Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3559

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 15 juni 2009

aan de eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid

Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling

overheidsadministratie
overheidsapparaat
gehandicapte
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
gereserveerde arbeidsplaats

Chronologie

15/6/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009)
6/7/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580

Vraag nr. 4-3559 d.d. 15 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ engageert zich sinds enkele jaren in acties om personen met een handicap toegang te bieden tot werkgelegenheid en hen ook aan het werk te houden. In 2006 bleek echter dat BelgiŽ nog steeds onder het Europese gemiddelde zat wat betreft de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap. Ons land kwam toen immers slechts aan een percentage van 42†%, terwijl het Europese gemiddelde 49†% was.

Als gevolg daarvan besliste de regering in mei 2006 een verhoging in te voeren van het aantal plaatsen in de federale openbare besturen voor personen met een handicap. Deze beslissing kreeg mee vorm in het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt. Dit koninklijk besluit bepaalt dat in elk federaal openbaar bestuur 3†% (in plaats van 2†% voordien) van de betrekkingen wordt voorbehouden voor personen met een handicap. Dit quotum moet tegen 2010 gerealiseerd zijn.

In de praktijk blijken verschillende federale openbare besturen nog lang niet aan de quota te voldoen, ondanks de weinige tijd die hen rest. De federale administratie die niet op tijd aan het quotum voldoet, zal aan een sanctie onderworpen worden. Zo zal er een wervingsstop worden ingevoerd waardoor de betreffende administratie haar personeelsbestand niet zal kunnen aanvullen voor de functies die dat specifieke quotum niet halen.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1)Heeft u zicht op het aantal personen met een handicap die nu reeds werken in uw administratie? Hoeveel procent van het aantal werknemers betreft dit?

2)Denkt u tegen 2010 het vereiste quotum te halen? Zo niet, welke specifieke maatregelen worden genomen om alsnog het quotum te halen?

3)Welke negatieve gevolgen verwacht u voor uw administratie indien het quotum niet gehaald wordt? Welke maatregelen worden desgevallend genomen?

Antwoord ontvangen op 6 juli 2009 :

1. Op 1 juni 2009 zijn er twee personen met een handicap werkzaam op de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste minister.

Het aandeel van de personen met een handicap voor de totale tewerkstelling in de FOD Kanselarij van de Eerste minister bedraagt 1,09 %.

2. In de FOD Kanselarij van de Eerste minister is er een “Actieplan diversiteit” opgesteld om het quotum van 3 % te behalen op 1 januari 2010. De FOD Kanselarij van de Eerste minister is zich zeer bewust van het belang van de inschakeling van personen met een handicap in het arbeidsproces.

Bij aanwervingen worden steeds consequent de reserves van personen met een handicap bij Selor geconsulteerd. Ook worden vacatures verspreid via de socio-professionele organisaties die de integratie van een personen met een handicap bevorderen. De sector omvat evenwel veel organisaties en het is dan ook niet eenvoudig om steeds de juiste doelgroep aan te spreken.

Een belangrijk nieuw initiatief werd recent gestart en zal een opmerkelijke verbetering zijn om de doelgroep effectief te bereiken. De FOD Kanselarij van de Eerste minister heeft een partnership aangegaan met “Wheelit”. “Wheelit” is een webplatform dat als missie heeft het publiceren van werkaanbiedingen die geschikt zijn voor personen met een handicap en het creëren van de belangrijkste CV-theek in België waarin hun troeven optimaal tot hun recht komen. Via “Wheelit” heeft de FOD Kanselarij van de Eerste minister rechtstreeks toegang tot een uitgebreide database van kandidaten met een handicap en kan ook elke vacature van de FOD Kanselarij van de Eerste minister snel kenbaar gemaakt worden bij deze doelgroep.

3. De FOD Kanselarij van de Eerste minister stelt alles in het werk om het vooropgestelde quotum te behalen om negatieve gevolgen te vermijden.