Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4423

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Belgen in het buitenland - Stemming - Vervroegde verkiezingen - Oproeping - Registratie

stemrecht van Belgen in het buitenland
vervroegde verkiezing

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
5/3/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3633

Vraag nr. 5-4423 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij de voorbije - vervroegde - federale verkiezingen van 2010 schreven zich veel minder Belgen in het buitenland in als kiezer, en veel stembrieven kwamen niet tijdig aan bij de kiezers of te laat om ze nog op tijd terug naar BelgiŽ te kunnen sturen. De wettelijke termijnen voorzien in de wetgeving ter zake zijn bij vervroegde verkiezingen niet van toepassing.

Hierbij volgende vragen:

1) Wie beslist, bij vervroegde verkiezingen, op welke wijze de Belgen in het buitenland zullen opgeroepen worden zich als kiezer te laten registreren? Bestaat hiervoor een soort " draaiboek " voor die situatie of wordt er ad hoc beslist? Indien ja, wie heeft het laatste woord?

2) In een aantal krantenartikels over deze materie wordt gesproken over " mailings " naar de Belgische kiezers in het buitenland. Over welk soort mailing gaat het dan? Gaat het over een papieren of een digitale brief? Met welke inhoud? Hoeveel dergelijke mailings gebeurden er sinds 2000? Graag cijfers per verkiezing.

3) Door het tijdsgebrek werd in 2010 volgens een artikel in De Standaard (26 mei 2010) " vooral via verenigingen van Belgen in het buitenland gewerkt ".

a) Over welke verenigingen gaat het precies?

b) Hoe werden deze verenigingen gecontacteerd en wat werd er van hen verwacht?

c) Werden deze verenigingen allemaal gelijk gecontacteerd? Zo ja, wanneer? Zo niet, welke vereniging werd wanneer gecontacteerd?

d) Was de respons bij alle verenigingen positief?

Antwoord ontvangen op 5 maart 2012 :

1. De wijze waarop een kiezer uitgenodigd wordt zich te laten registreren wordt bepaald door artikel 180bis van het kieswetboek.

2. gelet de korte tijdsduur werd bij de laatste vervroegde verkiezingen gebruik gemaakt van e-mails om de kiezers uit te nodigen. Het gebruik van een gewone brief was wegens tijdsdruk immers onmogelijk. Er werden ongeveer 200.000 mails verzonden.

3.

  1. Het gaat om “Vlamingen in de Wereld” en de “Union francophone des belges à l’étranger”. Daarnaast werden lokale Belgische verenigingen gecontacteerd door onze ambassades.

  2. Telefonisch en per e-mail.

  3. Ze werden allen ongeveer tegelijk gecontacteerd, onmiddellijk na het bekend raken van de kiesdatum. Zij werden uitgenodigd om hun leden te verwittigen over de mogelijk tot registratie.

  4. De respons was overal positief.