Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5750

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Elektrische wagens - Steun van de federale overheid - Laadsystemen

automobiel
elektrisch voertuig
minder vervuilend voertuig
voertuigenbelasting
fiscale stimulans
officiŽle statistiek

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
15/12/2009Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5028

Vraag nr. 4-5750 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nederland heeft 65 miljoen uit de Staatskas vrijgemaakt met als doel om voor 2020 meer dan 200†000 elektrische voertuigen op de Nederlandse weg te krijgen. Nederland wil met die inspanning de internationale proeftuin worden voor elektrisch rijden. Uitgangspunt daarbij is dat al volgend jaar elektrische auto's financieel een stuk meer concurrerend worden, de eerste praktische barriŤres zijn geslecht en de eerste stappen voor een gestandaardiseerd laadsysteem zijn genomen. Nederland is bij uitstek geschikt voor elektrisch rijden door de korte afstanden, vlakke wegen en een goede stroomvoorziening. Ook zijn vele vooraanstaande toeleveranciers van elektrische wagens Nederlandse bedrijven. Om die uitgangspositie ten volle te benutten en de marktintroductie van elektrische auto's te versnellen heeft de Nederlandse regering zijn inspanningen aanzienlijk verhoogt. Het uitgangspunt daarbij is dat de overheid de markt faciliteert en stimuleert en niet forceert.

Gezien het voorgaande bondige kader kreeg graag een antwoord op volgende vragen:

1.Welk fiscaal stelsel bestaat er voor elektrische wagens?

2.Hoeveel elektrische wagens zijn in BelgiŽ geregistreerd? Hoeveel hybride wagens zijn in BelgiŽ geregistreerd?

3.Hoe wordt elektrisch rijden in BelgiŽ gesubsidieerd?

4.Hoe wordt elektrisch rijden in BelgiŽ gefaciliteerd?

5.Hoe wordt elektrisch rijden fiscaal aantrekkelijk gemaakt? Zijn er initiatieven om de verschillende wagenbelastingen voor elektrische wagens vrij te stellen?

6.Zijn de eerste stappen genomen voor een gestandaardiseerd laadsysteem? Hoe wordt dit systeem Europees geregeld? Zorgt dit voor mogelijke problemen door het gebruik van verschillende laadsystemen?

7.Zijn er reeds initiatieven genomen om het betalen bij het laden van elektrische wagens te faciliteren? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

8.Zijn er Belgische producenten van elektrische wagens? Worden deze ondersteund door de overheid? Zo ja, hoe?

9.Zijn er in BelgiŽ inspanningen of is er overleg tussen de verschillende bestuurniveaus om zich in te zetten als launching customer door haar eigen wagenparken waar en zodra mogelijk te elektrificeren, en hiermee een voorbeeldfunctie aan te nemen? Zo nee, vindt u dat milieuvriendelijke dienstwagens of beter elektrische dienstwagens een sterke symboolwaarde hebben?

10.Vindt u dat zowel verkozenen van de verschillende uitvoerende overheden als vertegenwoordigers op gemeentelijk, provinciaal en federaal vlak hierin een voorbeeldrol dient te spelen?

Antwoord ontvangen op 15 december 2009 :

Voordat ik op de vragen van het geachte lid antwoord, wil ik er aan herinneren dat het algemeen beschouwd noodzakelijk is om een rationeel gebruik van transportmiddelen aan te moedigen. Dat is de hoofddoelstelling van het mobiliteitsbeleid, maar ook van het aanmoedigen van voertuigen die betere milieuprestaties kunnen voorleggen.

De verschillende technologieën hebben elk hun eigen voor- en nadelen, maar de gebruiker zou vooral moeten kiezen voor een transportmiddel dat aangepast is aan zijn noden.

Een niet-aangepast transportmiddel zal namelijk meer energie verbruiken dan nodig, en de uitstoot van verontreinigende stoffen die daarmee samengaat, ligt eveneens onnodig hoog, en dat ongeacht de aangewende technologie.

De kortingen op factuur voor voertuigen die weinig CO2 uitstoten gelden ook voor elektrische wagens. Een specifieke korting op factuur voor elektrische voertuigen bestaat. Natuurlijk, de fabrikanten zijn vrij om promotionele extrakortingen te geven.

Er zijn tegenwoordig acht elektrische voertuigen ingeschreven in België. Drie daarvan zijn ingeschreven door particulieren en de vijf andere zijn ingeschreven door de stad Bergen (2), de stad Turnhout (1), een privémaatschappij (1) en een notariskantoor (1). Er waren, op 1 augustus 2009, 5 347 hybride voertuigen op de weg.

Naast het systeem van korting op factuur voor particulieren, bestaat ook een verhoogde aftrekbaarheid van de kosten voor bedrijven.

Frankrijk en Duitsland hebben initiatieven in die richting opgestart, in samenwerking met het AFNOR en organismen voor normalisatie in de automobielsector en de elektriciteitssector (BNA, UTE, enz.). Die twee landen tellen een aantal autoconstructeurs en Frankrijk legt zich al sterk toe op de elektrische voertuigen.

De Franse werkgroep bekijkt deze kwestie vanuit de kostprijs van de infrastructuur.

Hij is namelijk van mening dat de laadpunten niet alleen zullen zorgen voor elektriciteit maar vooral voor een oplossing inzake mobiliteit.

Bovendien zou snel herladen “overdag” niet de regel zijn. Traag herladen tijdens de nacht of op de werkplek valt veruit te verkiezen vanuit het standpunt van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Voor dat traag herladen, maakt het feit dat er herhaaldelijk herlaad moet worden het mogelijk een betaalsysteem in te voeren.

Anderzijds wordt ook de mogelijkheid overwogen om te herladen door de batterij te vervangen. Die oplossing zal waarschijnlijk worden toegepast in de tankstations die beschikken over klassieke manieren om te betalen.

Wat de voorbeeldrol van de overheid betreft; de aankoop van voertuigen voor de federale overheid is gereglementeerd door omzendbrief 307quinquies. Die legt drempels vast voor de milieuprestaties van voertuigen, alsook plafonds voor aankoopprijzen. Die maxima worden specifiek verhoogd voor elektrische en hybride voertuigen.

Het is niet de bedoeling om zomaar te kiezen voor elektrische wagens, maar om een weloverwogen keuze aan te moedigen naargelang van de behoeften. Elektrische voertuigen zijn uitermate geschikt voor korte afstanden, en voor gebruik in de stad. Als u een ander mobilitietsprofiel heeft, kiest u misschien beter een wagen die niettemin weinig CO2 uitstoot in zijn categorie.

Wanneer het voorziene gebruik overeenkomt met de kenmerken van de elektrische wagen, is de voorbeeldrol van een publiek persoon uiteraard wel interessant.