BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
13 juni 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6482

de Peter Van Rompuy (CD&V)

aan de minister van Werk
________
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
________
aanbeveling (EU)
rijksbegroting
begrotingstekort
pensioenvoorwaarden
kredietinstelling
concurrentievermogen
loonindexering
energiedistributie
energieprijs
communicatietarief
vermindering van gasemissie
ministerie
belastingbeleid
Protocol van Kyoto
________
13/6/2012Verzending vraag
11/12/2012Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6482 d.d. 13 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 30 mei laatstleden maakte de Europese Commissie haar aanbevelingen voor de begroting en het economisch beleid 2012-2013 bekend. Voor BelgiŽ waren dit zeven landenspecifieke aanbevelingen:

- Het begrotingstekort terugdringen en onder de 3 % houden. De staatsschuld verder afbouwen;

- De werkelijke pensioenleeftijd opbouwen en besparen op de ziektekosten;

- Het kapitaal van de zwakste banken verder te verhogen;

- Het concurrentievermogen van de bedrijven verbeteren. Hervormen van het systeem van de loonindexering;

- De belastingdruk verschuiven van arbeid naar milieu;

- Meer concurrentie in de telefonie- en energiesector;

- De CO2-uitstoot terugdringen.

Met uitzondering van de CO2-uitstoot terugdringen, waren de landenspecifieke aanbevelingen voor BelgiŽ niet nieuw.

Welke maatregelen zult u voor uw departement nemen om aan de landenspecifieke aanbevelingen te voldoen?

Antwoord ontvangen op 11 december 2012 :

De aanbeveling nr. 4 door de Europese Raad van 28 en 29 juni 2012 gericht aan België verzoekt ons land, in de loop van de periode 2012-2013:

“de werkgelegenheidsschepping en het concurrentievermogen te bevorderen, stappen te ondernemen om, in overleg met de sociale partners en conform de nationale praktijken, het systeem voor het voeren van loononderhandelingen en het loonindexeringsysteem te hervormen;

in een eerste fase ervoor te zorgen dat de loonstijging beter aansluit bij de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit en het concurrentievermogen, door

1. erop toe te zien dat de mechanismen voor het doorvoeren van correcties achteraf waarin de "loonnorm" voorziet, worden toegepast, en het sluiten van alomvattende overeenkomsten ter bevordering van het kostenconcurrentievermogen te stimuleren, en

2. het gebruik te vergemakkelijken van clausules om niet aan sectorale collectieve overeenkomsten deel te nemen, teneinde ervoor te zorgen dat loonstijgingen en arbeidsproductiviteitsontwikkelingen op lokaal niveau beter bij elkaar aansluiten”.

België heeft bedenkingen geuit over de formulering die werd gebruikt voor deze aanbeveling door de Raad en heeft gevraagd dat in de notulen van de Raad de volgende verklaring zou worden opgenomen wat die de loonindexering betreft : “België zal erop toezien dat de vooruitgang van de lonen de ontwikkelingen weerspiegelt in de productiviteit en de competitiviteit, maar meent dat de aanbeveling zoals zij is geformuleerd te prescriptief is”.

In het nationaal hervormingsprogramma dat half april dit jaar werd neergelegd wordt duidelijk gepreciseerd dat :

“De federale regering zal een strategie uitwerken voor de relance van de economische activiteit van België en de versterking van het concurrentievermogen van onze economie om de creatie van activiteit en duurzame banen aan te moedigen en de koopkracht te ondersteunen. Deze strategie zal in samenwerking met de Gewesten en de sociale partners worden ingevoerd. Ze zal het concurrentievermogen aankaarten vanuit de invalshoek van de kosten van de productiefactoren, productiviteit en afzetmarkten.

De wet van 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen zal strikt worden nageleefd. In dit kader besliste de federale regering overeenkomstig het EuroPlusPact dat de reële loonstijging in 2012 hoogstens 0,3 % mag bedragen, nadat de reële lonen in 2011 geblokkeerd werden, en de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten die deze norm niet respecteren zullen niet algemeen verbindend worden verklaard”.