Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2872

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 27 juli 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Verkiezingen - Bijzitters - Uitoefenen van een volmacht

verkiezing
volmacht
deelneming aan de verkiezing
stembureau
kiesrecht

Chronologie

27/7/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4405

Vraag nr. 5-2872 d.d. 27 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 26 oktober 2010 stelde ik aan de geachte minister een schriftelijke vraag nr. 5-286 betreffende een bijzitter die, vooraleer als bijzitter te zijn opgeroepen, een volmacht had aanvaard voor een kiezer die inmiddels op vakantie was vertrokken en bijgevolg geen nieuwe volmacht kon uitschrijven.

De geachte minister stelde dat een bijzitter enkel bij volmacht voor een andere kiezer zal kunnen stemmen in dat stembureau als deze kiezer eveneens een kiezer is in dit stembureau. Hij mag geen toestemming krijgen om het stembureau te verlaten tijdens de uitoefening van zijn functie, behalve in geval van overmacht. Het is eveneens uitgesloten voor een gevolmachtigde om de volmacht die hem werd toevertrouwd over te dragen aan een andere kiezer, aangezien het om een onoverdraagbaar contract tussen twee personen gaat.

Onze concrete vragen:

1) Is de geachte minister bereid om een regeling uit te werken om dit probleem op te lossen, zodat de stem van de kiezer die bij volmacht wil stemmen, niet verloren gaat zoals dat nu het geval is?

2) Kan de bijzitter of een ander lid van een stembureau het houden van een onoverdraagbaar contract tussen twee personen, zijnde een volmacht, gedateerd vr zijn oproeping als bijzitter, inroepen als geldige reden voor zijn weigering om te zetelen als bijzitter?