Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Decker Armand" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aantal sprekers per fractie in een actualiteitendebat : artikel 73bis Reglement van de Senaat      
  4-109
p. 25 4-109 p. 25 (PDF)
Actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Debat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel      
  Debat
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
Afwezigheid van de minister die moet antwoorden op een vraag van mevrouw Anke Van dermeersch en het niet doorgeven van het antwoord aan een andere minister      
  4-12
p. 28-29 4-12 p. 28-29 (PDF)
Amenderingsrecht - Discussie over de (on)ontvankelijkheid van amendementen waarvan de inhoud het voorwerp uitmaakt van een belangenconflict - Artikel 59 Reglement van de Senaat - Artikel 143 Grondwet - Wetsontwerp 4-1252 tot wijziging wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (4-1252)      
  4-70
p. 8-13 4-70 p. 8-13 (PDF)
Antwoorden met veel statistische gegevens en cijfers passen niet in het kader van de mondelinge vragen      
  4-4 COM
p. 5 4-4 COM p. 5 (PDF)
Artikel 66.2 van het Reglement van de Senaat - Vraag om advies van de Raad van State : mondeling geformuleerd verzoek in de loop van de bespreking in plenaire vergadering      
  4-102
p. 12 4-102 p. 12 (PDF)
  4-102
p. 14 4-102 p. 14 (PDF)
  4-102
p. 15-16 4-102 p. 15-16 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (Stukken Kamer, nr. 52-0039/1 tot 18) (Zie ook doc. 4-1607) (4-1608)      
  Mededeling en verzending naar de commissie
4-110
p. 7-8 4-110 p. 7-8 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stukken Kamer, nr. 52-0037/1 tot 22) (Zie ook doc. 4-1608) (4-1607)      
  Mededeling en verzending naar de commissie
4-110
p. 7-8 4-110 p. 7-8 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 6) (Scholen in de faciliteitengemeenten) (4-643)      
  Regeling van de werkzaamheden
4-27
p. 6-8 4-27 p. 6-8 (PDF)
Benoeming van de leden van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)      
  Geheime stemming en uitslag
4-4
p. 16-17 4-4 p. 16-17 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2007 BZ)      
  Benoeming van de heer De Decker tot voorzitter van de Senaat
4-3
p. 7 4-3 p. 7 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2007-2008)      
  Benoeming van de heer De Decker tot voorzitter van de Senaat
4-4
p. 5 4-4 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2008-2009)      
  Benoeming van de heer Armand De Decker tot voorzitter van de Senaat
4-42
p. 5 4-42 p. 5 (PDF)
   Al dan niet verenigbaarheid tussen de kandidatuur van de heer Armand De Decker voor het mandaat van voorzitter van de Senaat en het feit dat hij namens zijn partij actief deelneemt aan de "dialoog van gemeenschap tot gemeenschap"
4-42
p. 4-5 4-42 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2009-2010)      
  Benoeming van de heer Armand De Decker tot voorzitter van de Senaat
4-88
p. 4-5 4-88 p. 4-5 (PDF)
Beroep op het Reglement van de Senaat : vertaling van de amendementen      
  4-9
p. 76-77 4-9 p. 76-77 (PDF)
  4-9
p. 85-87 4-9 p. 85-87 (PDF)
Communiqué van de Senaat n.a.v. de vrijlating van mevrouw Ingrid Betancourt (Gijzelaars van FARC in Colombia)      
  4-37
p. 41 4-37 p. 41 (PDF)
De Senaat moet controle kunnen uitoefenen op de regering, ook op een regering van lopende zaken - Antwoord op de vragen      
  4-1 COM
p. 4-5 4-1 COM p. 4-5 (PDF)
De aanpak van de terroristische dreiging in België      
  Debat
4-15
p. 11-19 4-15 p. 11-19 (PDF)
De acute problemen binnen de universitaire ontwikkelingssamenwerking (Democratische republiek Congo - Indirecte universitaire samenwerking VLIR-UOS en CUD - Terugval aan middelen) (4-272)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-27
p. 42-46 4-27 p. 42-46 (PDF)
De erkenning door de minister van een geneesheer- specialist in de chirurgie na advies van de Hoge Raad (4-543)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Onontvankelijkheid van mondelinge vragen over individuele gevallen - De vraag wordt daarom niet gesteld
4-54
p. 10 4-54 p. 10 (PDF)
De gevolgen van de oprichting van een gesloten centrum voor de politiediensten van de zone Semois en Lesse (Transfers van jonge delinquenten) (4-1086)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-112
p. 34-35 4-112 p. 34-35 (PDF)
De heer Geert Lambert protesteert tegen het onbeantwoord blijven van schriftelijke vragen      
  4-103
p. 8 4-103 p. 8 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte is van mening dat het quorum dient bereikt te zijn voor de stemming over de behandeling bij urgentie van een wetsvoorstel - Inoverwegingneming van een wetsvoorstel - Artikel 46 Reglement van de Senaat      
  4-103
p. 19-21 4-103 p. 19-21 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte vraagt om de commissievergadering te schorsen tot na de plenaire vergadering - Stemming over de vraag      
  4-104
p. 5-6 4-104 p. 5-6 (PDF)
De heer Paul Wille vraagt of het feit dat de heer Geert Lambert geen deel meer uitmaakt van de sp.a+Vl.Pro-fractie, gevolgen heeft voor de samenstelling van het Bureau en de Quaestuur van de Senaat      
  4-54
p. 6 4-54 p. 6 (PDF)
De herbestemming van het Justitiepaleis in Brussel en de gevolgen hiervan voor het overbrengen van gedetineerden (4-1187)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
4-119
p. 13-18 4-119 p. 13-18 (PDF)
De voorzitter van de Senaat sluit de plenaire vergadering omdat er geen ondervoorzitter aanwezig is      
  4-120
p. 25 4-120 p. 25 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2008 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2010 (4-1524)      
  Bespreking
4-102
p. 17-19 4-102 p. 17-19 (PDF)
   Wenselijkheid om de vergoedingen voor bijzondere opdrachten te herzien
4-102
p. 18-19 4-102 p. 18-19 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Armand De Decker, senator gekozen door het Franse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Een videofilm waarop FN-senator Delacroix een antisemitisch lied zingt (Positief injunctierecht van de minister van Justitie) (4-449)      
  Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-47
p. 29-31 4-47 p. 29-31 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind (Opname in de Grondwet van de grondbeginselen van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, goedgekeurd te New York) (4-581)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Martine Taelman, Anne-Marie Lizin, Myriam Vanlerberghe, Isabelle Durant en Marie-Hélène Crombé-Berton en de heren Armand De Decker, Francis Delpérée en Hugo Vandenberghe
4-581/1
p. 1-5 4-581/1 p. 1-5 (PDF)
Het gebruik van middelen en materieel bij Defensie (Keuze voor een A330-vliegtuig om bepaalde verplaatsingen te maken) (4-975)      
  Mondelinge vraag van de heer John Crombez aan de heer Pieter De Crem, minister van Justitie
4-99
p. 47-50 4-99 p. 47-50 (PDF)
Het nieuwe Beneluxverdrag en het Beneluxparlement      
  Debat
4-33
p. 12-22 4-33 p. 12-22 (PDF)
Hoogdringende behandeling van een wetsvoorstel - Reglement van de Senaat      
  4-4
p. 16 4-4 p. 16 (PDF)
Hulde (2007-2008)      
  In memoriam Frank Swaelen, erevoorzitter van de Senaat, minister van Staat
4-11
p. 4 4-11 p. 4 (PDF)
  4-12
p. 5-8 4-12 p. 5-8 (PDF)
  In memoriam de heer Karel Van Miert, minister van Staat
4-82
p. 9-12 4-82 p. 9-12 (PDF)
Hulde (2008-2009)      
  aan mevrouw Miet Smet, uittredend senator
4-78
p. 43-44 4-78 p. 43-44 (PDF)
  aan mevrouw Isabelle Durant n.a.v. haar vertrek uit de Senaat
4-83
p. 11 4-83 p. 11 (PDF)
Hulde (2009-2010)      
  Rouwbeklag aan de heer Dirk Claes bij het overlijden van zijn echtgenote
4-95
p. 4 4-95 p. 4 (PDF)
  Rouwhulde voor graaf Pierre Harmel, gewezen eerste minister en eresenaatsvoorzitter
4-95
p. 4 4-95 p. 4 (PDF)
  4-99
p. 7-10 4-99 p. 7-10 (PDF)
  Hulde aan generaal-majoor Pierre Segers, militair commandant van het Paleis der Natie, die met pensioen gaat
4-103
p. 37-39 4-103 p. 37-39 (PDF)
  Hulde aan de heer Patrik Vankrunkelsven die de Senaat verlaat
4-105
p. 10-11 4-105 p. 10-11 (PDF)
  4-105
p. 12 4-105 p. 12 (PDF)
  4-105
p. 14 4-105 p. 14 (PDF)
  Hulde aan de heer Berni Collas bij zijn vertrek uit de Senaat
4-109
p. 20 4-109 p. 20 (PDF)
  4-109
p. 62-64 4-109 p. 62-64 (PDF)
  Eerbetoon aan de slachtoffers van de treinramp in Halle
4-113
p. 7 4-113 p. 7 (PDF)
Hulde aan de heer Josy Dubié, uittredend senator      
  4-81
p. 24 4-81 p. 24 (PDF)
Hulde aan mevrouw Céline Fremault, uittredend senator      
  4-109
p. 55 4-109 p. 55 (PDF)
Hulde aan mevrouw Sfia Bouarfa, uittredend senator      
  4-81
p. 29 4-81 p. 29 (PDF)
In herinnering brengen van artikel 38.6 van het Reglement van de Senaat : "De rapporteur heeft het recht als eerste het woord te voeren. Hij mag daarbij het verslag niet voorlezen..."      
  4-9
p. 17-18 4-9 p. 17-18 (PDF)
Indien een voorstel in commissie werd aangenomen, dient er in de plenaire vergadering eerst gestemd te worden over de amendementen op dit voorstel - Beroep op het Reglement door de heer Joris Van Hauthem      
  4-51
p. 64-65 4-51 p. 64-65 (PDF)
Internationale dag van de rechten van het kind      
  4-49
p. 44-45 4-49 p. 44-45 (PDF)
Interpretatie van artikel 40.2 van het Reglement van de Senaat : "Het woord mag steeds gevraagd worden om de verdaging van het debat of van de stemming voor te stellen" - Belemmering van de werkzaamheden van de openbare vergadering - Stemming over de vraag tot schorsing      
  4-9
p. 53-59 4-9 p. 53-59 (PDF)
Interpretatie van artikel 66 van het Reglement van de Senaat : verzoek, tijdens de openbare vergadering, van het gemotiveerd advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State over amendementen      
  4-9
p. 77-85 4-9 p. 77-85 (PDF)
Mevrouw Freya Piryns vestigt er de aandacht op dat de meerderheid het vereiste quorum niet haalt bij de stemming over het voorstel van resolutie 4-1514      
  4-110
p. 51 4-110 p. 51 (PDF)
Misbruik van de spoedprocedure door de regering (evocatieprocedure)      
  4-90
p. 6-7 4-90 p. 6-7 (PDF)
Onontvankelijkheid van amendementen, neergelegd in plenaire vergadering, omdat ze dezelfde tekst voorstellen als de tekst die in commissie werd goedgekeurd      
  4-30
p. 49 4-30 p. 49 (PDF)
  4-30
p. 50 4-30 p. 50 (PDF)
Ontbreken van antwoorden op mondelinge vragen      
  4-2 COM
p. 13 4-2 COM p. 13 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1552)      
  Algemene bespreking
4-102
p. 10-16 4-102 p. 10-16 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (4-1777)      
  Stemmingen en stemverklaringen
4-122
p. 30-80 4-122 p. 30-80 (PDF)
  4-122
p. 82-109 4-122 p. 82-109 (PDF)
Oprichten van een werkgroep om na te denken over de toekomst van de Justitie - Activiteit van het parlement of niet      
  4-92
p. 7 4-92 p. 7 (PDF)
Overschrijden van de door het Reglement toegestane spreektijd bij vragen en antwoorden      
  4-107
p. 30 4-107 p. 30 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Uitstel van de samenstelling van de commissies tot de vorming van de nieuwe regering
4-3
p. 8-11 4-3 p. 8-11 (PDF)
  Organisatie van een actualiteitendebat terwijl de beslissing niet vooraf door het Bureau werd genomen
4-14
p. 6 4-14 p. 6 (PDF)
  4-20
p. 8 4-20 p. 8 (PDF)
  Bespreking van voorstellen van advies i.v.m. het bevoegdheidsconflict over de inspectie van de Franstalige basisscholen - Beperking van de procedureproblemen in het Bureau - Annulatie van de openbare vergadering in de Kamer
4-27
p. 6-8 4-27 p. 6-8 (PDF)
  Een actualiteitendebat moet kunnen gebeuren in aanwezigheid van de minister
4-27
p. 26 4-27 p. 26 (PDF)
  4-27
p. 28 4-27 p. 28 (PDF)
  4-33
p. 8-9 4-33 p. 8-9 (PDF)
  Bespreking en plenaire vergadering van een belangenconflict inzake splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verlening of opschorting van de termijnen
4-38
p. 48-51 4-38 p. 48-51 (PDF)
  De heer Geert Lambert vraagt om zijn mondelinge vraag, 4-412 (De overdracht van gerechtelijke dossiers aan buitenlandse autoriteiten door het federaal parket) opnieuw te mogen stellen, ditmaal aan de bevoegde minister, dewelke zich liet vervangen door een andere minister om te antwoorden
4-38
p. 37-38 4-38 p. 37-38 (PDF)
  De heer José Daras vraagt van de agenda van de plenaire vergadering af te voeren het wetsontwerp 4-866 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Protesteert tegen de wijze waarop dit ontwerp werd behandeld in commissie : schending van de rechten van de oppositie - "Filibusteren" - Organiseren van stemmingen wetende dat de oppositie nog wil spreken
4-40
p. 6-13 4-40 p. 6-13 (PDF)
  Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat - Stemming over het ontwerp van programmawet doc. 4-1050
4-54
p. 16-19 4-54 p. 16-19 (PDF)
  4-54
p. 25-26 4-54 p. 25-26 (PDF)
  Volgorde van de vragen om uitleg
4-89
p. 65 4-89 p. 65 (PDF)
Regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Bespreking
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Aanpak institutionele problemen - Rol van de heer Jean-Luc Dehaene - Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Economische crisis - Begrotingstekort - Klimaattop Kopenhagen
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Rol van de Senaat in de bespreking van de regeringsverklaring - Aanwezigheid van de premier
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Reglement van de Senaat      
  Toepassing van artikel 63, 1, tweede lid, dat de evocatie voorziet bij zitten en opstaan
4-69
p. 33-34 4-69 p. 33-34 (PDF)
Rol, werking en toekomst van de Senaat      
  4-93
p. 45-47 4-93 p. 45-47 (PDF)
  4-93
p. 47 4-93 p. 47 (PDF)
Seksueel geweld in Congo      
  Debat
4-14
p. 31-45 4-14 p. 31-45 (PDF)
Stemming over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-1592 betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfunctions (Verwerping)      
  4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Toepassing van het reglement bij een tussenkomst in een vraag om uitleg      
  4-98
p. 35-36 4-98 p. 35-36 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (2007 BZ)      
  4-3
p. 8 4-3 p. 8 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (2007-2008)      
  4-4
p. 6-9 4-4 p. 6-9 (PDF)
  Bevoegdheid van het Parlement in geval van regering onder het stelsel van de lopende zaken - Wetgevende activiteiten - Controlebevoegdheid
4-4
p. 7-9 4-4 p. 7-9 (PDF)
  Hervorming van de Senaat
4-4
p. 6-7 4-4 p. 6-7 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (2008-2009)      
  4-42
p. 6-8 4-42 p. 6-8 (PDF)
  Belgisch EU-voorzitterschap in 2010
4-42
p. 7 4-42 p. 7 (PDF)
  Financiële en economische crisis - Eerste crisis van de globalisering
4-42
p. 6 4-42 p. 6 (PDF)
  Verdrag van Lissabon
4-42
p. 7 4-42 p. 7 (PDF)
  Vrouwenstemrecht
4-42
p. 6-7 4-42 p. 6-7 (PDF)
  Zestigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
4-42
p. 7 4-42 p. 7 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (2009-2010)      
  4-88
p. 5-7 4-88 p. 5-7 (PDF)
  Belgisch voorzitterschap van de EU
4-88
p. 6-7 4-88 p. 6-7 (PDF)
  Hulde aan Frank De Winne
4-88
p. 5 4-88 p. 5 (PDF)
  Ratificatie Verdrag van Lissabon
4-88
p. 5-6 4-88 p. 5-6 (PDF)
Vervanging van quaestoren in de loop van een zitting - Vervanging van een quaestor die geen deel meer uitmaakt van zijn fractie - Artt. 16, 84 en 8 Reglement van de Senaat - Vervanging van mevrouw Anne-Marie Lizin en de heer Geert Lambert      
  4-61
p. 7-11 4-61 p. 7-11 (PDF)
Video waarin gespot wordt met de volkenmoord op de joden - De heer Michel Delacroix - Hevig protest - Samenroeping van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen - Verzoek aan de Senaatsvoorzitter maatregelen te treffen - Injunctierecht van de minister van Justitie      
  4-47
p. 12-16 4-47 p. 12-16 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof (4-182)      
  Geheime stemmingen en uitslag
   Aangezien er slechts één kandidaat is die twee derden van de stemmen haalt, en er twee kandidaten moeten worden voorgedragen, stelt de heer Coveliers voor één ambt opnieuw open te verklaren
4-4
p. 20 4-4 p. 20 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Benoemingscommissies voor het notariaat (4-1002)      
  De heer Hugo Coveliers verzoekt de senatoren die de modellijst opstelden, hun beslissing te motiveren
4-49
p. 43-44 4-49 p. 43-44 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking (4-836)      
  De heer Hugo Coveliers verzoekt de senatoren die de modellijst opstelden, hun beslissing te motiveren
4-49
p. 32-35 4-49 p. 32-35 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 86bis van het reglement van de Senaat (Veiligheidsmachtiging voor de senatoren die lid zijn van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (4-1696)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Hugo Vandenberghe, Paul Wille en Tony Van Parys en mevrouw Christiane Vienne
4-1696/1
p. 1-3 4-1696/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi (4-1216)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Margriet Hermans, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Isabelle Durant, Christine Defraigne en Nahima Lanjri en de heren Armand De Decker en Francis Delpérée
4-1216/1
p. 1-3 4-1216/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toevoeging van Cambodja aan de lijst van partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking (4-66)      
  Bespreking
4-15
p. 46-52 4-15 p. 46-52 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfuncties (4-1592)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (4-875)      
  Bespreking
4-109
p. 61-64 4-109 p. 61-64 (PDF)
Wenselijkheid om een mondelinge vraag te gebruiken om het advies van een minister te kennen over een wetsvoorstel - Voorstel 4-562 tot regeling van het forensisch geneeskundig postmortaal onderzoek      
  4-68
p. 33 4-68 p. 33 (PDF)
Wensen (2007-2008)      
  Eindejaarswensen
4-11
p. 69 4-11 p. 69 (PDF)
  Vakantiewensen
4-41
p. 16 4-41 p. 16 (PDF)
Wensen (2008-2009)      
  Wensen van spoedig herstel aan mevrouw Anne-Marie Lizin
4-51
p. 57 4-51 p. 57 (PDF)
  Vakantiewensen
4-86
p. 102 4-86 p. 102 (PDF)
Wensen (2009-2010)      
  Eindejaarswensen
4-106
p. 16 4-106 p. 16 (PDF)
Werkgroep "Dotaties aan de leden van de koninklijke familie"      
  Vraag tot oprichting
4-29
p. 7 4-29 p. 7 (PDF)
Werkgroep "Ruimtevaart"      
  Samenstelling werkgroep
4-64
p. 44-46 4-64 p. 44-46 (PDF)
Werking van de Senaat : protest van de oppositie      
  4-40
p. 6-13 4-40 p. 6-13 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (Strafbaarstelling - Strafprocedure - Wettelijke basis voor de deelname van de Belgische Marine aan de operatie ATALANTA - Extraterritoriale bevoegdheid bij arrestatie) (Zie ook doc. nr 4-1561) (4-1562)      
  Algemene bespreking
4-104
p. 4-11 4-104 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38 van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (Financiering van het Instituut) (Zie ook doc. nr 4-1552) (4-1565)      
  Algemene bespreking
4-102
p. 10-16 4-102 p. 10-16 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 (Inwerkingtreding van de bepalingen betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen) (Zie ook doc. nr 4-1552) (4-1574)      
  Over de inoverwegingneming
4-103
p. 33-34 4-103 p. 33-34 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement (De digitale transmissie van de processen-verbaal - Het digitaal doorsturen van de contactgegevens van de kiesbureaus - De nummering van de kandidaten op de stembiljetten en op de schermen van de geautomatiseerde stemming - De inschrijving op de kiezerslijst van hun identificatienummer bij het Rijksregister - De aanpassing van de lijst met de personen die kunnen aangewezen worden in de functie van voorzitter van een stembureau of een stemopnemingsbureau - De door de gemeente te volgen procedure voor het erkennen van de kiezers die kandidaten voordragen - De versoepeling van de voorwaarden om, in geval van een reis naar het buitenland, een volmacht te geven - De organisatie door het kantonhoofdbureau van een opleiding aan de voorzitters van de stembureaus en stemopnemingsbureaus) (4-1252)      
  Artikelsgewijze bespreking
4-70
p. 8-13 4-70 p. 8-13 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (Onderscheid tussen verzekeringsovereenkomsten gesloten binnen een beroepsrelatie en verzekeringsovereenkomsten gesloten buiten het kader van een beroepsrelatie - Een meer efficiënte taakverdeling in het kader van de procedures die dienen te worden gevolgd voor de aanpassing van de technische grondslagen van de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten - De inwerkingtreding van de bepalingen van het hoofdstuk inzake de individuele ziekteverzekeringsovereenkomsten) (4-1235)      
  Verzoek tot evocatie
4-69
p. 33-34 4-69 p. 33-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Armand De Decker, Paul Wille, mevrouw Christiane Vienne, de heren Francis Delpérée, Tony Van Parys, mevrouw Christine Defraigne, de heren Patrik Vankrunkelsven en Pol Van Den Driessche
4-1053/1
p. 1-99 4-1053/1 p. 1-99 (PDF)
Wetsvoorstel ingediend zonder toelichting - Nieuwe inoverwegingneming na vervollediging - Mondelinge toelichting - Artikel 56 Reglement van de Senaat      
  4-103
p. 33-34 4-103 p. 33-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 38, § 4, 4°, van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt (Benoemingscommissie voor het notariaat - Kandidaten die "docenten" of "professoren" zijn) (4-1290)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Paul Wille, Philippe Mahoux en Francis Delpérée
4-1290/1
p. 1-3 4-1290/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het forensisch geneeskundig postmortaal onderzoek (Medicolegaal onderzoek - Schouwarts - Instituten voor Forensische Geneeskunde - Wijziging artikelen 77, 79, 80 en 83 tot 85 Burgerlijk Wetboek : schrapping van de bepaling die erin voorziet dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zich naar de plaats van overlijden moet begeven ; overlijdensakte dient plaats, datum en tijdstip van vaststelling van overlijden te vermelden ; gewelddadige of verdacht dood ; doodvonnis - Wijziging artikel 44 Wetboek van Strafvordering : gewelddadige of verdachte dood - Wijziging wet 28 mei 2002 betreffende euthanasie - Wijziging wet 26 maart 2003 houdende regeling van autopsie na onverwacht en onverklaard overlijden van een kind minder dan 18 maanden - Sancties) (4-562)      
  Wenselijkheid om een mondelinge vraag te gebruiken om het advies van een minister te kennen over een wetsvoorstel
4-68
p. 33 4-68 p. 33 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Mogelijkheid voor een Nederlandstalige beschuldigde die wordt vervolgd voor het Hof van assisen van Luik de doorverwijzing naar een ander hof van assisen te vragen - Mogelijkheid voor een Franstalige beschuldigde die voor een Nederlandstalig hof van assisen wordt gebracht om de doorverwijzing te vragen naar een Franstalig hof van assisen) (4-692)      
  Algemene bespreking
4-52
p. 37-38 4-52 p. 37-38 (PDF)
  4-52
p. 38-42 4-52 p. 38-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 30 en 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering) (Mogelijkheid een beroep te doen op een niet-beëdigd vertaler in het geval een beëdigd vertaler niet beschikbaar is) (4-86)      
  Algemene bespreking
4-52
p. 37-38 4-52 p. 37-38 (PDF)
  4-52
p. 38-42 4-52 p. 38-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen en tot bestrijding van racisme en xenofobie (Verkiesbaarheid) (4-1067)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Armand De Decker, Philippe Moureaux en José Daras
4-1067/1
p. 1-3 4-1067/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank (Wijziging Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van Koophandel) (4-127)      
  Stemming en stemverklaringen van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-29
p. 44-47 4-29 p. 44-47 (PDF)
  4-29
p. 90-91 4-29 p. 90-91 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (Ter advies voorleggen aan de afdeling wetgeving van de Raad van State van bevoegdheidsvragen ingevolge de toekenning door het Verdrag van Lissabon van nieuwe bevoegdheden aan de nationale parlementen - Bevoegdheidsbetwistingen tussen de Wetgevende Kamers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen) (4-830)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Hugo Vandenberghe, Paul Wille, Philippe Mahoux en Francis Delpérée en mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-830/1
p. 1-8 4-830/1 p. 1-8 (PDF)
de heer Coveliers vraagt een hoorzitting te organiseren voor de politieke kandidaten voor het ambt van rechter bij het Grondwettelijk Hof      
  4-4
p. 18 4-4 p. 18 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999