SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 décembre 2009 7 december 2009
________________
Question écrite n° 4-5311 Schriftelijke vraag nr. 4-5311

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________________
Attestations de soins donnés - Attestations non rentrées ou rentrées trop tardivement - Chiffres Geneeskundige getuigschriften verstrekte hulp - Getuigschriften die niet of te laat worden binnengebracht - Aantallen 
________________
assurance maladie
statistique officielle
répartition géographique
ticket modérateur
ziekteverzekering
officiële statistiek
geografische spreiding
remgeld
________ ________
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
27/1/2010Antwoord
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
27/1/2010Antwoord
________ ________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4800
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-1397
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4800
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-1397
________ ________
Question n° 4-5311 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-5311 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les patients ayant consulté un médecin reçoivent une attestation de soins donnés. Lorsqu'ils rentrent cette attestation à leur mutuelle, celle-ci leur rembourse une partie des frais exposés. Les attestations ne sont cependant valables que pendant deux ans. Après cette période plus aucun remboursement n'est possible.

1. La ministre peut-elle m'indiquer combien d'attestations de soins donnés ont été établies par les médecins durant ces cinq dernières années ? Je souhaiterais recevoir un relevé sur base annuelle et par région.

2. Peut-elle m'indiquer combien de ces attestations ont été rentrées aux mutuelles dans le délai légal et ont été remboursées aux patients ? Je souhaiterais recevoir les chiffres selon une ventilation identique à celle de la première question.

3. Combien de ces attestations n'ont-elles pas été rentrées ou l'ont été trop tardivement pour faire l'objet d'un remboursement ? Combien d'attestations n'ont-elles de ce fait pas été remboursées aux patients ? Je souhaiterais à nouveau recevoir les données selon des critères identiques à ceux de la première question.

 

Patiënten die een dokter hebben geraadpleegd, krijgen in ruil daarvoor een geneeskundig getuigschrift voor verstrekte hulp. Wanneer ze dat getuigschrift bij hun ziekenfonds binnenbrengen, dan krijgen zij door het ziekenfonds een deel van de gemaakte kosten terugbetaald. Deze getuigschriften blijven echter slechts twee jaar geldig. Na deze periode kan geen terugbetaling meer worden verricht.

1. Kan mij voor de voorbije vijf jaar worden meegedeeld hoeveel geneeskundige getuigschriften voor verstrekte hulp door de artsen werden uitgeschreven? Graag kreeg ik een overzicht op jaarbasis en per gewest.

2. Kan mij eveneens worden meegedeeld hoeveel van dergelijke getuigschriften binnen de wettelijke termijn werden binnengebracht bij de ziekenfondsen en werden terugbetaald aan de patiënten? Graag kreeg ik de gegevens volgens dezelfde opdeling als in de eerste vraag.

3. Hoeveel dergelijke attesten werden niet (tijdig) binnengebracht om in aanmerking te komen voor terugbetaling? Kan eveneens worden meegedeeld voor welke bedragen hierdoor niet werd terugbetaald aan de patiënten? Graag kreeg ik de gegevens andermaal volgens dezelfde criteria als in de eerste vraag.

 
Réponse reçue le 27 janvier 2010 : Antwoord ontvangen op 27 januari 2010 :
Texte pas encore disponible. Tekst nog niet beschikbaar.