BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
29 oktober 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1946

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
________
ministerie
dienstverleningscontract
openbare aanbesteding
overheidsadministratie
overheidsopdrachten
________
29/10/2008Verzending vraag
9/12/2008Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1946 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Regelmatig worden er door de ministers en staatssecretarissen, hun beleidscellen (cellen beleidsvoorbereiding) en administraties studies besteld bij derden.

Kan u mij voor elke studieopdracht die vanaf 10 juni 2007 door u, uw eventuele voorganger(s), uw kabinet of administratie werd uitgeschreven het volgende meedelen:

1. het onderwerp van de studieopdracht en omschrijving ervan;

2. de vraagstelling of beleidsproblematiek die aan de basis ligt van de opdracht; welke beleidsdoelstelling wordt er met andere woorden mee betracht?

3. de wijze van gunning en naam en plaats van de exploitatiezetel/woonplaats van diegene aan wie de studieopdracht werd toegewezen,

4. Werd de opdracht aan de meest voordelige (goedkoopste) offerte toevertrouwd en zo neen, waarom niet?

5. de datum waarop de opdracht werd aanbesteed en datum waarop deze dient/diende te worden afgeleverd.

6. de totale kostprijs van de studie;

7. de taal/talen waarin deze studie (eindrapport) werd/wordt opgesteld en afgeleverd;

8. de verspreiding die aan het eindrapport van deze studie werd/wordt gegeven;

9. de concrete gevolgen er aan de resultaten en de conclusies van deze studie werden gegeven.

10. Op welke wijze werden de conclusies van de studie met andere woorden in het beleid omgezet en uitgevoerd? Wat is in voorkomend geval de actuele stand van zaken van de uitvoering van de conclusies van deze studie?

Antwoord ontvangen op 9 december 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat sinds 10 juni 2007 elf studieopdrachten bij derden werden besteld, één door de directie-generaal Personeel Prestatie- en Ontwikkelingsbeleid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Personeel en Organisatie, één door de FOD Mobiliteit en Vervoer en negen door SELOR.

Door mijn beleidscel werden er geen studieopdrachten bij derden besteld.

Een overzicht van deze opdrachten met de gevraagde gegevens wordt hierbij gevoegd.

Bijlage: Overzicht studieopdrachten

A. FOD Personeel en Organisatie – DGP 12

1. Onderwerp van de studie

Het uitvoeren van een personeelsenquête in het kader van de ontwikkelcirkels – DGP 12.

2. Doelstelling

De evaluatie van de ontwikkelcirkels en ervaring van ambtenaren met het systeem.

3. Algemene offerteaanvraag

Ivox BVBA

Karel van Lotharingenstraat 4, 3000 LEUVEN.

4. De economisch meest interessante offerte na de toetsing aan de volgende criteria :

  1. inschatting van de opdracht – weging : 40 ;

  2. prijs – weging : 30 ;

  3. kwaliteit van de geleverde diensten en de consultants die voor deze opdracht worden ingezet – weging : 30.

5. 21 oktober 2008 (datum gunning).

Februari 2009 (einde opdracht).

6. Kostprijs: 17 514,75 euro (inclusief BTW).

7. Taal : Nederlands.

8. Verspreiding

Wordt bezorgd aan de voorzitters en leidende ambtenaren van de organisaties, de stafdirecteurs en de ambtenaren.

9. Op basis van de resultaten zal een concreet actieplan worden uitgewerkt.

10. Niet van toepassing, want de enquête is nog niet uitgevoerd.

B. SELOR

1. Onderwerp van de opdrachten

 • Uitvoering van een vergelijkende studie van performantie-indicatoren bij de realisatie van het selectieproces van SELOR en 4 equivalente instellingen: SELFIN 78;

 • Schoonmaakwerkzaamheden in de lokalen van SELOR: SELFIN 79;

 • Onderzoek imago SELOR en zijn klanten: SELFIN 81;

 • Jaarverslag 2007 SELOR: SELFIN 82;

 • Interfacing e-recruiting: SELIT 20080501;

 • Ontwikkeling, ontwerp, creatie en mediastrategie voor een corporate campagne SELOR 2008-2009: SELFIN 86;

 • Ontwikkeling van een methodologie voor de certificering van de diensten geleverd door een (interne of externe) dienstverlener inzake rekrutering en selectie: SELFIN 87;

 • Onderzoek over de kanalen die jongeren met een hogere opleiding gebruiken om een baan te vinden: SELFIN 88;

 • Levering en installatie van nieuwe servers: SELIT 20080901.

2. Doel van deze negen opdrachten

 • SELFIN 78: met deze opdracht wil SELOR kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren bekomen om deze te vergelijken met gegevens van andere selectie-instellingen en -diensten. Het einddoel is om op basis van de resultaten van deze enquête te weten of SELOR zijn beschikbare menselijke en materiële middelen degelijk optimaliseert;

 • SELFIN 79: uitvoering van de dagelijkse schoonmaak van de door SELOR gebruikte lokalen in het Stergebouw;

 • SELFIN 81: een enquête verwezenlijken over de SELOR-naambekendheid, het imago van SELOR bij zijn klanten;

 • SELFIN 82: creatie, voor het eerst, van het SELOR-jaarverslag (2007) in louter elektronische vorm;

 • SELIT 20080501: implementatie van een integratie tussen de eRecruiting-applicatie van SELOR (in-house .NET-ontwikkeling) en de eHR-applicatie van P&O (PeopleSoft);

 • SELFIN 86: werken met een communicatiebureau dat de externe-communicatiestrategie van SELOR uitwerkt voor de periode 2008-2009;

 • SELFIN 87: in het kader van zijn nieuwe certificeringsopdracht wenst SELOR een methodologie uit te werken die gebruikt kan worden voor de certificering van de dienstverleners die een beroep doen op het SELOR-certificeringscentrum;

 • SELFIN 88: studie betreffende de communicatie/rekruteringskanalen die jongeren met een hogere opleiding gebruiken om een nieuwe baan te vinden. Via deze studie moet SELOR zijn rekruteringscampagnes beter kunnen oriënteren op dit doelpubliek.;

 • SELIT 20080901: aankoop en installatie van nieuwe servers voor de IT-Room van SELOR.

3. Voor deze negen opdrachten heeft SELOR een beroep gedaan op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Opdrachtnemers van deze opdrachten:

 • SELFIN 78: Rodim Consult BVBA uit Hasselt;

 • SELFIN 79: Brucco SA uit 1160 Oudergem;

 • SELFIN 81: InSites Consulting uit 9032 Wondelgem;

 • SELFIN 82: Milk & Cookies BVBA uit 1000 Brussel;

 • SELIT 20080501: Spikes NV uit 2550 Kontich;

 • SELFIN 86: Mortierbrigade uit 1080 Brussel;

 • SELFIN 87: Amelior uit 8500 Kortrijk;

 • SELFIN 88: Trendwolves uit 9000 Gent;

 • SELIT 20080901: Dell NV uit 1731 Asse-Zellik.

4. Voor deze negen opdrachten waren er verschillende gunningscriteria (waaronder de prijs). Deze opdrachten werden dus niet steeds gegund aan de inschrijver met de goedkoopste offerte.

5. Datums gunning en einde van de opdrachten

 • SELFIN 78: gunning op 28 juni 2007, einde na zestig kalenderdagen;

 • SELFIN 79: gunning op 29 oktober 2007, einde op 30 november 2008;

 • SELFIN 81: gunning op 1 februari 2008, einde op 29 februari 2008;

 • SELFIN 82: gunning op 20 februari 2008, einde op 13 april 2008;

 • SELIT 20080501: gunning op 7 juli 2008, einde op 1 maart 2009;

 • SELFIN 86: gunning op 8 oktober 2008, einde op 7 oktober 2010;

 • SELFIN 87: gunning op 4 augustus 2008, einde na negentig kalenderdagen;

 • SELFIN 88: gunning op 2 september 2008, einde na negentig kalenderdagen;

 • SELIT 20080901: gunning op 22 september 2008, einde op 21 oktober 2008.

6. Kost van deze opdrachten (inclusief BTW)

 • SELFIN 78: 26 620,00 euro;

 • SELFIN 79: 79 860,00 euro;

 • SELFIN 81: 23 697,85 euro;

 • SELFIN 82: 27 346,00 euro;

 • SELIT 20080501: 30 855,00 euro;

 • SELFIN 86: 81 070, 00 euro;

 • SELFIN 87: 30 730,00 euro;

 • SELFIN 88: 30 994,00 euro;

 • SELIT 20080901: 80 632,94 euro.

7. Taal van het eindverslag:

 • SELFIN 78: Nederlands en Frans;

 • SELFIN 79: niet van toepassing;

 • SELFIN 81: Nederlands;

 • SELFIN 82: Nederlands en Frans;

 • SELIT 20080501: Nederlands en Frans;

 • SELFIN 86: Nederlands en Frans;

 • SELFIN 87: Nederlands en Frans;

 • SELFIN 88: Nederlands;

 • SELIT 20080901: niet van toepassing.

8. Verspreiding van het eindverslag

 • SELFIN 78: via persbericht;

 • SELFIN 79: niet van toepassing;

 • SELFIN 81: interne verspreiding;

 • SELFIN 82: algemene verspreiding (jaarverslag);

 • SELIT 20080501: nog lopende opdracht;

 • SELFIN 86: algemene verspreiding via rekruteringscampagnes;

 • SELFIN 87: interne verspreiding;

 • SELFIN 88: interne verspreiding;

 • SELIT 20080901: niet van toepassing.

9 en 10. Concrete gevolgen en conclusies van deze negen opdrachten

 • SELFIN 78: SELOR bekleedt de koppositie in zijn selectieproces in vergelijking met de vier andere onderzochte instellingen ;

 • SELFIN 79: niet van toepassing;

 • SELFIN 81: aanpassing van de rekruteringscampagnes volgens de behaalde resultaten;

 • SELFIN 82: Jaarverslag 2007 voor het eerst beschikbaar online;

 • SELIT 20080501: nog lopende opdracht; de gecreëerde interface zal de eRecruiting-module van SELOR compatibel maken met de eHR-module van P&O;

 • SELFIN 86: nieuwe corporate campagne 2008-2009 in ontwikkeling;

 • SELFIN 87: voorgestelde certificeringsmethodologie zal toegepast worden op de dienstverleners ;

 • SELFIN 88: aanpassing van de rekruteringscampagnes gericht op personen met een hogere opleiding volgens de behaalde resultaten;

 • SELIT 20080901: niet van toepassing.

C. FOD Mobiliteit en Vervoer

1. “Evaluatie van de samenwerking tussen NMBS-holding, NMBS en Infrabel”

Vandaag hebben de drie maatschappijen van de NMBS-groep (NMBS-holding, NMBS en Infrabel) ieder een bepaalde operationele bevoegdheid die gericht is naar één product, namelijk de klant een kwaliteitsvol vervoer aanbieden. Voor de klant maakt het niet uit wie daarvoor verantwoordelijk is en hij beschouwt de NMBS-groep vaak nog als één maatschappij. De verdeling van de bevoegdheden tussen de drie maatschappijen geeft echter vaak aanleiding tot discussies die maken dat de efficiëntie van de genomen of de te nemen beslissingen in sommige gevallen nadelig beïnvloed wordt.

Het voorgesteld onderzoek zal de structuur met drie maatschappijen als zodanig niet betwisten maar zal zich concentreren op de onderlinge verdeling van de bevoegdheden tussen de drie maatschappijen.

2. Sinds begin 2005 werd de NMBS omgevormd tot een holding met een drieledige structuur, teneinde deze conform te maken met de vereisten van de EU-richtlijnen. Teneinde de samenwerking binnen deze structuur te evalueren, heb ik een studie door het Consultancybureau Berger laten uitvoeren. Op basis van een aantal aanbevelingen van deze studie zal ik de nodige stappen ondernemen om de samenwerking binnen deze structuur te optimaliseren

3. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Opdracht toegewezen aan:

Roland Berger Strategy Consultants SA/NV

Vorstlaan 100
B-1170 Brussel.

4. De markt werd toegewezen aan deze met de meeste punten ten opzichte van de gunningscriteria.

5. Datum aanbesteding: vrijdag 22 februari 2008 (kennisgeving van de opdracht per koerier aan de gekozen consultant overgemaakt).

Datum oplevering: maandag 17 maart 2008.

6. Totale kostprijs: 72 600 euro (incl. BTW).

7. Nederlands en Frans.

8. Federale regering, ondernemingen NMBS-groep, FOD Mobiliteit en Vervoer.

9. Nog in beraad.

10. Nog in beraad.