5-2785/2

5-2785/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

23 APRIL 2014


Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER DELPÉRÉE EN MEVROUW MATZ

Art. 2

De volgende wijzigingen aanbrengen :

« In het voorgestelde nieuwe artikel 335, § 1, laatst gewijzigd bij de wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft, het derde lid vervangen door wat volgt :

« Wanneer de afstamming aan moederszijde en de afstamming van de meemoeder tegelijkertijd komen vast te staan, kiezen de moeder en de meemoeder de naam van één van hen, of een naam die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde, met niet meer dan één naam voor elk van hen. De naam wordt gekozen op het ogenblik van de aangifte van de geboorte. » »

Verantwoording

Het amendement wil de tekst betreffende de naamsoverdracht in overeenstemming brengen met de tekst van het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft. Daartoe dient de tekst van artikel 335 te worden aangepast aan de maatregelen die zijn genomen om ervoor te zorgen dat de naamsoverdracht in het kader van meemoederschap in dezelfde lijn ligt als de naamsoverdracht voor een kind dat een vader en een moeder heeft.

Nr. 2 VAN DE HEER DELPÉRÉE EN MEVROUW MATZ

Art. 2

In artikel 2 de volgende wijzigingen aanbrengen :

« In het voorgestelde nieuwe artikel 335, § 2, tussen het eerste en het tweede lid een nieuw lid invoegen, luidende :

« Indien alleen de afstamming langs moederszijde vaststaat en de moeder overlijdt, heeft de erkenning door de vader of meemoeder waarmee de moeder niet vooraf heeft ingestemd, niet tot gevolg dat de naam van de vader of meemoeder de naam van de moeder vervangt, maar wel dat die naam aan de naam van de moeder wordt toegevoegd. » »

Verantwoording

Dit amendement vloeit voort uit de bezorgdheid dat een ouder die een kind erkent na het overlijden van de moeder wiens naam het draagt, de naam van de moeder zou vervangen door zijn naam, in plaats van zijn naam toe te voegen aan de naam van de moeder.

Nr. 3 VAN DE HEER DELPÉRÉE EN MEVROUW MATZ

Art. 2

In artikel 2 de volgende wijzigingen aanbrengen :

« In het voorgestelde nieuwe artikel 335, § 3, laatst gewijzigd bij de wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft, het tweede lid vervangen door een lid dat uiteindelijk het derde lid wordt, luidende :

« Indien de afstamming ten opzichte van de meemoeder wordt vastgesteld na de afstamming van moederszijde, wordt de naam van het kind niet gewijzigd. De moeder en de meemoeder kunnen echter samen, of een van hen kan indien de andere overleden is, in een door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte akte verklaren dat het kind ofwel de naam van de persoon ten aanzien van wie de afstamming als tweede komt vast te staan zal dragen, ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen. » »

Verantwoording

Het amendement wil de tekst betreffende de naamsoverdracht in overeenstemming brengen met de tekst van het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meemoeders betreft. Daartoe dient de tekst van artikel 335 te worden aangepast aan de maatregelen die zijn genomen om ervoor te zorgen dat de naamsoverdracht in het kader van meemoederschap in dezelfde lijn ligt als de naamsoverdracht voor een kind dat een vader en een moeder heeft.

Nr. 4 VAN DE HEER DELPÉRÉE EN MEVROUW MATZ

Art. 2

In artikel 2 de volgende wijzigingen aanbrengen :

« In het voorgestelde nieuwe artikel 335, § 3, laatst gewijzigd bij de wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft, een nieuw vijfde lid invoegen, luidende :

« Indien de moeder bij de geboorte van het kind weigert in te stemmen met de erkenning door de vader of de meemoeder en zo het vaststellen van de afstamming langs vaderskant of ten opzichte van de meemoeder uitsluit, en indien de rechtbank die wordt verzocht de erkenning toe te staan dit verzoek inwilligt, dient zij duidelijk te laten vaststellen hetzij dat de vader en de moeder, of beide meeouders, zich akkoord hebben verklaard met betrekking tot de naam die zij aan het kind wensen te geven, hetzij dat het kind de naam van de vader of van de meemoeder zal dragen. » »

Verantwoording

Het amendement wil voorkomen dat de regels van de naamsoverdracht gemakkelijk kunnen worden omzeild, gewoon door bij de geboorte van het kind te weigeren om in te stemmen met de vaststelling van de afstamming van vaderszijde of de afstamming ten opzichte van de meemoeder.

Nr. 5 VAN DE HEER DELPÉRÉE EN MEVROUW MATZ

Art. 2

In artikel 2 de volgende wijzigingen aanbrengen :

« In het voorgestelde nieuwe artikel 335, § 3, laatst gewijzigd bij de wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft, het zesde lid vervangen als volgt :

« Bij wijziging van de afstamming van vaderszijde of van moederszijde tijdens de minderjarigheid van het kind als gevolg van een vordering tot betwisting van de afstamming op grond van de artikelen 318 en 330, neemt de rechter akte van de nieuwe naam van het kind die in voorkomend geval is gekozen door de vader en de moeder of door de meemoeders, met inachtneming van de in § 1 vervatte regels. » »

Verantwoording

Het amendement wil de tekst betreffende de naamsoverdracht in overeenstemming brengen met de tekst van het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft. Daartoe dient de tekst van artikel 335 te worden aangepast aan de maatregelen die zijn genomen om ervoor te zorgen dat de naamsoverdracht in het kader van meemoederschap in dezelfde lijn ligt als de naamsoverdracht voor een kind dat een vader en een moeder heeft.

Nr. 6 VAN DE HEER DELPÉRÉE EN MEVROUW MATZ

Art. 2

In artikel 2 de volgende wijzigingen aanbrengen :

« In het voorgestelde nieuwe artikel 335,§ 3, wordt het vijfde lid het zevende lid en wordt dit lid gewijzigd als volgt :

« Van de in het tweede en derde lid bedoelde verklaring of van het beschikkend gedeelte van het in het vijfde en zesde lid bedoelde vonnis wordt melding gemaakt op de kant van de akte van geboorte en van de andere akten betreffende het kind. » »

Verantwoording

Het amendement wil de tekst betreffende de naamsoverdracht in overeenstemming brengen met de tekst van het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft. Daartoe dient de tekst van artikel 335 te worden aangepast aan de maatregelen die zijn genomen om ervoor te zorgen dat de naamsoverdracht in het kader van meemoederschap in dezelfde lijn ligt als de naamsoverdracht voor een kind dat een vader en een moeder heeft.

Nr. 7 VAN DE HEER DELPÉRÉE EN MEVROUW MATZ

Art. 12

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Tijdens de hoorzittingen voor het adviescomité voor de maatschappelijke emancipatie hebben de universiteitsprofessoren allemaal gepleit tegen het invoeren van een overgangsbepaling. Zowel de heren professoren Patrick Senaeve van de KULeuven, Yves-Henri Leleu van de ULG, Alain-Charles Van Gysel van de OLB, Jean-Louis Renehon van de UCL en Swennen van de Universiteit van Antwerpen, als mevrouw Jehanne Sosson, professor aan de UCL, hebben geoordeeld dat het, gezien het onmogelijk is een bevredigende overgangsregeling uit te werken, beter is hierover geen overgangsmaatregelen in te voegen. De nieuwe wet zal dus van toepassing zijn op kinderen die na zijn inwerkingtreding zijn geboren en voor zover er nog geen gemeenschappelijke kinderen zijn.

Francis DELPÉRÉE.
Vanessa MATZ.

Nr. 8 VAN DE DAMES DE BETHUNE EN VAN HOOF

Art. 2

In het voorgestelde artikel 335 de volgende wijzigingen aanbrengen :

a) paragraaf 1 vervangen door wat volgt :

« Artikel 335. § 1. Het kind wiens afstamming van vaderszijde en van moederszijde tegelijkertijd komt vast te staan, draagt de naam van zijn vader en zijn moeder, in die volgorde. Ingeval een ouder zelf een dubbele naam draagt, wordt slechts de eerste van deze namen overgedragen op het kind. »;

b) in § 2, het eerste lid aanvullen met de woorden « in zijn volledigheid »;

c) in § 2, het tweede lid aanvullen met de woorden « in zijn volledigheid »;

d) in § 3, tweede lid de woorden « ofwel de naam van de persoon ten aanzien van wie de afstamming als tweede komt vast te staan zal dragen, ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen. » vervangen door de woorden « de naam van zijn vader en zijn moeder zal dragen in die volgorde »;

e) in § 3, vierde lid de woorden « die in voorkomend geval is gekozen door de vaderen de moeder » doen vervallen.

Verantwoording

Dit amendement strekt ertoe kinderen geboren na de inwerkingtreding van de wet de dubbele familienaam toe te kennen, samengesteld uit de naam van de vader en de naam van de moeder. Indien één van de ouders of hen beide een dubbele familienaam dragen, wordt enkel de eerste naam van deze ouder(s) doorgegeven.

Nr. 9 VAN DE DAMES DE BETHUNE EN VAN HOOF

Art. 2

Een punt a/1) invoegen, luidende :

« a/1) In afwijking van het eerste lid, draagt het kind de naam van de vader, indien de vader en de moeder hiermee instemmen. »

Verantwoording

Dit amendement strekt ertoe dat, wanneer beide ouders hiermee instemmen, kan worden afgeweken van de regel dat het kind voortaan een familienaam samengesteld uit de naam van zijn vader en zijn moeder draagt, en het kind de naam van de vader kan krijgen.

Nº 10 DE MMES DE BETHUNE ET VAN HOOF

Art. 12

De woorden « of bij verklaring van de langstlevende ouder of adoptant van het kind, ingeval van vooroverlijden van de andere ouder of adoptant, » invoegen tussen de woorden « bij een gemeenschappelijke verklaring » en de woorden « bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, ».

Verantwoording

Dit amendement strekt ertoe ook de naam te kunnen wijzigen van minderjarige kinderen waarvan één van de ouders reeds overleden is volgens de nieuwe wettelijke regels. Hierdoor wordt vermeden dat deze minderjarige kinderen niet op een andere wijze behandeld worden dan minderjarige kinderen van wie beide ouders wel nog in leven zijn.

Concreet zal de langstlevende ouder of adoptant van het minderjarig kind een vraag tot aanpassing van de naam van het kind kunnen vragen overeenkomstig de bepalingen van deze wet bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Sabine de BETHUNE.
Els VAN HOOF.

Nr. 11 VAN DE HEER LAEREMANS

Opschrift

Het opschrift vervangen door wat volgt :

« Wetsvoorstel lot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de versterking van de traditionele wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde ».

Verantwoording

De familienaamgeving in onze samenleving is een instituut met een ouderdom van om en bij de 800 jaar. Als het een gebouw was, zou het als beschermd erfgoed beschouwd worden. Het is een onderdeel van onze cultuur, en overigens van vele culturen, in vele beschavingen. In het oude China werd over het tijdperk van barbaarsheid, wetteloos en onwetendheid vóór de komst van wetten, ethiek en beschaving gezegd : « De mensen kenden alleen hun moeder, niet hun vader. « Willen we daarnaar teruggaan ? Met het wetsontwerp dat voorligt is het in alle geval de bedoeling dit instituut, en daarmee opnieuw een onderdeel van het traditionele gezin, onderuit te halen, en dit vanuit een verkeerd begrepen vorm van egalitarisme.

Nochtans is het huidige systeem van naamgeving een zeer rationeel systeem dat zijn deugdelijkheid heeft bewezen. Momenteel krijgt het kind in principe de naam van de vader. Dat is zeer logisch. Normaal gezien staat immers vast, uitzonderingen daargelaten, wie de moeder is van een kind aangezien doorgaans gekend is welke vrouw een kind dat ter wereld komt gebaard heeft. De vaststelling van het vaderschap daarentegen ligt vanuit die optiek veel minder voor de hand. De naam van de vader toekennen aan een kind is dan ook symbolisch en maatschappelijk zeer belangrijk. Hiermee wordt immers te kennen gegeven dat de vader het kind erkent als het zijne en dat hij daarvoor ook de verantwoordelijkheid op zich neemt voor wat de verdere zorg en opvoeding voor dat kind betreft. Vanuit de optiek van de belangen van het kind is dit dus uiterst belangrijk omdat het voor de optimale ontplooiing van een kind nog altijd het beste is dat het over een vader en een moeder beschikt in een traditioneel gezinsverband.

De indiener van dit amendement is daarom van oordeel dat het huidige instituut van de familienaamgeving behouden dient te worden.

Nr. 12 VAN DE HEER. LAEREMANS

Art. 2

In het voorgestelde artikel 335, § 1, de volgende wijzigingen aanbrengen :

a) in het eerste lid de woorden « ofwel de naam van zijn vader, ofwel de naam van zijn moeder, ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde met niet meer dan één naam voor elk van hen » vervangen door de woorden « de naam van zijn vader »;

b) het tweede lid schrappen.

Verantwoording

Zie toelichting bij amendement nr. 11.

Nr. 13 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 2

Het voorgestelde artikel 335, § 3, vervangen door wat volgt :

« § 3. Indien de afstamming van vaderszijde komt vast te staan na de afstamming van moederszijde, krijgt het kind de naam van zijn vader indien het nog niet zijn derde levensjaar heeft aangevat. Heeft het kind evenwel reeds zijn derde levensjaar aangevat, dan blijft de naam van het kind onveranderd. Evenwel kunnen de ouders in dit laatste geval samen of een van hen, indien de andere overleden is, in een door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte akte verklaren dat het kind de naam van zijn vader zal dragen.

Die verklaring moet worden gedaan binnen een jaar te rekenen van de dag waarop de personen die de verklaring doen, de vaststelling van de afstamming hebben vernomen en voor de meerderjarigheid of de ontvoogding van het kind. De termijn van één jaar begint te lopen op de dag die volgt op de in artikel 319bis, tweede lid, bedoelde kennisgeving of betekening.

Van de verklaring wordt melding gemaakt op de kant van de akte van geboorte en van de andere akten betreffende het kind. »

Verantwoording

Zie toelichting bij amendement nr. 11.

Nr. 14 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 3

Dit artikel schrappen.

Verantwoording

Zie toelichting bij amendement nr. 11.

Nr. 15 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 4

Dit artikel schrappen.

Verantwoording

Zie toelichting bij amendement nr. 11.

Nr. 16 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 5

Dit artikel schrappen.

Verantwoording

Zie toelichting bij amendement nr. 11.

Nr. 17 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 6

Dit artikel schrappen.

Verantwoording

Zie toelichting bij amendement nr. 11.

Nr. 18 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 7

Dit artikel schrappen.

Verantwoording

Zie toelichting bij amendement nr. 11.

Nr. 19 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 8

Dit artikel schrappen.

Verantwoording

Zie toelichting bij amendement nr. 11.

Nr. 20 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 9

Dit artikel schrappen.

Verantwoording

Zie toelichting bij amendement nr. 11.

Nr. 21 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 10

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Door de volle adoptie verkrijgt het kind in plaats van zijn naam die van de adoptant of van de adopterende man.

Volle adoptie door een vrouw van het kind of van het adoptief kind van haar echtgenoot of van de persoon met wie zij samenwoont brengt evenwel geen wijziging mee in de naam van het kind. »

Verantwoording

Zie toelichting bij amendement nr. 11.

Nr. 22 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 11

Dit artikel schrappen.

Verantwoording

Zie toelichting bij amendement nr. 11.

Nr. 23 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 12

Dit artikel schrappen.

Verantwoording

Zie toelichting bij amendement nr. 11.

Nr. 24 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 13

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Deze wet treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum. »

Verantwoording

Zie toelichting bij amendement nr. 11.

Bart LAEREMANS.

Nr. 25 VAN DE DAMES DE BETHUNE EN VAN HOOF

Art. 2

In het voorgestelde artikel 335, § 1, tweede lid, de derde zin vervangen door wat volgt :

« In geval van onenigheid of bij afwezigheid van keuze draagt het kind de naam van zijn vader en van zijn moeder, samengesteld uit de naam van zijn vader of, ingeval die een dubbele naam heeft, uit diens eerste naam, gevolgd door de naam van zijn moeder, of ingeval die een dubbele naam heeft, haar eerste naam. »

Sabine de BETHUNE.
Els VAN HOOF.