Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van Peel Marc" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Arabisch-Europese liga (AEL)      
  3-50
p. 33-35 3-50 p. 33-35 (PDF)
Brandweerdiensten - Begrip "dienstanciŽnniteit" - Aanrekening van de diensten als vrijwilliger bij de brandweer (3-6297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Peel aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 8969 3-82 p. 8969 (PDF)
Brandweerlui - Pensioenvaststelling (Politiehervorming - Substantieel verschil in verloning tussen de twee veiligheidsdiensten) (3-253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Peel aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-2
p. 143 3-2 p. 143 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 362-364 3-5 p. 362-364 (PDF)
De samenstelling van het archief van koning Boudewijn (Notities van wijlen Koning Boudewijn tijdens zijn privťaudiŽnties - Deponering in het Rijksarchief ?) (3-1304)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Peel aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-191
p. 12-13 3-191 p. 12-13 (PDF)
Debat over het veiligheidsbeleid      
  Strijd tegen terrorisme - Ministerraad van 30 en 31 maart 2004 over veiligheid en justitie - Europese samenwerking - Onveiligheid van de burger - Politie - Misdaadbestrijding - Openbare veiligheid - Strafprocedure - Straffen - Islamitisch fundamentalisme
3-50
p. 4-37 3-50 p. 4-37 (PDF)
  3-51
p. 24-32 3-51 p. 24-32 (PDF)
Denaturatie van alcohol - Douane - Verouderde procedures (Procedure in de chemische industrie om ethylalcohol ongeschikt te maken voor menselijke consumptie - Vrijstelling van accijnzen) (3-7626)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Peel aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10497-10498 3-90 p. 10497-10498 (PDF)
Digitale identiteitskaarten - De Post - Uitreiking - Kostprijs (FinanciŽle gevolgen voor de gemeenten) (3-302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Peel aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 265 3-4 p. 265 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-6
p. 415-417 3-6 p. 415-417 (PDF)
Districtsraden - Voorzitters en bureauleden - Beroepskostenforfait (Fiscale aftrek - Antwerpen) (3-618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Peel aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-11
p. 701 3-11 p. 701 (PDF)
Douaneloodsen - Tijdelijk onderbrengen van goederen - Zekerheidsstelling - Beperking (3-7625)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Peel aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10496-10497 3-90 p. 10496-10497 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Van Peel, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Griffies en parketten - Personeel - Protocolakkoord nr. 249 - Overgangsmaatregelen voor opstellers die assistenten willen worden (3-1667)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Peel aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1874-1875 3-28 p. 1874-1875 (PDF)
Incident inzake briefwisseling aan de rechterlijke macht (door de Voorzitter van de Senaat over een hangende echtscheidingszaak)      
  Moties ingediend tot besluit van het debat
   Stemmingen over de moties
3-102
p. 54-62 3-102 p. 54-62 (PDF)
  3-102
p. 81-84 3-102 p. 81-84 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Amendement nr 91 van de heren Schouppe, De Clerck en Van Peel
   Heffing op het vervoer van gas ter compensatie van de verliezen van de gemeenten t.g.v. de herstructurering van de aardgasmarkt
3-424/2
p. 73-74 3-424/2 p. 73-74 (PDF)
Recente problemen rond B-H-V (Mogelijke splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Politieke crisis)      
  Debat
3-111
p. 4-19 3-111 p. 4-19 (PDF)
  3-111
p. 20-26 3-111 p. 20-26 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Bespreking in commissie van wetsvoorstellen betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht tot niet-Europese onderdanen - Over het feit dat de commissievergadering samenvalt met de plenaire vergadering - Beroep op artikelen 40 en 23,3 van het Reglement van de Senaat
   De heer Hugo Vandenberghe stelt voor te stemmen over de in commissie te volgen procedure
3-20
p. 5-10 3-20 p. 5-10 (PDF)
  "Rekken" van de debatten in openbare vergadering door de oppositie (Filibusteren) - Spreekrecht van de parlementariŽr - Respect voor de parlementaire procedure
3-21
p. 7-8 3-21 p. 7-8 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Derde deel)
   Afschaffing van de wet op de universele bevoegdheid
3-6
p. 51-52 3-6 p. 51-52 (PDF)
   Grootstedenbeleid
3-6
p. 50-51 3-6 p. 50-51 (PDF)
   Rol van de Senaat
3-6
p. 49-50 3-6 p. 49-50 (PDF)
  Bespreking (Tweede deel)
   Regionalisering van de wapenleveringen
3-6
p. 17-18 3-6 p. 17-18 (PDF)
  Stemming over de gewone motie
   Toekomst van de Senaat
3-8
p. 49-51 3-8 p. 49-51 (PDF)
  3-8
p. 54-55 3-8 p. 54-55 (PDF)
Voorstel tot verklaring tot herziening van de Grondwet (Artikelen 1 tot 7, 10, 16, 22bis, 23, 25, 29, 30, 33, 35, 38 tot 42, Titel III-hoofdstukken I, III en IV, artikelen 144 tot 146, 151, 153, 154, 156, 160 tot 162, 170, 180 en 184 - Opheffing decreet nr 5 van 24 november 1830 betreffende de uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ - Titel I : internationale solidariteit - Titel II : grondrecht op veiligheid ; rechten van het kind ; economische grondrechten - Staatshervorming - Toegang niet-Belgen tot het openbaar ambt - Onteigening - Recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Uitbreiding van de onschendbaarheid van het briefgeheim tot andere communicatiemiddelen - Toegewezen versus residuaire bevoegdheden - Betrokkenheid van de deelstaten bij de gerechtelijke organisatie en procedure - Vervroegen van de bijeenroeping van de Kamers naar de eerste dinsdag van september - Hervorming van de Senaat - Constitutieve autonomie - Overlegprocedures en belangenconflictregeling - Fiscale autonomie van de deelstaten - Bevoegdheid van de deelstaten zelf de regels te bepalen over het beheer en de controle van hun financiŽn - Voordracht van leden van het Rekenhof door de deelstaten - Autonomie van de deelstaten inzake lokale politie) (3-2381)      
  Voorstel van de heren Van den Brande, Beke, Schouppe, Steverlynck, Hugo Vandenberghe en Van Peel en van de dames de Bethune, De Schamphelaere en Tindemans
3-2381/1
p. 1-19 3-2381/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de vergunning van handelsvestigingen (Eenvoudigere en meer doorzichtige procedure voor toekenning van de socio-economische vergunning - Instellen van strikte termijnen - Unieke beroepsprocedure - Nationaal Sociaal-Economisch Comitť voor de Distributie - Aanvulling art. 589 Gerechtelijk Wetboek - Opheffing wet 29 juni 1975 op de handelsvestigingen) (3-816)      
  Algemene bespreking
3-74
p. 25-41 3-74 p. 25-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1447)      
  Amendement nr 3 van de heer Van Peel
   Toekenning gemeentelijk stemrecht aan niet-EU-vreemdelingen
3-1447/2
p. 3 3-1447/2 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1775)      
  Amendementen nrs 29 en 30 van mevrouw Thijs en de heer Van Peel
   Tweetaligheid van de personeelsleden van de federale en lokale politie : verlenging overgangsmaatregel
3-1775/2
p. 24-27 3-1775/2 p. 24-27 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik, aangenomen te GenŤve op 21 mei 2003 (3-681)      
  Algemene bespreking
3-70
p. 40-42 3-70 p. 40-42 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met het Bijvoegsel, ondertekend te Brussel op 12 juni 2002 (3-193)      
  Algemene bespreking
3-20
p. 29-50 3-20 p. 29-50 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Dedecker, Van Peel en Hugo Vandenberghe
3-21
p. 7-9 3-21 p. 7-9 (PDF)
  3-21
p. 73 3-21 p. 73 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de arbitrage in verband met de reactivering en de modernisering van de IJzeren Rijn, gesloten te Den Haag bij wisseling van nota's gedagtekend op 22 juli 2003 en 23 juli 2003 (3-363)      
  Algemene bespreking
3-35
p. 18-25 3-35 p. 18-25 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 en van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Doen afhangen van de financiering van de politieke partijen van de vraag of ze al dan niet democratisch zijn : technische wetsaanpassingen i.v.m. de toepasbaarheid van de procedure) (3-515)      
  Algemene bespreking
3-93
p. 4-31 3-93 p. 4-31 (PDF)
  3-93
p. 31-36 3-93 p. 31-36 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Van Peel, Moureaux, Coveliers, Delpťrťe en Wille en de dames Defraigne, Durant, Vanlerberghe en de Bethune
3-94
p. 58-62 3-94 p. 58-62 (PDF)
  3-94
p. 97-98 3-94 p. 97-98 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van de Raad van State, wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de Vreemdelingenwet en houdende oprichting van een Raad voor Vreemdelingenzaken (Wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 [Beperking van het vernietigingscontentieux tot reglementaire bepalingen en overheveling van de bevoegdheid voor beroepen tegen beslissingen met individuele strekking naar de gewone rechtbanken - Toelaatbaarheid van cassatieberoepen bij de Raad - Overheveling van leden van de Raad naar de gewone rechtbanken - Ontnemen aan de Raad van het vreemdelingencontentieux] - Wijziging Gerechtelijk Wetboek [Wedde van de overgehevelde raadsheren - Bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg om individuele rechtshandelingen van bestuurlijke overheden te vernietigen - Kortgeding tegen bestuurshandelingen met individuele draagwijdte - Vorderingen in nietigverklaring] - Wijziging van de vreemdelingenwet [Invoering van een Raad voor Vreemdelingen, die in vluchtelingenzaken de beslissingen van het Commissariaat voor de vluchtelingen en de staatlozen hervormt of vernietigt - Opheffing van de Vaste Beroepscommissie voor de vluchtelingen]) (3-1670)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Beke, Schouppe, Steverlynck, Van den Brande en Van Peel en van de dames de Bethune, De Schamphelaere en Thijs
3-1670/1
p. 1-62 3-1670/1 p. 1-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Coveliers, Van Peel, Mahoux, Vanhecke, Thissen, Dedecker en Ramoudt en van de dames Defraigne, Vanlerberghe, Leduc, Durant en Pehlivan
3-28
p. 38-48 3-28 p. 38-48 (PDF)
  3-28
p. 69 3-28 p. 69 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op het invoeren van een stelsel van vaste woonplaatskeuze (3-1844)      
  Voorstel van de heer Van Peel
3-1844/1
p. 1-10 3-1844/1 p. 1-10 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999