Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6560

van Caroline Persoons (MR) d.d. 21 januari 2010

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht

nationale uitvoeringsmaatregel
informatie
uitwisseling van informatie
toegang tot de informatie
informatieverspreiding
raadpleging van informatie
rechtsregels voor informatie
gegevensverwerking
overheidsadministratie
recht op hergebruik van informatie

Chronologie

21/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 )
11/3/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6561

Vraag nr. 4-6560 d.d. 21 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De wet van 7 maart 2007 heeft de Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie omgezet in Belgisch recht.

Dat stelsel biedt de mogelijkheid aanzienlijke inkomsten te genereren, voor zover het uiteraard wordt toegepast.

Daarom zou ik graag weten hoe u die wet zult toepassen in de administraties waarvoor u bevoegd bent.

1. Welke autoriteit, dienst of ambtenaar zal bevoegd zijn voor de toekenning aan de ondernemingen van gegevens die geschikt zijn voor hergebruik?

2. Welke gegevens zijn door uw administraties geselecteerd en ge´dentificeerd als gegevens die aan ondernemingen kunnen worden verkocht?

Antwoord ontvangen op 11 maart 2010 :

1. De Beheersdienst van de Kruispuntbank voor Ondernemingen is bevoegd om aan ondernemingen gegevens te leveren die hergebruikt kunnen worden, en dit in het kader van een licentieovereenkomst voor commercieel hergebruik. Een wettelijk kader werd te dien einde uitgewerkt, zijnde het koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende het commercieel hergebruik van de publieke gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2008).

2. De gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen die hergebruikt kunnen worden zijn de gegevens vermeld in artikel 17 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, met name:

 1. de door de Kruispuntbank van Ondernemingen toegekende ondernemings- en vestigingseenheidnummers (een individuele kosteloze opzoeking is ook mogelijke via Public search) ;

 2. alle gegevens die moeten worden bekendgemaakt in uitvoering van
  het Wetboek van vennootschappen;

  de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen;
  de wet van 12 juli 1989 houdende verscheidene maatregelen tot toepassing van de Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van de Europese economische samenwerkingsverbanden;
  de faillissementswet van 8 augustus 1997;
  de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen;

 1. de gegevens die door handels- of ambachtsondernemingen moeten worden medegedeeld in uitvoering van artikel 37;

 2. de gegevens vereist om na te gaan of een onderneming al dan niet aan de BTW-verplichtingen is onderworpen;

 3. de bijzondere erkenningen of toelatingen waarover een onderneming beschikt, van zodra deze het voorwerp uitmaken van een verplichte bekendmaking.