Auteurs- en sprekersregister betreffende "Moens Guy" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap ten gevolge van de goedkeuring door de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement van het voorstel van decreet van de heer Herman Suykerbuyk c.s. houdende vaststelling van de voorwaarden voor getroffenen van repressie en epuratie, en voor oorlogsslachtoffers, om in aanmerking te komen voor een financiŽle tegemoetkoming (1-923)      
  Voorstel van gemotiveerd advies
   Verslag namens het Bureau uitgebracht door de heer Moens
1-923/1
p. 1-11 1-923/1 p. 1-11 (PDF)
   Bespreking van het voorstel van gemotiveerd advies
1-178
p. 5249-5252 1-178 p. 5249-5252 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1995 BZ)      
  Benoeming van de heer Moens tot derde ondervoorzitter van de Senaat
1-3
p. 28 1-3 p. 28 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1995-1996)      
  Benoeming van de heer Moens tot derde ondervoorzitter van de Senaat
1-5
p. 77-78 1-5 p. 77-78 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1996-1997)      
  Benoeming van de heer Moens tot derde ondervoorzitter van de Senaat
1-68
p. 1744-1745 1-68 p. 1744-1745 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1997-1998)      
  Benoeming van de heer Moens tot derde ondervoorzitter van de Senaat
1-132
p. 3539-3540 1-132 p. 3539-3540 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1998-1999)      
  Benoeming van de heer Moens tot derde ondervoorzitter van de Senaat
1-212
p. 6182-6183 1-212 p. 6182-6183 (PDF)
De invloed die het minimumbedrag van de werkloosheidsuitkeringen en de uitsluiting of de schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen hebben op het aantal personen die het bestaansminimum of bijstand aanvragen (1-555)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-213
p. 6220-6223 1-213 p. 6220-6223 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Moens, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1-1
p. 7 1-1 p. 7 (PDF)
Het ontwerp van Europese richtlijn met betrekking tot de juridische bescherming van biotechnologische uitvindingen, en in het bijzonder over het probleem van het octrooi op levende wezens (1-346)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-111 COM
p. 854-859 1-111 COM p. 854-859 (PDF)
Hulde (1997-1998)      
  aan de heren Swaelen en Nothomb voor hun dertigjarig ambtsjubileum, evenals aan de heren Urbain en Bourgeois n.a.v. hun vijfentwintigjarig ambtsjubileum
1-199
p. 5735-5736 1-199 p. 5735-5736 (PDF)
  1-199
p. 5736-5738 1-199 p. 5736-5738 (PDF)
  1-199
p. 5738 1-199 p. 5738 (PDF)
  1-199
p. 5738-5740 1-199 p. 5738-5740 (PDF)
  1-199
p. 5740-5741 1-199 p. 5740-5741 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140) (1-129)      
  Beraadslaging over het ontwerp van memorandum en beraadslaging over de amendementen
1-31
p. 721-741 1-31 p. 721-741 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  van de heer Van Goethem, senator-opvolger, om het mandaat van de heer Tobback te voltooien
   Verslag van de heer Moens
1-181
p. 5313 1-181 p. 5313 (PDF)
  van een gemeenschapssenator, ter vervanging van mevrouw Maximus, ontslagnemend
   Verslag van de heer Moens
1-239
p. 6986 1-239 p. 6986 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (1-622)      
  Amendementen nrs 12 tot 14 en 19 van de heren Hotyat en Moens
1-622/4
p. 3-5 1-622/4 p. 3-5 (PDF)
  1-622/4
p. 7 1-622/4 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 11, 15 tot 18, 20 en 21 van de heren Hatry en Moens
1-622/4
p. 1-3 1-622/4 p. 1-3 (PDF)
  1-622/4
p. 6 1-622/4 p. 6 (PDF)
  1-622/4
p. 7-8 1-622/4 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 25 van de heer Moens c.s.
1-622/5
p. 1 1-622/5 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 33 van de heren Hatry en Moens
1-622/9
p. 2 1-622/9 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heren Hatry en Moens
1-622/10
p. 1 1-622/10 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5611-5625 1-195 p. 5611-5625 (PDF)
RIZIV - Dienst voor administratieve controle - Administratieve sancties (t.a.v. verpleegkundigen en kinesitherapeuten)      
  Schriftelijke vraag van de heer Moens aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 990-991 1-20 p. 990-991 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-22
p. 1115-1116 1-22 p. 1115-1116 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Hervatting van de bespreking van het verslag
1-153
p. 4015-4045 1-153 p. 4015-4045 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat door invoeging van een titel IVbis betreffende de samenwerkingsvormen (Wetsvoorstellen m.b.t. aangelegenheden voor dewelke samenwerkingsvormen zijn bepaald o.m. in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989) (1-388)      
  Amendement nr 5 van de heer Moens
1-388/3
p. 1 1-388/3 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Moens (Advies van de Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden)
1-388/4
p. 1-23 1-388/4 p. 1-23 (PDF)
Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (1-613)      
  Publicatie van de financiŽle verslagen van de bedrijfsrevisoren over de boekhouding van de politieke partijen (boekjaar 1996)
   Verslag van de heren Reynders (K) en Moens (S)
1-613/2
p. 1-47 1-613/2 p. 1-47 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en onbemande automatisch werkende toestellen in het wegverkeer (Radars, videocamera's, weegbruggen enz.) (1-362)      
  Algemene beraadslaging
1-57
p. 1381-1389 1-57 p. 1381-1389 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de euro (Wettelijk kader om de invoering van de euro in BelgiŽ conform de Europese reglementering en het nationaal overgangsplan mogelijk te maken : aanpassingen in de privť- en de overheidssector - Beslissingen en verordeningen van de Europese Raad) (1-1022)      
  Algemene beraadslaging
1-215
p. 6276-6285 1-215 p. 6276-6285 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (1-1282)      
  Amendement nr 2 van de heer Moens
   Stock-options
1-1282/2
p. 1-2 1-1282/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende afwijking van artikel 20bis van de wet van 24 augustus 1939 op de Nationale Bank van BelgiŽ en tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ (Meerwaarde uit goudverkoop - Delging staatsschuld in deviezen - Stelsel van Europese Centrale Banken) (1-1162)      
  Verslag van de heer Moens
1-1162/3
p. 1-16 1-1162/3 p. 1-16 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-234
p. 6855-6860 1-234 p. 6855-6860 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale, financiŽle en diverse bepalingen (1-187)      
  Algemene beraadslaging (Sectie : FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
   Verlaging van de BTW in de bouwsector - Fiscale bepalingen - Strategische consolidatie van Belgacom en privatisering - Privatisering van de openbare kredietsector - CBCH - Verkoop overtollig legermaterieel - Wijziging van de statuten van de NMBS (Voorstelling van de begroting) - Universele dienstverlening inzake telecommunicatie - Delegatie ruime bevoegdheden aan de Koning - Bijzondere machten - Uitoefening van het evocatierecht
1-15
p. 334-335 1-15 p. 334-335 (PDF)
  1-15
p. 335-337 1-15 p. 335-337 (PDF)
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over artikelen en amendementen
1-15
p. 325-339 1-15 p. 325-339 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst nr. 128 betreffende uitkeringen inzake invaliditeit, ouderdom en nagelaten betrekkingen, aangenomen te GenŤve op 29 juni 1967 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar eenenvijftigste zitting (1-519)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-108
p. 2931-2932 1-108 p. 2931-2932 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Cooperation Council of the Arab States of the Gulf, ondertekend te Brussel op 11 mei 1993 (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Raad voor Samenwerking van de Arabische-Golfstaten, ondertekend te Brussel op 11 mei 1993) (1-1086)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-220
p. 6386-6388 1-220 p. 6386-6388 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Machtigingswet - Maatregelen van alle aard) (1-389)      
  Bijlagen bij het verslag van de heren Moens en Goovaerts
1-389/3
p. 1-37 1-389/3 p. 1-37 (PDF)
   Algemene toestand van de in te vorderen rechten (december 1995)
1-389/3
p. 34-35 1-389/3 p. 34-35 (PDF)
   Voorbereiding van de derde fase van de EMU : Voortgangsverslag van de Raad aan de Europese Raad te Florence (juni 1996)
1-389/3
p. 7-31 1-389/3 p. 7-31 (PDF)
  Verslag van de heren Moens en Goovaerts
1-389/3
p. 1-209 1-389/3 p. 1-209 (PDF)
   Advies van de Raad van State over KB's genomen krachtens artikel 105 van de Grondwet
1-389/3
p. 5-6 1-389/3 p. 5-6 (PDF)
   Algemene sociale bijdrage
1-389/3
p. 65-67 1-389/3 p. 65-67 (PDF)
  1-389/3
p. 99-100 1-389/3 p. 99-100 (PDF)
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-389/3
p. 7 1-389/3 p. 7 (PDF)
  1-389/3
p. 42-43 1-389/3 p. 42-43 (PDF)
  1-389/3
p. 65-67 1-389/3 p. 65-67 (PDF)
   Anonimiteit van effecten
1-389/3
p. 81 1-389/3 p. 81 (PDF)
  1-389/3
p. 81-82 1-389/3 p. 81-82 (PDF)
   Begrotingsbeleid
1-389/3
p. 4 1-389/3 p. 4 (PDF)
  1-389/3
p. 10 1-389/3 p. 10 (PDF)
  1-389/3
p. 12 1-389/3 p. 12 (PDF)
  1-389/3
p. 14-15 1-389/3 p. 14-15 (PDF)
  1-389/3
p. 21-22 1-389/3 p. 21-22 (PDF)
  1-389/3
p. 26 1-389/3 p. 26 (PDF)
  1-389/3
p. 27 1-389/3 p. 27 (PDF)
  1-389/3
p. 31-32 1-389/3 p. 31-32 (PDF)
  1-389/3
p. 33-34 1-389/3 p. 33-34 (PDF)
  1-389/3
p. 35 1-389/3 p. 35 (PDF)
  1-389/3
p. 36 1-389/3 p. 36 (PDF)
  1-389/3
p. 38-41 1-389/3 p. 38-41 (PDF)
  1-389/3
p. 42 1-389/3 p. 42 (PDF)
  1-389/3
p. 43-44 1-389/3 p. 43-44 (PDF)
  1-389/3
p. 44 1-389/3 p. 44 (PDF)
  1-389/3
p. 60 1-389/3 p. 60 (PDF)
  1-389/3
p. 68-69 1-389/3 p. 68-69 (PDF)
   Belasting op internationale deviezentransacties
1-389/3
p. 100-104 1-389/3 p. 100-104 (PDF)
  1-389/3
p. 37 1-389/3 p. 37 (PDF)
   Belasting van de reŽle netto-inkomsten uit onroerende goederen
1-389/3
p. 94-99 1-389/3 p. 94-99 (PDF)
   Beperking in de tijd van de aan de Koning verleende machtiging
1-389/3
p. 7 1-389/3 p. 7 (PDF)
  1-389/3
p. 9 1-389/3 p. 9 (PDF)
  1-389/3
p. 10 1-389/3 p. 10 (PDF)
  1-389/3
p. 11 1-389/3 p. 11 (PDF)
  1-389/3
p. 13 1-389/3 p. 13 (PDF)
   Bijzondere machten
1-389/3
p. 8-21 1-389/3 p. 8-21 (PDF)
  1-389/3
p. 62-65 1-389/3 p. 62-65 (PDF)
   Cybertaks
1-389/3
p. 75 1-389/3 p. 75 (PDF)
  1-389/3
p. 100-101 1-389/3 p. 100-101 (PDF)
   EMU-toetreding
1-389/3
p. 3-4 1-389/3 p. 3-4 (PDF)
  1-389/3
p. 7 1-389/3 p. 7 (PDF)
  1-389/3
p. 10 1-389/3 p. 10 (PDF)
  1-389/3
p. 10 1-389/3 p. 10 (PDF)
  1-389/3
p. 12 1-389/3 p. 12 (PDF)
  1-389/3
p. 14-16 1-389/3 p. 14-16 (PDF)
  1-389/3
p. 21-62 1-389/3 p. 21-62 (PDF)
   Economisch beleid
1-389/3
p. 68-71 1-389/3 p. 68-71 (PDF)
   Economische groeivoet
1-389/3
p. 71 1-389/3 p. 71 (PDF)
  1-389/3
p. 76 1-389/3 p. 76 (PDF)
   Euro
1-389/3
p. 15 1-389/3 p. 15 (PDF)
  1-389/3
p. 21-62 1-389/3 p. 21-62 (PDF)
   Europees economisch beleid
1-389/3
p. 35-36 1-389/3 p. 35-36 (PDF)
  1-389/3
p. 36 1-389/3 p. 36 (PDF)
  1-389/3
p. 38-39 1-389/3 p. 38-39 (PDF)
  1-389/3
p. 59-62 1-389/3 p. 59-62 (PDF)
   Evocatierecht inzake KB's genomen krachtens een kaderwet
1-389/3
p. 5 1-389/3 p. 5 (PDF)
  1-389/3
p. 8-9 1-389/3 p. 8-9 (PDF)
   Evolutie openbaar ambt - Wervingsbeleid
1-389/3
p. 84-88 1-389/3 p. 84-88 (PDF)
  1-389/3
p. 89-92 1-389/3 p. 89-92 (PDF)
   Fiscale druk
1-389/3
p. 10 1-389/3 p. 10 (PDF)
  1-389/3
p. 13 1-389/3 p. 13 (PDF)
  1-389/3
p. 21-22 1-389/3 p. 21-22 (PDF)
  1-389/3
p. 68-69 1-389/3 p. 68-69 (PDF)
  1-389/3
p. 70-71 1-389/3 p. 70-71 (PDF)
  1-389/3
p. 75-76 1-389/3 p. 75-76 (PDF)
  1-389/3
p. 31 1-389/3 p. 31 (PDF)
   Fiscale druk in Vlaanderen
1-389/3
p. 22 1-389/3 p. 22 (PDF)
  1-389/3
p. 70 1-389/3 p. 70 (PDF)
   Fiscale en parafiscale druk
1-389/3
p. 88-89 1-389/3 p. 88-89 (PDF)
   Fiscale fraude
1-389/3
p. 81 1-389/3 p. 81 (PDF)
  1-389/3
p. 82-84 1-389/3 p. 82-84 (PDF)
  1-389/3
p. 93 1-389/3 p. 93 (PDF)
   Gebruik van de euro bij bepaling van de oliewaarden
1-389/3
p. 28-29 1-389/3 p. 28-29 (PDF)
   Harmonisering van de fiscaliteit in de EU
1-389/3
p. 24 1-389/3 p. 24 (PDF)
  1-389/3
p. 39 1-389/3 p. 39 (PDF)
  1-389/3
p. 59 1-389/3 p. 59 (PDF)
   Monetair beleid
1-389/3
p. 3 1-389/3 p. 3 (PDF)
  1-389/3
p. 23 1-389/3 p. 23 (PDF)
  1-389/3
p. 23-24 1-389/3 p. 23-24 (PDF)
  1-389/3
p. 24-26 1-389/3 p. 24-26 (PDF)
  1-389/3
p. 26-27 1-389/3 p. 26-27 (PDF)
  1-389/3
p. 28 1-389/3 p. 28 (PDF)
  1-389/3
p. 28-30 1-389/3 p. 28-30 (PDF)
  1-389/3
p. 34-35 1-389/3 p. 34-35 (PDF)
  1-389/3
p. 36 1-389/3 p. 36 (PDF)
  1-389/3
p. 36 1-389/3 p. 36 (PDF)
  1-389/3
p. 37-38 1-389/3 p. 37-38 (PDF)
  1-389/3
p. 38-39 1-389/3 p. 38-39 (PDF)
  1-389/3
p. 39 1-389/3 p. 39 (PDF)
  1-389/3
p. 47-48 1-389/3 p. 47-48 (PDF)
  1-389/3
p. 53-58 1-389/3 p. 53-58 (PDF)
   O-O (Onderzoek-Ontwikkeling)
1-389/3
p. 77-78 1-389/3 p. 77-78 (PDF)
   Omvang van de schuld - Vermindering
1-389/3
p. 4 1-389/3 p. 4 (PDF)
  1-389/3
p. 21-22 1-389/3 p. 21-22 (PDF)
  1-389/3
p. 32-33 1-389/3 p. 32-33 (PDF)
  1-389/3
p. 41-42 1-389/3 p. 41-42 (PDF)
  1-389/3
p. 43-44 1-389/3 p. 43-44 (PDF)
  1-389/3
p. 45-46 1-389/3 p. 45-46 (PDF)
  1-389/3
p. 47 1-389/3 p. 47 (PDF)
  1-389/3
p. 48 1-389/3 p. 48 (PDF)
  1-389/3
p. 68 1-389/3 p. 68 (PDF)
  1-389/3
p. 79-80 1-389/3 p. 79-80 (PDF)
  1-389/3
p. 31 1-389/3 p. 31 (PDF)
   Overheidsinvesteringen
1-389/3
p. 38-39 1-389/3 p. 38-39 (PDF)
  1-389/3
p. 39 1-389/3 p. 39 (PDF)
  1-389/3
p. 40 1-389/3 p. 40 (PDF)
  1-389/3
p. 41 1-389/3 p. 41 (PDF)
  1-389/3
p. 44-45 1-389/3 p. 44-45 (PDF)
  1-389/3
p. 77 1-389/3 p. 77 (PDF)
   Parlementaire controle op KB's genomen krachtens een kaderwet
1-389/3
p. 4 1-389/3 p. 4 (PDF)
  1-389/3
p. 5 1-389/3 p. 5 (PDF)
  1-389/3
p. 5 1-389/3 p. 5 (PDF)
  1-389/3
p. 7 1-389/3 p. 7 (PDF)
  1-389/3
p. 9 1-389/3 p. 9 (PDF)
  1-389/3
p. 9 1-389/3 p. 9 (PDF)
  1-389/3
p. 14 1-389/3 p. 14 (PDF)
   Personeelsbeleid departement FinanciŽn - Aantal ambtenaren - Vertrek van jonge universitairen
1-389/3
p. 88 1-389/3 p. 88 (PDF)
  1-389/3
p. 92-94 1-389/3 p. 92-94 (PDF)
  1-389/3
p. 31 1-389/3 p. 31 (PDF)
   Politiek-democratische controle op bevoegdheidsdelegaties aan de uitvoerende macht
1-389/3
p. 4-6 1-389/3 p. 4-6 (PDF)
  1-389/3
p. 7 1-389/3 p. 7 (PDF)
  1-389/3
p. 8-9 1-389/3 p. 8-9 (PDF)
  1-389/3
p. 9 1-389/3 p. 9 (PDF)
  1-389/3
p. 16-17 1-389/3 p. 16-17 (PDF)
  1-389/3
p. 36 1-389/3 p. 36 (PDF)
   Regeringsoptreden bij de loonvorming
1-389/3
p. 71 1-389/3 p. 71 (PDF)
  1-389/3
p. 72 1-389/3 p. 72 (PDF)
  1-389/3
p. 73-75 1-389/3 p. 73-75 (PDF)
   Roerende voorheffing
1-389/3
p. 81-82 1-389/3 p. 81-82 (PDF)
   Sanering van de overheidsfinanciŽn
1-389/3
p. 3-4 1-389/3 p. 3-4 (PDF)
  1-389/3
p. 7 1-389/3 p. 7 (PDF)
  1-389/3
p. 12 1-389/3 p. 12 (PDF)
  1-389/3
p. 14-16 1-389/3 p. 14-16 (PDF)
  1-389/3
p. 26 1-389/3 p. 26 (PDF)
  1-389/3
p. 31-32 1-389/3 p. 31-32 (PDF)
  1-389/3
p. 33-34 1-389/3 p. 33-34 (PDF)
  1-389/3
p. 36 1-389/3 p. 36 (PDF)
  1-389/3
p. 39 1-389/3 p. 39 (PDF)
  1-389/3
p. 41 1-389/3 p. 41 (PDF)
  1-389/3
p. 48 1-389/3 p. 48 (PDF)
  1-389/3
p. 49-50 1-389/3 p. 49-50 (PDF)
  1-389/3
p. 51 1-389/3 p. 51 (PDF)
  1-389/3
p. 58 1-389/3 p. 58 (PDF)
  1-389/3
p. 59 1-389/3 p. 59 (PDF)
  1-389/3
p. 68-69 1-389/3 p. 68-69 (PDF)
  1-389/3
p. 70 1-389/3 p. 70 (PDF)
  1-389/3
p. 73 1-389/3 p. 73 (PDF)
  1-389/3
p. 78-79 1-389/3 p. 78-79 (PDF)
  1-389/3
p. 79-81 1-389/3 p. 79-81 (PDF)
  1-389/3
p. 84-89 1-389/3 p. 84-89 (PDF)
   Tewerkstellingsbeleid
1-389/3
p. 22 1-389/3 p. 22 (PDF)
  1-389/3
p. 35 1-389/3 p. 35 (PDF)
  1-389/3
p. 39-40 1-389/3 p. 39-40 (PDF)
  1-389/3
p. 41 1-389/3 p. 41 (PDF)
  1-389/3
p. 42-43 1-389/3 p. 42-43 (PDF)
  1-389/3
p. 59-60 1-389/3 p. 59-60 (PDF)
  1-389/3
p. 61-62 1-389/3 p. 61-62 (PDF)
  1-389/3
p. 71-73 1-389/3 p. 71-73 (PDF)
  1-389/3
p. 77 1-389/3 p. 77 (PDF)
  1-389/3
p. 79 1-389/3 p. 79 (PDF)
   Vermindering van de werkgeversbijdragen
1-389/3
p. 42-43 1-389/3 p. 42-43 (PDF)
  1-389/3
p. 69-70 1-389/3 p. 69-70 (PDF)
   Vermogensbelasting
1-389/3
p. 75-76 1-389/3 p. 75-76 (PDF)
  1-389/3
p. 99 1-389/3 p. 99 (PDF)
  1-389/3
p. 100 1-389/3 p. 100 (PDF)
   Wetsontwerp houdende hervorming van de fiscale procedure
1-389/3
p. 63 1-389/3 p. 63 (PDF)
   Zwartwerk
1-389/3
p. 84 1-389/3 p. 84 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Overzicht van het verslag van de commissie FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
1-65
p. 1629-1631 1-65 p. 1629-1631 (PDF)
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Procťdť van machtigingswetten - Socialisme versus liberalisme - Omvang van de werkloosheid - Omvang van de overheidsschuld - Hoge spaarquote van de Belgen - Toetreding tot de EMU
1-66
p. 1641-1644 1-66 p. 1641-1644 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal, genomen met toepassing van de wet van 19 december 1997 tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal (Hervorming van de luchthaven - Beursintroductie BIAC - Europese regelgeving) (1-979)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-197
p. 5696-5701 1-197 p. 5696-5701 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 1994 tot wijziging van titel III van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven      
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over artikel 2 en over de amendementen
1-24
p. 522-528 1-24 p. 522-528 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de op 12 januari 1973 gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973) (Partij die aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - Vermindering van de dotatie - Raad van State en Hof van Cassatie - Racisme) (1-1197)      
  Algemene beraadslaging - Interpretatie art. 63 Reglement van de Senaat (Verzoek om advies van de Raad van State door de Voorzitter van de Senaat)
1-240
p. 7025-7026 1-240 p. 7025-7026 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (1-621)      
  Amendement nr 9 van de heer Moens c.s.
1-621/5
p. 2 1-621/5 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 11 tot 16, 18 tot 24 en 26 van de heren Hatry en Moens
1-621/6
p. 1-3 1-621/6 p. 1-3 (PDF)
  1-621/6
p. 5-7 1-621/6 p. 5-7 (PDF)
  1-621/6
p. 8 1-621/6 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 17 en 25 van de heren Hotyat en Moens
1-621/6
p. 4-5 1-621/6 p. 4-5 (PDF)
  1-621/6
p. 8 1-621/6 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 30 van de heer Moens c.s.
1-621/7
p. 1 1-621/7 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 39 van de heren Hatry en Moens
1-621/11
p. 2 1-621/11 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heren Hatry en Moens
1-621/12
p. 1-170 1-621/12 p. 1-170 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-195
p. 5611-5630 1-195 p. 5611-5630 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst (Sociaalrechtelijke bescherming van agenten van kredietinstellingen, beursvennootschappen en verzekeringsondernemingen) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst) (1-1204)      
  Algemene beraadslaging
1-259
p. 7537-7539 1-259 p. 7537-7539 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 320 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de onafscheurbaarheid van de fiscale strook door de zorgverstrekkers (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 320 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het verbod voor de zorgverleners om de fiscale strook van de getuigschriften voor verstrekte hulp af te scheuren) (1-640)      
  Algemene beraadslaging
1-133
p. 3572-3573 1-133 p. 3572-3573 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld (Cel voor financiŽle informatieverwerking - Procureur des Konings - Nationale magistraten) (1-896)      
  Verslag van de heer Moens
1-896/2
p. 1 1-896/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-202
p. 5793-5799 1-202 p. 5793-5799 (PDF)
  1-202
p. 5799-5800 1-202 p. 5799-5800 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privť-detective en de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op den handel in munitie (Schijnzelfstandigen - Waardenvervoer - Sanctiesysteem - Schietstanden - Aanpassing van formuleringen in de wet) (1-617)      
  Algemene beraadslaging
1-127
p. 3343-3347 1-127 p. 3343-3347 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs (Bewakingsondernemingen - Notarissen, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsrevisoren, accountants, vastgoedmakelaars - Casino's - Identificatie van de cliŽnten - Cel voor financiŽle informatieverwerking - Fraude ten nadele van de EU : UCLAF; Europese samenwerking - Omzetting van Europees recht) (1-895)      
  Verslag van de heer Moens
1-895/4
p. 1-42 1-895/4 p. 1-42 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-202
p. 5793-5799 1-202 p. 5793-5799 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen (1-342)      
  Amendement nr 6 van de heer Moens c.s.
1-342/3
p. 1 1-342/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regularisatie van de contractuele personeelsleden van de Regie der Gebouwen (1-654)      
  Voorstel van de heer Moens c.s.
1-654/1
p. 1-3 1-654/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verplichting voor de kredietinstellingen om duidelijke informatie te verstrekken over de debetrente op de bij hen geopende rekeningen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen) (1-676)      
  Amendementen nrs 3 en 5 van de heer Moens c.s.
1-676/2
p. 2 1-676/2 p. 2 (PDF)
  1-676/2
p. 3 1-676/2 p. 3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 151 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, inzake de belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten (Werkloosheidsuitkeringen met anciŽnniteitstoeslag voor oudere werklozen) (1-1129)      
  Voorstel van de heren D'Hooghe en Moens
1-1129/1
p. 1-3 1-1129/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de onroerende voorheffing voor de niet-confessionele gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende vrijstelling van kadastraal inkomen voor het openbaar uitoefenen van de vrijzinnige morele dienstverlening)      
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over de artikelen en stemming over artikel 1
1-28
p. 640-643 1-28 p. 640-643 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de onroerende voorheffing voor de niet-confessionele gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende vrijstelling van kadastraal inkomen voor het openbaar uitoefenen van de vrijzinnige morele dienstverlening) (1-20)      
  Verslag van de heer Moens
1-20/3
p. 1-18 1-20/3 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104, 8į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de bescherming van het onroerend cultureel erfgoed (Onderhouds- of restauratiekosten) (1-288)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-94
p. 2500-2504 1-94 p. 2500-2504 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 118 van het Kieswetboek (Onverenigbaarheid meervoudige kandidaturen : Europees Parlement) (1-1043)      
  Voorstel van de heren Delcroix en Moens c.s.
1-1043/1
p. 1-4 1-1043/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 28 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (Overeengekomen nalatigheidsintrest) (1-26)      
  Voorstel van mevrouw Van der Wildt en de heer Moens
1-26/1
p. 1-3 1-26/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van het keizerlijk decreet van 30 december 1809 betreffende de kerkbesturen (Leden van de raad : burgemeester of schepen) (1-28)      
  Voorstel van de heer Moens c.s.
1-28/1
p. 1-3 1-28/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken (Tongeren) (1-543)      
  Voorstel van de heer Moens en mevrouw Maximus
1-543/1
p. 1-4 1-543/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999