1-312/3

1-312/3

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

4 MAART 1997


Wetsvoorstel betreffende de valutadatum van bankverrichtingen


AMENDEMENTEN


Nr. 10 VAN DE HEER D'HOOGHE

(Subamendement op amendement nr. 6)

Art. 5

Aan de voorgestelde tekst een derde lid toevoegen, luidende :

« De verdaging van de toepassing wordt toegestaan door de minister binnen de maand volgend op de ontvangst van de aanvraag. Indien de minister de aanvraag niet binnen die termijn heeft afgewezen, wordt zij verondersteld te zijn ingewilligd. »

Verantwoording

Het is nodig een eenvoudige procedure tot toekenning van de verdaging van de toepassing tot een jaar na de inwerkingtreding van de wet te voorzien, zodat de aanvrager snel zekerheid heeft over de goede afhandeling van zijn aanvraag.

Jacques D'HOOGHE.

Nr. 11 VAN DE HEER HATRY

Art. 4

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 4. ­ Voor andere verrichtingen dan die bepaald in artikel 3 worden de termijnen tussen de valutadatum en de werkelijke datum van de verrichting vastgesteld in een gedragscode van de representatieve organisatie van financiële dienstverleners, na goedkeuring door de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken. »

Verantwoording

Deze wetgevende techniek werd reeds met succes toegepast in het kader van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs (artikel 36 over de toepassing van gedragdcodes met betrekking tot transacties). In artikel 36 van die wet is duidelijk sprake van een gedragscode als oplossing voor dit probleem.

Een ander voorbeeld van het gebruik van deze techniek vindt men in de Europese richtlijn 95/46.EG van 24 oktober 1995 betreffende bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 27; zie ook artikel 36 van het wetsontwerp strekkende tot de omzetting van deze richtlijn).

Nr. 12 VAN DE HEER HATRY

(Subamendement op amendement nr. 5)

Art. 4bis

Het tweede lid van de voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, de termijnen verminderen tot één bankwerkdag. »

Verantwoording

Het verminderen van de termijn tot één bankwerkdag vanaf 2001 betekent in feite dat alle kredietinstellingen direct zullen moeten toetreden tot het Uitwisselingscentrum voor te verrekenen verrichtingen (UCV). Voor bepaalde banken brengt dit echter een forse investering met zich mee, die gezien de omvang van de verrichtingen nauwelijks te verantwoorden valt. Deze banken zouden dus bijna gedwongen zijn activiteiten die verband houden met betalingen, stop te zetten.

Bovendien neemt het aantal directe deelnemers de laatste jaren af wegens de hoge eisen die worden opgelegd inzake organisatie en technologische uitrusting.

Het Ellips-systeem dat eind 1996 is opgestart (uitwisseling en verrekening van grote bedragen via een online -systeem van bruto-regeling) heeft weliswaar nog minder deelnemers dan het UCV, maar zal de nu reeds ondermaatse deelname aan het UCV wellicht nog verder doen afnemen.

Nr. 13 VAN DE HEER HATRY

Art. 5

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 5. ­ De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van deze wet uiterlijk op 1 januari 1999. »

Verantwoording

Een termijn van ongeveer zes maanden tussen de goedkeuring en de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel volstaat niet gezien de enorme aanpassingen die het vergt met betrekking tot de boekhouding, de programma's voor de uittreksels, de registratie van verrichtingen e.d., en dit naast het vele werk dat de komst van de euro reeds met zich meebrengt.

Het staat de kredietinstellingen natuurlijk vrij de wet (en de gedragscode) reeds vóór 1 januari 1999 toe te passen.

Paul HATRY.

Nr. 14 VAN DE HEER POTY

(Subamendement op amendement nr. 4)

Art. 4

Het tweede lid van dit artikel vervangen als volgt :

« Voor de verrichtingen die hij bepaalt, stelt hij op voorstel van de minister van Economische Zaken de termijnen vast na raadpleging van de Raad voor het Verbruik en van de Nationale Bank van België. »

Verantwoording

Het komt de bevoegde minister toe de nodige initiatieven te nemen. Daartoe raadpleegt hij de Raad voor het Verbruik en de Nationale Bank van België en houdt hij eveneens rekening met de door de banksector opgestelde gedragscode inzake valutadatum en boekingstermijnen.

Francis POTY.

Nr. 15 VAN DE HEER WEYTS

Art. 4

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 4. ­ Voor andere verrichtingen dan die bepaald in artikel 3 zullen de termijnen tussen de valutadatum en de werkelijke datum van de verrichtingen vastgelegd worden in een bij Ministerraad overlegd koninklijk besluit. »

Nr. 16 VAN DE HEER WEYTS

Art. 5

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 5. ­ Deze wet treedt in werking zes maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. »

Johan WEYTS.

Nr. 17 VAN DE REGERING

(Subamendement op amendement nr. 5)

Art. 4bis

Tussen het eerste en het tweede lid van dit artikel een nieuw lid invoegen, luidende :

« In dat geval stemt de valutadatum overeen met de datum van de creditboeking. »


Nr. 18 VAN DE HEER WEYTS

Art. 5

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 5. ­ Deze wet treedt in werking op 1 januari van het jaar volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad. »

Johan WEYTS.

Nr. 19 VAN DE HEER POTY

(Subamendement op subamendement nr. 9)

Art. 4bis (nieuw)

In de Franse tekst de woorden « le délai de transfert est égal à 0 » vervangen door de woorden « la date de valeur doit correspondre à la date de l'opération. »

Francis POTY.

Nr. 20 VAN DE HEER D'HOOGHE

(Subamendement op amendement nr. 2)

Art. 2

De in artikel 2 voorgestelde tekst aanvullen met het volgende lid :

« De datum van de verrichting is de datum waarop de klant zelf de verrichting heeft uitgevoerd en geldt als basisdatum voor deze verrichting. »

Jacques D'HOOGHE.

Nr. 21 VAN DE HEER HOTYAT

(Subamendement op amendement nr. 2)

Art. 2

In het eerste lid van dit artikel de woorden « waarop een opgenomen bedrag ophoudt rente op te brengen of een gestort bedrag rente begint op te brengen » vervangen door de woorden « waarop een bedrag opgenomen wordt en ophoudt rente op te brengen of een bedrag gestort wordt en rente begint op te brengen » .

Robert HOTYAT.