SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
17 octobre 2011 17 oktober 2011
________________
Question écrite n° 5-3414 Schriftelijke vraag nr. 5-3414

de Sabine de Bethune (CD&V)

van Sabine de Bethune (CD&V)

au secrétaire d'État aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________________
Conseil de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes - Coopération - 2010 Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 
________________
égalité homme-femme
intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming
________ ________
17/10/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
17/10/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5272
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3400
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3401
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3402
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3403
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3404
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3405
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3406
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3407
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3415
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5272
________ ________
Question n° 5-3414 du 17 octobre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-3414 d.d. 17 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le Conseil de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes est un organe fédéral consultatif créé par arrêté royal du 15 février 1993 et réorganisé par arrêté royal du 4 avril 2003.

Conformément aux articles 3, 4 et 5 de l'arrêté mentionné ci-avant, le Conseil peut, de sa propre initiative ou à la demande des membres du gouvernement, rédiger des rapports, effectuer une enquête, proposer des mesures légales ou réglementaires, fournir et diffuser des informations.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) En 2010, avez-vous sollicité un avis ou avez-vous confié une (autre) mission au Conseil de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ? Dans l'affirmative, laquelle et pourquoi ?

Dans la négative, pour quelle raison ?

2) Y a-t-il eu, au cours de l'année 2010, une quelconque forme de collaboration ou de concertation entre vos services et le Conseil de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ? Dans l'affirmative, laquelle ?

3) Dans quelle mesure avez-vous, au cours de l'année 2010, tenu compte dans votre politique des avis et recommandations formulés précédemment par le Conseil ? Dans l'affirmative, de quels avis ou recommandations et de quelle manière ?

 

De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is een federaal adviesorgaan, dat werd opgericht bij koninklijk besluit van 15 februari 1993 en gereorganiseerd bij koninklijk besluit van 4 april 2003.

Overeenkomstig de artikelen 3, 4 en 5, van het laatstgenoemde besluit kan de Raad op eigen initiatief of op verzoek van de leden van de regering rapporten opstellen, onderzoekingen verrichten, wettelijke of verordeningsmaatregelen voorstellen, voorlichting en informatie verschaffen en verspreiden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hebt u in 2010 een advies gevraagd of een (andere) opdracht gegeven aan de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen? Zo ja, welke en waarom?

Zo neen, waarom niet?

2) Is er in de loop van het jaar 2010 enige vorm van samenwerking of overleg geweest tussen uw diensten en de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen? Zo ja, welke?

3) In hoeverre hebt u in uw beleid lopende het jaar 2010 rekening gehouden met de in het verleden door de Raad geformuleerde adviezen en aanbevelingen? Zo ja, met welke adviezen en/of aanbevelingen en op welke wijze?