Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5637

van Louis Ide (Onafhankelijke) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Dubbele nationaliteiten - Aantallen

dubbele nationaliteit
officiële statistiek

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
4/3/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3466

Vraag nr. 4-5637 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Schriftelijke vragen nrs. 4-2930 en 4-2931 van mijn hand peilden bij ministers van Landverdediging en de minister van Binnenlandse Zaken naar het aantal dubbele nationaliteiten en de daaraan gekoppelde legerdiensten, al dan niet in het buitenland. Ik kreeg van beiden het antwoord dat ze niet bevoegd waren voor deze materie.

Doch, voor de vragen omtrent de dubbele nationaliteiten verwees minister De Padt me naar de minister van Justitie, zoals blijkt uit volgend fragment uit zijn antwoord: “ Deze vraag wordt geïnterpreteerd als zijnde de vreemde onderdanen die de Belgische nationaliteit hebben verkregen en die een dubbele nationaliteit bezitten. Ik wens te benadrukken dat de dubbele nationaliteit samenhangt met de staat van een persoon, en afhangt van de nationaliteitswetgeving van het land van die personen (dit veronderstelt de toepassing van de vreemde nationaliteitswetgeving, met al dan niet gunstig gevolg voor de vreemdeling). Hiervoor is mijn collega, de heer minister van Justitie, bevoegd. ”

Daarom heb ik voor de geachte minister volgende vragen:

1.Hoeveel personen met een dubbele nationaliteit waren er in België in de jaren 2007 en 2008?

2.Kan de geachte minister de cijfers uit vraag 1 opsplitsen per “ dubbele nationaliteit “ (bijvoorbeeld: Belg-Fransman, Belg-Turk, …)?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2010 :

Inzake de dubbele nationaliteit kunnen vanuit Belgisch oogpunt drie catego-rieën onderscheiden worden:

1. De Belgen die van rechtswege een vreemde nationaliteit bezitten. Tot deze categorie behoren bijvoorbeeld kinderen uit gemengde huwelijken die de Belgische nationaliteit van hun Belgische ouder bij geboorte verwerven en tegelijk ook de vreemde nationaliteit van hun andere ouder bezitten.

2. De Belgen die sedert de invoering van de dubbele nationaliteit met ingang van 9 juni 2007 niet meer de Belgische nationaliteit verliezen ingevolge vrijwillige verkrijging van een vreemde nationaliteit.

3. De vreemdelingen die vrijwillig de Belgische nationaliteit hebben verkregen en hun oorspronkelijke nationaliteit behouden.

Het opmaken van statistieken betreffende het aantal Belgen met meervoudige nationaliteit is echter een zeer complexe aangelegenheid. Vooreerst wonen de Belgen met meervoudige nationaliteit zowel in het buitenland als in België, waardoor verschillende administraties betrokken zijn bij het vaststellen van meervoudige nationaliteit en het registreren van het al dan niet bezit van de meervoudige nationaliteit voor de Belg die tevens een vreemde nationaliteit bezit. Vervolgens dient rekening te worden gehouden met het feit dat het al dan niet behoud van de oorspronkelijke nationaliteit voor de Belg geworden vreemdeling afhankelijk is van de toepassing van de nationaliteitswetgeving van het land waarvan hij de nationaliteit bezat, niet toelaat voor iedere Belg geworden vreemdeling vast te stellen of de verkrijging van de Belgische nationaliteit al dan niet bipatridie tot gevolg heeft gehad.

De Belgische administratie beschikt niet over een gegevensbank waarin de Belgen met meervoudige nationaliteit op adequate wijze opgenomen worden noch zijn er voldoende middelen beschikbaar om dergelijke statistische gegevens tot stand te brengen.

Het Rijksregister heeft sinds 7 augustus 2008 aan zijn informatiegegeven “Nationaliteit” een informatietype 032 toegevoegd waarin de vreemde nationaliteit die de Belg naast zijn Belgische nationaliteit nog bezit, kan worden vermeld, doch het betreft geen verplichte informatiemededeling.

De Algemene Directie Statistiek en Economische informatie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie beschikt wel over cijfers betreffende het aantal vreemdelingen die de Belgische nationaliteit hebben verkregen. Deze statistieken zijn gebaseerd op de gegevens vervat in het Rijksregister doch verwijzen niet naar het feit dat deze personen al dan niet hun oorspronkelijke nationaliteit hebben behouden (zie http:/statbel.fgov.be).

Voor zover mij bekend is, hebben ook de departementen van Binnenlandse Zaken en van Buitenlandse Zaken geen andere statistieken met betrekking tot de bipatride Belgen.

Het is wel geweten dat in combinatie met de Belgische nationaliteit, de Marokkaanse en de Turkse nationaliteit het meest voorkomen. Inzake de verkrijging van de Belgische nationaliteit vormen de Marokkaanse en de Turkse onderdanen immers nog steeds de grootste groep. Zij kunnen geen afstand doen van hun oorspronkelijke nationaliteit.