Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6559

van Caroline Persoons (MR) d.d. 21 januari 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht

nationale uitvoeringsmaatregel
informatie
uitwisseling van informatie
toegang tot de informatie
informatieverspreiding
raadpleging van informatie
rechtsregels voor informatie
gegevensverwerking
overheidsadministratie
recht op hergebruik van informatie

Chronologie

21/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 )
16/2/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6561

Vraag nr. 4-6559 d.d. 21 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De wet van 7 maart 2007 heeft de Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie omgezet in Belgisch recht.

Dat stelsel biedt de mogelijkheid aanzienlijke inkomsten te genereren, voor zover het uiteraard wordt toegepast.

Daarom zou ik graag weten hoe u die wet zult toepassen in de administraties waarvoor u bevoegd bent.

1. Welke autoriteit, dienst of ambtenaar zal bevoegd zijn voor de toekenning aan de ondernemingen van gegevens die geschikt zijn voor hergebruik?

2. Welke gegevens zijn door uw administraties geselecteerd en ge´dentificeerd als gegevens die aan ondernemingen kunnen worden verkocht?

Antwoord ontvangen op 16 februari 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid de gevraagde gegevens mee te delen :

1.Wat mijn bevoegdheden inzake Ambtenarenzaken betreft, heeft de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie de behandeling van aanvragen tot hergebruik van gegevens toevertrouwd aan het directoraat-generaal Interne Communicatie en Kennismanagement.

2.De Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie staat onder voorwaarden het hergebruik toe, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, van de volgende gegevens:

- de publicaties (onder andere de methodologische handleidingen die zijn uitgewerkt om de modernisering van de HR-processen in de federale overheid te ondersteunen);

- de gecoördineerde regelgeving betreffende de arbeidsvoorwaarden en het statuut van het personeel van de overheidsdiensten;

- de statistische gegevens over het federale personeel wat betreft het personeelsbestand, de opleidingen en de selecties);

- de bibliografische gegevens van de collecties van de federale bibliotheken;

- de lijst met de functiebeschrijvingen van het federale personeel.

Die gegevens worden verspreid op de websites van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie:

- www.fedweb.belgium.be;

- www.pdata.be;

- www.statform.be;

- www.selor.be;

- www.bib.belgium.be;

- en www.federalecartografie.be.

In een clausule “Copyright en hergebruik” worden de voorwaarden voor hergebruik van de gegevens gepreciseerd. Tot nog toe werd er geen aanvraag tot hergebruik voor commerciële doeleinden ingediend.