4-643/3

4-643/3

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

15 MEI 2008


Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7º, 9º en 10º, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) — Nrs. 1 tot 6)


AMENDEMENTEN op het voorstel van advies aangenomen door de commissie


Nr. 1 VAN DE HEREN VAN HAUTHEM EN COVELIERS

Het voorstel van advies vervangen als volgt :

« De Senaat,

Gelet op de bespreking in de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden;

Is van oordeel dat in deze aangelegenheid het Parlement van de Franse Gemeenschap eigenlijk de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap inzake de regelgeving en inspectie van het basisonderwijs in de randgemeenten betwist;

Is van oordeel dat in de Grondwet een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de vraag wie bevoegd is inzake regelgeving over het basisonderwijs in de randgemeenten, enerzijds, en de taal waarin dit onderwijs wordt gegeven, anderzijds.

Is bijgevolg van oordeel dat het Grondwettelijk Hof desgevallend een oordeel zal moeten vellen. ».

Joris VAN HAUTHEM
Hugo COVELIERS.

Nr. 2 VAN DE HEREN VAN NIEUWKERKE EN LAMBERT

Het voorstel van advies vervangen als volgt :

« De Senaat is van oordeel dat de belangenconflict met betrekking tot het voorstel van decreet van de Vlaamse Gemeenschap, opgeworpen door het Parlement van de Franse Gemeenschap op 13 december 2007, ten onrechte werd opgeworpen. Zo respecteert de Senaat de bevoegdheid van het Vlaams Parlement. ».

Nr. 3 VAN DE HEREN VAN NIEUWKERKE EN LAMBERT

Het voorstel van advies in fine aanvullen met de woorden :

« , omdat de Senaat van oordeel is dat het belangenconflict ten onrechte werd opgeworpen. »

Geert LAMBERT
André VAN NIEUWKERKE.