Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3402

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 17 oktober 2011

aan de minister van Justitie

Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010

gendermainstreaming
gelijke behandeling van man en vrouw

Chronologie

17/10/2011Verzending vraag
22/11/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415

Vraag nr. 5-3402 d.d. 17 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is een federaal adviesorgaan, dat werd opgericht bij koninklijk besluit van 15 februari 1993 en gereorganiseerd bij koninklijk besluit van 4 april 2003.

Overeenkomstig de artikelen 3, 4 en 5, van het laatstgenoemde besluit kan de Raad op eigen initiatief of op verzoek van de leden van de regering rapporten opstellen, onderzoekingen verrichten, wettelijke of verordeningsmaatregelen voorstellen, voorlichting en informatie verschaffen en verspreiden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hebt u in 2010 een advies gevraagd of een (andere) opdracht gegeven aan de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen? Zo ja, welke en waarom?

Zo neen, waarom niet?

2) Is er in de loop van het jaar 2010 enige vorm van samenwerking of overleg geweest tussen uw diensten en de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen? Zo ja, welke?

3) In hoeverre hebt u in uw beleid lopende het jaar 2010 rekening gehouden met de in het verleden door de Raad geformuleerde adviezen en aanbevelingen? Zo ja, met welke adviezen en/of aanbevelingen en op welke wijze?

Antwoord ontvangen op 22 november 2011 :

1. In 2010 heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie geen advies, noch een opdracht gegeven aan de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

2. In 2010 zijn er geen specifieke samenwerking- of overlegmomenten geweest met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

3. Verschillende adviezen heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie meegenomen in acties die werden opgezet rond diversiteit.

In de eerste helft van 2010 werd een analytisch rapport opgesteld op basis van statistische gegevens betreffende de toestand van het personeel vergeleken per geslacht. (koninklijk besluit van 27 februari 1990 houdende maatregelen tot bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de overheidsdiensten) Bij dit rapport werd onder andere advies nr. 123 van 18 december 2009 geraadpleegd van het bureau van de raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen voor statistieken uitgesplitst naar geslacht en genderindicatoren.