1-419/15

1-419/15

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

3 JULI 1998


Wetsvoorstel op het spel


AMENDEMENTEN


Nr. 146 VAN DE HEER COENE

(Subamendement op het amendement nr. 39)

Art. 28

De tekst van het voorgestelde artikel 28 vervangen als volgt :

« De Koning erkent bij een in Ministerraad overlegd besluit de kansspelinrichtingen klasse I. Per 1 miljoen inwoners of begonnen deel van 1 miljoen inwoners in een gewest en in een gebied met een straal van 50 km in een gewest kan slechts één kansspelinrichting klasse I erkend worden.

Voor de toepassing van het vorige lid zal het Duitstalige gebied als een gewest beschouwd worden.

In afwijking van het eerste lid kunnen de instellingen die op 1 januari 1998 beantwoorden aan de omschrijving van de kansspelinrichting klasse I volgens artikel 27 en die gelegen zijn in de gemeenten Blankenberge, Chaudfontaine, Dinant, Knokke-Heist, Middelkerke, Namen, Oostende en Spa door de Koning erkend worden als kansspelinrichting klasse I. »

Verantwoording

Om in regel te zijn met de Europese regelgeving en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de bezwaren van de Raad van State dient de erkenning van casino's geobjectiveerd te worden. Het is enkel op basis van objectieve criteria dat de wetgever het aantal kansspelinrichtingen kan beperken. Deze criteria hebben tot doel een zekere spreiding van de inrichtingen te bekomen en een minimaal potentieel te verzekeren. De twee criteria laten toe dat eventueel in Antwerpen en in Brussel een casino zou geopend worden.

Hiervan kan enkel afgeweken worden om historische redenen. De bestaande casino's kunnen derhalve automatisch erkend worden.

Luc COENE.

Nr. 147 VAN DE HEREN WEYTS EN D'HOOGHE

(Subamendement op het amendement nr. 99)

Art. 3

In fine van de voorgestelde tekst, de woorden « en de misdrijven bepaald in hoofdstuk VII van titel V van het Strafwetboek. » toevoegen.

Verantwoording

De toevoeging van deze misdrijven is noodzakelijk om volledig te zijn.

Nr. 148 VAN DE HEREN WEYTS EN D'HOOGHE

(Subamendement op het amendement nr. 105)

Art. 19

In het voorgestelde nieuwe lid van dit artikel, de woorden « en vervult een ombudsfunctie » schrappen.

Verantwoording

Het is wellicht beter om op deze plaats niet het instellen van een ombudsfunctie te voorzien voor een instelling die eigenlijk een controle- en adviestaak heeft.

Bovendien blijkt uit de bespreking dat het begrip verwarring zaait en voor meervoudige uitleg vatbaar is.

Een ruime interpretatie van het klachtenrecht is evenwel op zijn plaats.

Nr. 149 VAN DE HEREN WEYTS EN D'HOOGHE

(Subamendement op het amendement nr. 110)

Art. 32

In punt 3 van het voorgestelde artikel 32, de woorden « en eenvormige boekhoudregels » invoegen tussen de woorden « beheerd, » en « met dien verstande ».

Verantwoording

Het is beter deze bepaling in artikel 32, 3 op te nemen dan in artikel 32, 5.

Nr. 150 VAN DE HEREN WEYTS EN D'HOOGHE

(Subamendement op amendement nr. 111)

Art. 37

In punt 3 van het voorgestelde artikel 37, de woorden « en eenvormige boekhoudregels » invoegen tussen de woorden « beheerd, » en « met dien verstande ».

Verantwoording

Het is beter deze bepaling in artikel 37, punt 3 op te nemen dan in artikel 37, punt 5.

Nr. 151 VAN DE HEREN WEYTS EN D'HOOGHE

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 28

Dit artikel vervangen als volgt :

« Eén casino mag in elk van de volgende entiteiten worden gevestigd :

­ het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;

­ Antwerpen;

­ Blankenberge;

­ Knokke-Heist;

­ Middelkerke;

­ Oostende;

­ Chaudfontaine;

­ Dinant;

­ Namen;

­ Spa;

­ een gemeente die deel uitmaakt van het Duitse taalgebied.

De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit de voorwaarden waaraan de concessieovereenkomst dient te voldoen die de gemeente zal afsluiten met een kandidaat-exploitant.

Na advies van de Kansspelcommissie en eventueel van de betrokken gewestregering, duidt de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de gemeente binnen het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en het Duitse taalgebied aan op basis van de lijst van gemeenten die zich op de door de Koning bepaalde wijze hebben kandidaat gesteld. »

Nr. 152 VAN DE HEREN WEYTS EN D'HOOGHE

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 26

In het voorgestelde artikel 26, het tweede lid schrappen.

Verantwoording

Gezien de strikte voorwaarden waaraan de uitbaters moeten voldoen, is het niet noodzakelijk deze beperking op te leggen. Bovendien zal het bepaalde buitenlandse groepen onevenredig bevoordelen, omdat er geen beperkingen bestaan wat betreft de bezittingen buiten het Belgische grondgebied.

Johan WEYTS.
Jacques D'HOOGHE.

Nr. 153 VAN DE HEREN VAN GOETHEM C.S.

(Subamendement op het amendement nr. 39)

Art. 56

In het voorgestelde artikel 56, tussen de woorden « dranken » en « aan te bieden » het woord « verplaatsingen » invoegen.

Geert VAN GOETHEM.
Robert HOTYAT.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Jacques D'HOOGHE.

Nr. 154 VAN DE REGERING

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 3

In punt 2 van het voorgestelde artikel 3, tussen de woorden « om » en « gratis » de woorden « maximaal vijf keer » invoegen.

Verantwoording

De invulling van het recht om gratis verder te spelen moet redelijkerwijze worden beperkt teneinde excessen of misbruiken te vermijden.

Nr. 155 VAN DE REGERING

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 3

In fine van punt 4 van het voorgestelde artikel 3, de woorden « zoals bepaald in de wet van 31 december 1851 op de loterijen, de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij en de artikelen 301, 302, 303 en 304 van het Strafwetboek » toevoegen.

Verantwoording

Verduidelijking en vervollediging van de tekst.

De minister van Justitie,

Tony VAN PARYS.

Nr. 156 VAN DE HEER VAN GOETHEM

(Subamendement op amendement nr. 39)

Art. 56

Dit artikel vervangen als volgt :

« Het is verboden kosteloos verplaatsingen, maaltijden, dranken en geschenken aan te bieden aan het cliënteel van kansspelinrichtingen klasse I, II en III of zulks te doen onder de marktprijs van vergelijkbare goederen en diensten. »

Verantwoording

Het uitdelen van geschenken aan klanten is een hiaat in de tekst. Niet enkel de exploitanten van de betrokken kansspelinrichtingen moeten verhinderd worden dergelijke praktijken toe te passen, het moet een algemene verbodsbepaling zijn. Het aanbieden van verplaatsingen, al dan niet per autocar, naar de betrokken kansspelinrichtingen is een reeds bestaande praktijk die we niet langer maatschappelijk opportuun achten.

Nr. 157 VAN DE HEER VAN GOETHEM

(Subamendement op amendement nr. 59)

Art. 7

De voorgestelde zin aanvullen als volgt :

« binnen een termijn van drie maanden. De Koning kan van het advies van deze commissie afwijken op gemotiveerde wijze. »

Verantwoording

De besluitvorming van de Koning mag niet gehinderd worden door het langdurig uitblijven van een advies. Gezien het maatschappelijk belang van de problematiek lijkt ons een gemotiveerde afwijkingsregel voor de Koning opportuun.

Nr. 158 VAN DE HEER VAN GOETHEM

(Subamendement op amendement nr. 50)

Art. 10

In de eerste zin van de voorgestelde tekst van § 4, tussen de woorden « verlengd » en « voor » de woorden « voor twee derde van de leden van de commissie » toevoegen en het woord « vijf » vervangen door het woord « drie ».

Verantwoording

Dit subamendement laat toe, behoudens bij de oprichting, steeds 2/3 van de zetelende leden van de commissie met drie jaar ervaring en expertise in de commissie te verzekeren, zonder in te boeten op de risicobeperking die te langdurige deelname aan de activiteiten kan teweegbrengen.

Geert VAN GOETHEM.