Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4405

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Verkiezingen - Bijzitters - Uitoefenen van een volmacht

verkiezing
volmacht
deelneming aan de verkiezing
stembureau
kiesrecht

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
30/3/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2872

Vraag nr. 5-4405 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 26 oktober 2010 stelde ik aan de geachte minister een schriftelijke vraag nr. 5-286 betreffende een bijzitter die, vooraleer als bijzitter te zijn opgeroepen, een volmacht had aanvaard voor een kiezer die inmiddels op vakantie was vertrokken en bijgevolg geen nieuwe volmacht kon uitschrijven.

De geachte minister stelde dat een bijzitter enkel bij volmacht voor een andere kiezer zal kunnen stemmen in dat stembureau als deze kiezer eveneens een kiezer is in dit stembureau. Hij mag geen toestemming krijgen om het stembureau te verlaten tijdens de uitoefening van zijn functie, behalve in geval van overmacht. Het is eveneens uitgesloten voor een gevolmachtigde om de volmacht die hem werd toevertrouwd over te dragen aan een andere kiezer, aangezien het om een onoverdraagbaar contract tussen twee personen gaat.

Onze concrete vragen:

1) Is de geachte minister bereid om een regeling uit te werken om dit probleem op te lossen, zodat de stem van de kiezer die bij volmacht wil stemmen, niet verloren gaat zoals dat nu het geval is?

2) Kan de bijzitter of een ander lid van een stembureau het houden van een onoverdraagbaar contract tussen twee personen, zijnde een volmacht, gedateerd vr zijn oproeping als bijzitter, inroepen als geldige reden voor zijn weigering om te zetelen als bijzitter?

Antwoord ontvangen op 30 maart 2012 :

  1. Als een gevolmachtigde aangewezen wordt om in een ander stembureau te zetelen dan datgene waar de volmachtgevende persoon moet stemmen, moet hij deze volmachtgever onmiddellijk verwittigen opdat deze een andere kiezer kan aanduiden om in zijn plaats te stemmen op de dag van de verkiezingen. Hij kan dit doen tot op de dag van de verkiezingen.

    Gezien de termijnen waarbinnen de personen aangewezen worden als lid van de stembureaus (ten laatste de twaalfde dag voor de verkiezing) en de huidige communicatie-middelen, is deze oplossing bevredigend om een geval zoals u aanhaalt, te regelen.

  2. Enkel de voorzitter van het kantonhoofdbureau – die de leden van de stembureaus aanwijst – kan soeverein de redenen beoordelen die ingeroepen worden om zich te onttrekken aan de toegekende functies.