BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
15 juni 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3561

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling
________
overheidsadministratie
overheidsapparaat
gehandicapte
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
gereserveerde arbeidsplaats
________
15/6/2009 Verzending vraag
29/9/2009 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3580
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3561 d.d. 15 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ engageert zich sinds enkele jaren in acties om personen met een handicap toegang te bieden tot werkgelegenheid en hen ook aan het werk te houden. In 2006 bleek echter dat BelgiŽ nog steeds onder het Europese gemiddelde zat wat betreft de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap. Ons land kwam toen immers slechts aan een percentage van 42†%, terwijl het Europese gemiddelde 49†% was.

Als gevolg daarvan besliste de regering in mei 2006 een verhoging in te voeren van het aantal plaatsen in de federale openbare besturen voor personen met een handicap. Deze beslissing kreeg mee vorm in het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt. Dit koninklijk besluit bepaalt dat in elk federaal openbaar bestuur 3†% (in plaats van 2†% voordien) van de betrekkingen wordt voorbehouden voor personen met een handicap. Dit quotum moet tegen 2010 gerealiseerd zijn.

In de praktijk blijken verschillende federale openbare besturen nog lang niet aan de quota te voldoen, ondanks de weinige tijd die hen rest. De federale administratie die niet op tijd aan het quotum voldoet, zal aan een sanctie onderworpen worden. Zo zal er een wervingsstop worden ingevoerd waardoor de betreffende administratie haar personeelsbestand niet zal kunnen aanvullen voor de functies die dat specifieke quotum niet halen.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1)Heeft u zicht op het aantal personen met een handicap die nu reeds werken in uw administratie? Hoeveel procent van het aantal werknemers betreft dit?

2)Denkt u tegen 2010 het vereiste quotum te halen? Zo niet, welke specifieke maatregelen worden genomen om alsnog het quotum te halen?

3)Welke negatieve gevolgen verwacht u voor uw administratie indien het quotum niet gehaald wordt? Welke maatregelen worden desgevallend genomen?

Antwoord ontvangen op 29 september 2009 :

A. Wat de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid betreft :

1. Tot op heden is er geen wettelijk kader waardoor het mogelijk is om personen met een handicap te registreren zonder hun medeweten en toestemming.

De FOD beschikt enkel over cijfers van de personen die tewerkgesteld zijn ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 augustus 1972 ter bevordering van de tewerkstelling van mindervaliden in de rijksbesturen. Dit zijn negen personen en vertegenwoordigen 0,7 % van het totale personeelsbestand.

Er valt evenwel op te merken dat er bij de FOD een aantal personen met een handicap werken die niet geregistreerd werden en/of niet wensen geregistreerd te worden als personen met een handicap.

Om de naleving te evalueren van het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in sommige federale overheidsdiensten, heeft de FOD P&O een vragenlijst ontwikkeld om de gegevens met betrekking tot de handicaps van het personeel te verzamelen. Die vragenlijst werd voorgelegd en gevalideerd door de begeleidingscommissie waarin het koninklijk besluit voorziet. In eerste instantie zal de vragenlijst worden gebruikt door de FOD P&O en daarna wordt ze door de begeleidingscommissie in de federale organisaties verspreid.

De FOD zal deze vragenlijst gebruiken om een beter overzicht te krijgen van het aantal personen met een handicap die tewerkgesteld zijn bij de FOD en om na te gaan of het quotum van 3 % zal kunnen bereikt zijn in 2010.

2. De FOD zal bijkomende acties opstarten en acties uitvoeren om het quotum van 3 % te bereiken. Hiervoor worden in de nabije toekomst volgende initiatieven ontwikkeld:

  • In het najaar wordt een project opgestart met als doel de bestaande P&O-processen te analyseren met het oog op het aantrekken en integreren van personen met een handicap binnen de dienst. Hierbij zal de focus gelegd worden op werving en selectie, de integratie en onthaal van personen met een handicap en de creatie van een organisatiecultuur die open staat voor personen met een handicap.

  • Een specifieke vorming omtrent diversiteit wordt voorzien voor personeelsleden uit de FOD die vaak in een selectiejury zetelen;

  • Om de FOD als aantrekkelijke werkgever voor personen met een visuele handicap te promoten worden :

Gratis USB-sticks verdeeld, met voor blinden en slechtzienden toegankelijk gemaakte informatie over de FOD onder de verenigingen voor blinden en slechtzienden ;

Visitekaartjes in braille aangemaakt om de contacten tussen de personeelsleden van de FOD en de personen met een visuele handicap te bevorderen.

B. Voor wat de FOD Volksgezondheid betreft.

1. In 2009, op 1 261 ambtenaren hadden zestien personen een handicap, of 1,26 %.

Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de voorgaande jaren.

2. Er bestaat een actieplan ‘diversiteit’ voor 2009, het beoogt de aanwerving van een bepaald aantal personen met een handicap. Er moet niettemin over gewaakt worden dat de werkposten aan deze personen aangepast zijn.

3. Initiatieven-Opvolging voor de 2 FOD’s (Sociale Zekerheid en Volksgezondheid)

Zoals hoger vermeld moeten de juiste personen op de juiste plaats worden aangeworven. Ze moeten ook begeleid worden zodat hun integratie zo vlot en zo goed mogelijk verloopt. Het is niet altijd gemakkelijk om gekwalificeerd personeel te vinden. Hierbij komt nog het feit dat de kandidaten niet altijd wensen dat ze in de databanken van Selor geregistreerd worden als persoon met een handicap. Dat remt de aanwervingen af en mag niet leiden tot sancties voor de FOD’s die proberen om de wettelijke bepalingen na te leven..