SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
29 octobre 2008 29 oktober 2008
________________
Question écrite n° 4-1885 Schriftelijke vraag nr. 4-1885

de Patrik Vankrunkelsven (Open Vld)

van Patrik Vankrunkelsven (Open Vld)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________________
Concertation médico-pharmaceutique - Lancement- Etat d'avancement Medisch-farmaceutisch overleg - Opstarting - Stand van zaken 
________________
pharmacien
médecin
assurance maladie
apotheker
dokter
ziekteverzekering
________ ________
29/10/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten
29/10/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten
________ ________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-429
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2327
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-429
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2327
________ ________
Question n° 4-1885 du 29 octobre 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-1885 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Au cours de la législature précédente, votre prédécesseur, le ministre Demotte, avait annoncé à diverses reprises le lancement d'une concertation médico-pharmaceutique. Le gouvernement avait même dégagé un budget de 2,9 millions d'euros à cet effet. Le comité d'accompagnement a cependant torpillé le lancement de cette concertation mais le ministre avait lui-même annoncé une proposition qui prendrait en compte les positions de toutes les parties.

Je souhaiterais que la ministre m'indique où en est ce dossier.

 

Tijdens de vorige legislatuur werd door de voorganger van de geachte minister, de heer Demotte, verschillende keren aangekondigd dat het medisch-farmaceutisch overleg opgestart zou worden. De regering had daar toen zelfs een budget van 2,9 miljoen euro voor uitgetrokken. Het begeleidingscomité torpedeerde echter de opstart, maar de minister kondigde aan zelf met een voorstel te komen waarin rekening zal worden gehouden met de standpunten van alle partijen.

Graag had ik van de minister geweten wat de huidige stand in dit dossier is.