Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3565

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 15 juni 2009

aan de minister van Justitie

Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling

overheidsadministratie
overheidsapparaat
gehandicapte
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
gereserveerde arbeidsplaats

Chronologie

15/6/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009)
3/9/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580

Vraag nr. 4-3565 d.d. 15 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ engageert zich sinds enkele jaren in acties om personen met een handicap toegang te bieden tot werkgelegenheid en hen ook aan het werk te houden. In 2006 bleek echter dat BelgiŽ nog steeds onder het Europese gemiddelde zat wat betreft de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap. Ons land kwam toen immers slechts aan een percentage van 42†%, terwijl het Europese gemiddelde 49†% was.

Als gevolg daarvan besliste de regering in mei 2006 een verhoging in te voeren van het aantal plaatsen in de federale openbare besturen voor personen met een handicap. Deze beslissing kreeg mee vorm in het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt. Dit koninklijk besluit bepaalt dat in elk federaal openbaar bestuur 3†% (in plaats van 2†% voordien) van de betrekkingen wordt voorbehouden voor personen met een handicap. Dit quotum moet tegen 2010 gerealiseerd zijn.

In de praktijk blijken verschillende federale openbare besturen nog lang niet aan de quota te voldoen, ondanks de weinige tijd die hen rest. De federale administratie die niet op tijd aan het quotum voldoet, zal aan een sanctie onderworpen worden. Zo zal er een wervingsstop worden ingevoerd waardoor de betreffende administratie haar personeelsbestand niet zal kunnen aanvullen voor de functies die dat specifieke quotum niet halen.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1)Heeft u zicht op het aantal personen met een handicap die nu reeds werken in uw administratie? Hoeveel procent van het aantal werknemers betreft dit?

2)Denkt u tegen 2010 het vereiste quotum te halen? Zo niet, welke specifieke maatregelen worden genomen om alsnog het quotum te halen?

3)Welke negatieve gevolgen verwacht u voor uw administratie indien het quotum niet gehaald wordt? Welke maatregelen worden desgevallend genomen?

Antwoord ontvangen op 3 september 2009 :

1. Volgens de laatste cijfers van januari 2009 werken er in totaal veertig (geregistreerde) personen met een handicap binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie, wat 0,14 % uitmaakt van het totaal.

Het voorgaande cijfer gaat echter niet op voor de quota van 3 %. Zo vallen onder andere de griffies en parketten alsook de operationele functies van de penitentiaire diensten niet onder de quota, dit werd opgenomen in het koninklijk besluit van 5 oktober 2007. Wanneer dit in rekening gebracht wordt, komen we aan een percentage van 0.28.

Dit aantal is laag, toch dienen we hier een nuance aan te brengen. Op dit ogenblik bestaat er geen up to date meetinstrument binnen onze organisatie, de personeelsgegevensbank is immers niet aangepast aan de nieuwe wetgeving en aan de definitie van personen met een handicap in die wetgeving. In het algemeen is er voor de federale administratie nog geen meetinstrument ontwikkeld om de verschillende departementen de mogelijkheid te bieden de evolutie van die wetgeving ten uitvoer te leggen en te volgen. Het vermelde quotum geeft dan ook niet het werkelijke percentage weer van personen met een handicap die in de FOD Justitie werken.

2. Onze organisatie hecht heel veel belang aan de integratie van personen met een handicap. Daarom werkt de dienst Diversiteitsbeleid ook heel sterk aan de uitbouw van een specifiek beleid voor personen met een handicap. In 2008 werd er gewerkt aan een actieplan waarin allereerst een studie gemaakt werd van de huidige situatie en de wenselijke situatie. Op basis van deze analyse werden de verbeterpunten aangestipt en deze zullen in de toekomst gerealiseerd worden.

Er werden en worden dus inspanningen geleverd om de quota te halen tegen 2010. Toch zijn wij er ons bewust van dat dit zeer moeilijk realiseerbaar zal zijn, eveneens omwille van de moeilijkheid om personen met een handicap “in kaart te brengen”, zonder de privacy te schenden. Desondanks verbindt ons departement er zich toe om de inspanningen te blijven leveren om personen met een handicap aan te werven.

3. Afgaande op artikel 3, paragraaf 3 van het koninklijk besluit van 5 maart 2007 wordt een aanwervingsstop verwacht als sanctie.