Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4413

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Turbo Jet - Blusvoertuig - Civiele Bescherming - Evaluatie - Kosten

burgerbescherming
brandbestrijding

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
14/5/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3321

Vraag nr. 5-4413 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In mei 2010 heeft de minister de Turbo Jet ingehuldigd. Dat krachtig blusvoertuig is uitgerust met twee vliegtuigreactoren waardoor een wolk van water tot 100-150 meter ver kan worden gestuwd. Het kan worden ingezet bij gespecialiseerde interventies zoals de bestrijding van plas- of tunnelbranden. De minister sloot daarvoor een samenwerkingsakkoord af met BASF.

Aangezien de klassieke middelen van de meeste brandweerkorpsen te klein zijn, wordt de tussenkomst van de Turbo Jet gevraagd via de operationele eenheden van de Civiele Bescherming. De brandweerkorpsen coördineren daarop de ontplooiing van de Turbo Jet op het terrein.

Binnenlandse Zaken betaalt tien jaar lang een jaarlijkse bijdrage van bijna 110 000 euro uit het Sevesofonds om met nog meer slagkracht te kunnen optreden tegen grote branden en de daardoor veroorzaakte vervuiling.

Onze vragen:

1) Hoe vaak werd de Turbo Jet sinds de inhuldiging reeds gebruikt en waar?

2) Waren de resultaten naar wens?

3) Hoeveel mensen zijn nodig om de Turbo Jet te bedienen ?

4) Aan wie wordt de jaarlijkse bijdrage betaald?

5) Wat gebeurt er na 10 jaar: is de Turbo Jet dan eigendom van de Civiele bescherming of niet?

6) Wat is de verwachte levensduur van de Turbo Jet?

7) Zijn er, buiten de jaarlijkse bijdrage, de kosten voor water en schuim en de personeelskosten, nog andere kosten voor de Turbo Jet? Zo ja, welke?

8) Wat houdt het samenwerkingsakkoord met BASF in aan wederzijdse verplichtingen?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2012 :

Het geachte lid kan hieronder het antwoord vinden op zijn vragen :

1 Bij de ammoniumlek op 7 november 2011 bij de firma Lanxess te Zwijndrecht is de turbo jet ter plaatse geweest maar er is beslist door het operationeel commando ter plaatse om hem niet in te zetten. De reeds ingezette middelen ter plaatse werden voldoende geacht en ook vreesde men voor nadelige invloed op de werking van het nabijgelegen labo.

2 Zie punt 1.

3 De bemanning op de turbo jet zelf bedraagt twee personeelsleden waaronder één ingenieur. Indien een aanvoerlijn voor water en schuim dient opgezet te worden vereist dit 10 extra personeelsleden.

4 De turbo jet wordt gehuurd bij de firma BASF Antwerpen.

5 Het gaat hier over een huurcontract dus geen eigendomsoverdracht op het einde van het contract.

6 Die wordt geschat op 10 jaar.

7 Ingeval van reële inzet dient er een berag betaald te worden van 1 euro (exclusief BTW en indexeerbaar) per gereden km alsook 100 euro (exclusief BTW en indexeerbaar) per ingezet personeelslid door BASF alsook een vergoeding voor de verbruikte kerosine tegen dagprijs/liter.

8 BASF is verplicht :

Civiele Veiligheid is verplicht :