Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4993

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Hulpdiensten - Noodoproep per SMS - Invoering

eerste hulp
politie
elektronische post
mobiele telefoon
mobiele communicatie

Chronologie

23/12/2011Verzending vraag
5/9/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3078

Vraag nr. 5-4993 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recente feiten hebben aangetoond dat in sommige gevallen het slachtoffer van een misdrijf de politie niet per telefoon kan oproepen. Dit bijvoorbeeld omdat de dader anders het slachtoffer kan vinden. Ook kunnen doven of mensen met een gehoor- en / of spraakprobleem niet via telefonische weg communiceren met de noodcentrale. Belangengroepen vragen dan ook al geruime tijd dat de hulpdiensten (politie, brandweer, ziekenwagen, ) bereikbaar zouden zijn via een eenvoudige SMS. De nationale noodnummers (100-101 en 112) laten momenteel echter het ontvangen van SMS-berichten niet toe.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende schriftelijke vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Bent u het met me eens dat er bepaalde omstandigheden zijn waarin het wenselijk is dat de politie en andere hulpdiensten per SMS kan worden gewaarschuwd, bijvoorbeeld wanneer het niet opportuun / mogelijk is de politie ten overstaan van de (mogelijke) dader te bellen?

2) Bent u bereid tot het openstellen van een noodnummer waarop de politie per SMS gealarmeerd kan worden in die omstandigheden waarin bellen niet kan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan u dit praktisch toelichten en aangeven tegen wanneer u dit zou invoeren?

3) Klopt mijn informatie als zou de mogelijkheid om oproepen per SMS te sturen momenteel worden bestudeerd in het kaderdoven en mensen met een gehoor of een spraakprobleem? Wat is de stand van zaken hiervan en wanneer zou dit worden ingevoerd en voor welke diensten? Kan dit worden uitgebreid naar bijzondere situaties waarin het slachtoffer niet kan bellen?

Antwoord ontvangen op 5 september 2012 :

 1. Om de nooddiensten te bereiken is een spraakoproep de beste manier. Een communicatie via spraak laat toe de oproeper – die zich vaak in een moeilijke (paniek) situatie bevindt – te bevragen naar de omstandigheden van de noodsituatie. Alvorens te kunnen inschatten welke hulpmiddelen de noodcentrale moet uitzenden, dienen er een minimum aan basisinformaties te worden ingezameld betreffende de noodoproep. Het gaat om identificatie- en lokalisatiegegevens, aanwezigheid van gewonden, aanwezigheid van gevaar, en andere bijzondere omstandigheden.

  Informatie-inwinning via Short message service (SMS) is dus zeker niet de meest efficiënte manier om de nooddiensten te bereiken. Het is tijdrovend, en ook niet bedrijfszeker aangezien ontvangst van een sms niet zeker is. Bij het ontbreken van bepaalde informaties in de SMS, zal er moeten worden gereageerd met bijkomend SMS-verkeer. Dit is – gezien de oproeper zich in een noodsituatie bevindt – niet evident.

  Maar, er zijn bepaalde doelgroepen in de samenleving, die niet bij machte zijn om een spraakoproep te realiseren. Het gaat om personen met een auditieve of een spraakstoornis. Ook zij moeten in de mogelijkheid zijn om de nooddiensten te contacteren. Europa voorziet dat trouwens, en daarom is reeds de wet op de elektronische communicatie (van 13 juli 2005) in die zin aangepast.

 2. Het is inderdaad juist dat een SMS aan de nooddiensten ook in andere zeer specifieke omstandigheden zou kunnen gelden als een mogelijkheid/noodzaak. Wij zullen deze omstandigheden zeker mee in overweging nemen bij de verdere uitbouw van dit project. Anderzijds moeten wij voorzichtig zijn. Immers, de noodcentrales “open” zetten voor alle SMS-verkeer is niet aangewezen.

 3. Het Belgisch Instituut voor de Post- en telecommunicatiediensten (BIPT) doet momenteel een consultatie van de sector van telecommunicatie-operatoren met bijzondere aandacht voor de problematiek van de nooddiensten. Een van de aandachtspunten betreft de vraag naar voorstellen vanuit de telecomsector (de Global System for Mobile Communications GSM-operatoren) om een technische oplossing voor doven en slechthorende uit te werken.

  Op aandringen van mijn diensten en in overleg met het departement Volksgezondheid, is reeds vóór het afsluiten van de consultatie een eerste technisch verkennend gesprek doorgegaan tussen de GSM-operatoren, de NV ASTRID en vertegenwoordigers van de noodcentrales. Het doel is het samenbrengen van de informaties, noodzakelijk voor het ontwikkelen van een technische applicatie die toelaat om SMS-informatie over te brengen naar de noodcentrales.

  Daarnaast moeten er gesprekken worden gevoerd met de Staatssecretaris van gehandicaptenbeleid, de heer Courard, om na te gaan hoe de doelgroep wordt omschreven van personen met een auditieve en spraakhandicap en welke informaties reeds bestaan, om deze doelgroep te linken aan het project. Een eerste inhoudelijk contact is voorzien einde deze week.