Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1946

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 29 oktober 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten

ministerie
dienstverleningscontract
openbare aanbesteding
overheidsadministratie
overheidsopdrachten

Chronologie

29/10/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008)
9/12/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955

Vraag nr. 4-1946 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Regelmatig worden er door de ministers en staatssecretarissen, hun beleidscellen (cellen beleidsvoorbereiding) en administraties studies besteld bij derden.

Kan u mij voor elke studieopdracht die vanaf 10 juni 2007 door u, uw eventuele voorganger(s), uw kabinet of administratie werd uitgeschreven het volgende meedelen:

1. het onderwerp van de studieopdracht en omschrijving ervan;

2. de vraagstelling of beleidsproblematiek die aan de basis ligt van de opdracht; welke beleidsdoelstelling wordt er met andere woorden mee betracht?

3. de wijze van gunning en naam en plaats van de exploitatiezetel/woonplaats van diegene aan wie de studieopdracht werd toegewezen,

4. Werd de opdracht aan de meest voordelige (goedkoopste) offerte toevertrouwd en zo neen, waarom niet?

5. de datum waarop de opdracht werd aanbesteed en datum waarop deze dient/diende te worden afgeleverd.

6. de totale kostprijs van de studie;

7. de taal/talen waarin deze studie (eindrapport) werd/wordt opgesteld en afgeleverd;

8. de verspreiding die aan het eindrapport van deze studie werd/wordt gegeven;

9. de concrete gevolgen er aan de resultaten en de conclusies van deze studie werden gegeven.

10. Op welke wijze werden de conclusies van de studie met andere woorden in het beleid omgezet en uitgevoerd? Wat is in voorkomend geval de actuele stand van zaken van de uitvoering van de conclusies van deze studie?

Antwoord ontvangen op 9 december 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat sinds 10 juni 2007 elf studieopdrachten bij derden werden besteld, één door de directie-generaal Personeel Prestatie- en Ontwikkelingsbeleid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Personeel en Organisatie, één door de FOD Mobiliteit en Vervoer en negen door SELOR.

Door mijn beleidscel werden er geen studieopdrachten bij derden besteld.

Een overzicht van deze opdrachten met de gevraagde gegevens wordt hierbij gevoegd.

Bijlage: Overzicht studieopdrachten

A. FOD Personeel en Organisatie – DGP 12

1. Onderwerp van de studie

Het uitvoeren van een personeelsenquête in het kader van de ontwikkelcirkels – DGP 12.

2. Doelstelling

De evaluatie van de ontwikkelcirkels en ervaring van ambtenaren met het systeem.

3. Algemene offerteaanvraag

Ivox BVBA

Karel van Lotharingenstraat 4, 3000 LEUVEN.

4. De economisch meest interessante offerte na de toetsing aan de volgende criteria :

    1. inschatting van de opdracht – weging : 40 ;

    2. prijs – weging : 30 ;

    3. kwaliteit van de geleverde diensten en de consultants die voor deze opdracht worden ingezet – weging : 30.

5. 21 oktober 2008 (datum gunning).

Februari 2009 (einde opdracht).

6. Kostprijs: 17 514,75 euro (inclusief BTW).

7. Taal : Nederlands.

8. Verspreiding

Wordt bezorgd aan de voorzitters en leidende ambtenaren van de organisaties, de stafdirecteurs en de ambtenaren.

9. Op basis van de resultaten zal een concreet actieplan worden uitgewerkt.

10. Niet van toepassing, want de enquête is nog niet uitgevoerd.

B. SELOR

1. Onderwerp van de opdrachten

2. Doel van deze negen opdrachten

3. Voor deze negen opdrachten heeft SELOR een beroep gedaan op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Opdrachtnemers van deze opdrachten:

4. Voor deze negen opdrachten waren er verschillende gunningscriteria (waaronder de prijs). Deze opdrachten werden dus niet steeds gegund aan de inschrijver met de goedkoopste offerte.

5. Datums gunning en einde van de opdrachten

6. Kost van deze opdrachten (inclusief BTW)

7. Taal van het eindverslag:

8. Verspreiding van het eindverslag

9 en 10. Concrete gevolgen en conclusies van deze negen opdrachten

C. FOD Mobiliteit en Vervoer

1. “Evaluatie van de samenwerking tussen NMBS-holding, NMBS en Infrabel”

Vandaag hebben de drie maatschappijen van de NMBS-groep (NMBS-holding, NMBS en Infrabel) ieder een bepaalde operationele bevoegdheid die gericht is naar één product, namelijk de klant een kwaliteitsvol vervoer aanbieden. Voor de klant maakt het niet uit wie daarvoor verantwoordelijk is en hij beschouwt de NMBS-groep vaak nog als één maatschappij. De verdeling van de bevoegdheden tussen de drie maatschappijen geeft echter vaak aanleiding tot discussies die maken dat de efficiëntie van de genomen of de te nemen beslissingen in sommige gevallen nadelig beïnvloed wordt.

Het voorgesteld onderzoek zal de structuur met drie maatschappijen als zodanig niet betwisten maar zal zich concentreren op de onderlinge verdeling van de bevoegdheden tussen de drie maatschappijen.

2. Sinds begin 2005 werd de NMBS omgevormd tot een holding met een drieledige structuur, teneinde deze conform te maken met de vereisten van de EU-richtlijnen. Teneinde de samenwerking binnen deze structuur te evalueren, heb ik een studie door het Consultancybureau Berger laten uitvoeren. Op basis van een aantal aanbevelingen van deze studie zal ik de nodige stappen ondernemen om de samenwerking binnen deze structuur te optimaliseren

3. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Opdracht toegewezen aan:

Roland Berger Strategy Consultants SA/NV

Vorstlaan 100
B-1170 Brussel.

4. De markt werd toegewezen aan deze met de meeste punten ten opzichte van de gunningscriteria.

5. Datum aanbesteding: vrijdag 22 februari 2008 (kennisgeving van de opdracht per koerier aan de gekozen consultant overgemaakt).

Datum oplevering: maandag 17 maart 2008.

6. Totale kostprijs: 72 600 euro (incl. BTW).

7. Nederlands en Frans.

8. Federale regering, ondernemingen NMBS-groep, FOD Mobiliteit en Vervoer.

9. Nog in beraad.

10. Nog in beraad.