1-1131/2

1-1131/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

30 OKTOBER 1998


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 8 van de Grondwet


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

Enig artikel

Het enige artikel opheffen.

Verantwoording

Stemrecht moet in principe gekoppeld blijven aan de nationaliteit. Het is dermate gemakkelijk geworden om onze nationaliteit te verwerven, dat de weigering deze aan te nemen ofwel betekent dat men hier slechts tijdelijk verblijft, ofwel dat men weigert zich te integreren. Het verlenen van stemrecht aan mensen die de nationaliteit niet verworven hebben, verhoogt bovendien de kans op segregatie.

Alle andere amendementen dienen dan ook te worden beschouwd als subsidiaire amendementen.

Nr. 2 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« Enig artikel. ­ De in artikel 128, § 1, bedoelde regel bepaalt welke de vereisten zijn waaraan men moet voldoen om het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen te kunnen uitoefenen.

Wat het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad betreft, wordt voormeld kiesrecht ingevoerd bij wet. Deze wet dient met twee derde meerderheid te worden goedgekeurd.

Overgangsbepaling :

In afwachting van de in het derde en vierde lid bedoelde regelen, blijft de staat van Belg vereist voor de uitoefening van deze politieke rechten. »

Verantwoording

De problematiek van de tweederde meerderheid in de gemeenschapsparlementen is in feite niet van wezenlijk belang.

Joris VAN HAUTHEM.

Nr. 3 VAN DE HEREN BOUTMANS EN JONCKHEER

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« Enig artikel. ­ Artikel 8, tweede lid, van de Grondwet wordt vervangen door de volgende leden :

« De staat van Belg is vereist voor de uitoefening van de politieke rechten, behalve voor het provinciale, het gemeentelijke en het binnengemeentelijke kiesrecht, en voor de uitzonderingen die de Grondwet toestaat.

De Grondwet en de wet bepalen welke de andere vereisten zijn waaraan men moet voldoen om de politieke rechten te kunnen uitoefenen. »

Verantwoording

Dit amendement is gebaseerd op het senaatsvoorstel nr. 629/1 (1996-1997) van de heren Lallemand, Mahoux en c.s. van 13 mei 1997.

Dit vormt een tussenvoorstel tussen een volledige open herziening en een sterk beperkte herziening van het grondwetsartikel. Bovendien sluit het ook dicht aan bij de situatie in enkele andere Europese landen.

Eddy BOUTMANS.
Pierre JONCKHEER.

Nr. 4 VAN DE HEER COVELIERS

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« Enig artikel. ­ Artikel 8 van de Grondwet wordt aangevuld met het volgende lid :

« In afwijking van het tweede lid en ter uitvoering van een wet, aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid, kan het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel het gemeentelijk stemrecht toekennen aan de kiezers die de staat van Belg niet bezitten, onder de voorwaarden en op de wijze door het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel bepaald.

Dat decreet en die in artikel 134 bedoelde regel moeten worden aangenomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van de betrokken raad aanwezig is. »

Verantwoording

In navolging van het VLD-herzieningsvoorstel van artikel 162 van de Grondwet, waarbij de organieke wetgeving inzake provincies en gemeenten wordt geregionaliseerd, de desbetreffende kieswetgeving inbegrepen, is het logisch om de regeling van het gemeentelijk stemrecht van niet-Belgen eveneens te regionaliseren.

Hugo COVELIERS.

Nr. 5 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

Telkens het woord « stemrecht » vervangen door de woorden « gemeentelijk stemrecht ».

Verantwoording

Stemrecht voor alle andere instanties (van OCMW-raad over provincieraad tot gewest- en gemeenschapsparlementen en Kamer en Senaat) is slechts mogelijk voor wie de nationaliteit bezit. Niet alleen werd terzake op Europees vlak terecht niets bepaald. Bovendien zou het onaanvaardbaar zijn dat het nationale politieke beleid mee zou bepaald worden door buitenlanders. Dit zou de souvereiniteit verder uithollen. Tenslotte kan het niet door de beugel dat het Franstalig kiezerscorps in Brussel-Halle-Vilvoorde en in het Brussels Gewest in één klap met tienduizenden wordt uitgebreid.

Het argument dat deze kwestie best gedeconstitutionaliseerd wordt met het oog op latere Europese richtlijnen snijdt geen hout. Er zijn immers nog andere grondwettelijke bepalingen die in dat geval zouden gewijzigd moeten worden (bijvoorbeeld artikel 64 en 69). Bovendien moet tot elke prijs vermeden worden dat het ooit zover komt.

Nr. 6 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

Enig artikel

Dit artikel vervangen als volgt :

« De in artikel 128, § 1, bedoelde regel bepaalt welke de vereisten zijn waaraan men moet voldoen om het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen te kunnen uitoefenen. Deze regel wordt aangenomen met twee derde meerderheid, tenzij het betrokken Parlement met eenzelfde meerderheid anders bepaalt.

Wat het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad betreft, wordt voormeld kiesrecht ingevoerd bij wet. Deze wet dient met twee derde meerderheid te worden goedgekeurd.

Overgangsbepaling :

In afwachting van de in het derde en vierde lid bedoelde regelen, blijft de staat van Belg vereist voor de uitoefening van deze politieke rechten. »

Verantwoording

Dit is een juridisch meer correcte formulering als amendement nr. 5.

Nr. 7 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

Het ontworpen derde lid vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van de bevolking een andere dan de Belgische nationaliteit heeft;

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW. »

Verantwoording

Deze voorstellen liggen in het verlengde van de moties van 24 februari 1994, 31 mei 1994 en 17 november 1994 die door de Vlaamse Raad werden goedgekeurd.

1. Het spreekt vanzelf dat de verblijfsvereisten voor buitenlanders strenger zijn dan voor personen met de Belgische nationaliteit. Heel wat Eurocraten verblijven immers maar zeer kortstondig in hun woning in of rond Brussel en nemen de moeite niet om zich te integreren ...

2. Het kan niet zijn dat personen die zelf geen bijdragen leveren voor de gemeentekas belastingen kunnen heffen van de personen die wel betalen. Dit brengt ons opnieuw in een feodaal stelstel ...

3. Het zou onaanvaardbaar zijn dat onze gemeenten zouden bestuurd worden door mensen die de streektaal niet machtig zijn. Verkozenen dienen voor de installatie de kennis van het Nederlands in Vlaanderen, van het Frans in Wallonië en van het Nederlands of het Frans in Brussel, aan te tonen via een weerlegbaar bewijs (diploma of overeenkomstig bewijsstuk). Inzake het actief kiesrecht volstaat een (weerlegbare) verklaring op eer van de betrokkene.

4. Men kan onmogelijk tegelijk kiezer zijn of verkozen zijn in twee verschillende lokale entiteiten, noch binnen, noch buiten de Belgische grenzen.

5. Om de bestaande evenwichten niet in het gedrang te brengen, dient het stemrecht voor de Europese vreemdelingen beperkt te worden tot die gemeenten waar zij minder dan 10 % van de bevolking (van de kiezers) uitmaken. Op die manier wordt een overconcentratie van buitenlanders op bepaalde plaatsen tegengegaan. Zulke situaties verhinderen immers een normale integratie.

SUBAMENDEMENT Nr. 8 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen. »

Verantwoording

In dit subamendement is de voorwaarde inzake taalkennis weggevallen.

SUBAMENDEMENT Nr. 9 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

Verantwoording

In dit subamendement is de voorwaarde inzake personenbelasting weggevallen.

SUBAMENDEMENT Nr. 10 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

Verantwoording

In dit subamendement is de voorwaarde inzake het dubbel kiesrecht weggevallen.

SUBAMENDEMENT Nr. 11 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

Verantwoording

In dit subamendement is de 10 %-voorwaarde weggevallen.

SUBAMENDEMENT Nr. 12 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

Verantwoording

In dit subamendement is de verblijfsvoorwaarde weggevallen.

SUBAMENDEMENT Nr. 13 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

Verantwoording

In dit subamendement is de toegangsvoorwaarde tot bepaalde ambten weggevallen.

SUBAMENDEMENT Nr. 14 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

Verantwoording

In dit subamendement zijn de verblijfsvoorwaarde en de 10 %-voorwaarde weggevallen.

SUBAMENDEMENT Nr. 15 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

Verantwoording

In dit subamendement zijn de verblijfsvoorwaarde en de voorwaarde inzake het dubbel kiesrecht weggevallen.

SUBAMENDEMENT Nr. 16 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

Verantwoording

In dit subamendement zijn de verblijfsvoorwaarde en de belastingsvoorwaarde weggevallen.

SUBAMENDEMENT Nr. 17 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen. »

Verantwoording

In dit subamendement zijn de verblijfsvoorwaarde en de voorwaarde inzake taalkennis weggevallen.

SUBAMENDEMENT Nr. 18 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

Verantwoording

In dit subamendement zijn de toegangsvoorwaarde tot bepaalde ambten en de verblijfsvoorwaarde weggevallen.

SUBAMENDEMENT Nr. 19 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

Verantwoording

In dit subamendement zijn de toegangsvoorwaarde tot bepaalde ambten en de 10 %-voorwaarde weggevallen.

SUBAMENDEMENT Nr. 20 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

Verantwoording

In dit subamendement zijn de toegangsvoorwaarde tot bepaalde ambten en de voorwaarde inzake dubbel kiesrecht weggevallen.

SUBAMENDEMENT Nr. 21 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

Verantwoording

In dit subamendement zijn de toegangsvoorwaarde tot bepaalde ambten en de belastingsvoorwaarde weggevallen.

SUBAMENDEMENT Nr. 22 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen. »

Verantwoording

In dit subamendement zijn de toegangsvoorwaarde en de voorwaarde inzake taalkennis weggevallen.

SUBAMENDEMENT Nr. 23 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

Verantwoording

In dit subamendement zijn de 10 %-voorwaarde en de voorwaarde inzake het dubbel kiesrecht weggevallen.

SUBAMENDEMENT Nr. 24 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

Verantwoording

In dit subamendement zijn de 10 %-voorwaarde en de belastingvoorwaarde weggevallen.

SUBAMENDEMENT Nr. 25 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen. »

Verantwoording

In dit subamendement zijn de 10 %-voorwaarde en de voorwaarde inzake taalkennis weggevallen.

SUBAMENDEMENT Nr. 26 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

Verantwoording

In dit subamendement zijn de belastingvoorwaarde en de voorwaarde inzake dubbel kiesrecht weggevallen.

SUBAMENDEMENT Nr. 27 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen. »

Verantwoording

In dit subamendement zijn de voorwaarde inzake taalkennis en inzake dubbel kiesrecht weggevallen.

SUBAMENDEMENT Nr. 28 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland. »

Verantwoording

In dit subamendement zijn de belastingvoorwaarde en de voorwaarde inzake taalkennis weggevallen.

SUBAMENDEMENT Nr. 29 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft. »

SUBAMENDEMENT Nr. 30 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland. »

SUBAMENDEMENT Nr. 31 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 32 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 33 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland. »

SUBAMENDEMENT Nr. 34 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 35 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 36 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 37 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 38 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 39 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland. »

SUBAMENDEMENT Nr. 40 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 41 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 42 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 43 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 44 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 45 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 46 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 47 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 48 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 49 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 50 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft. »

SUBAMENDEMENT Nr. 51 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland. »

SUBAMENDEMENT Nr. 52 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 53 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 54 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 55 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft. »

SUBAMENDEMENT Nr. 56 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland. »

SUBAMENDEMENT Nr. 57 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 58 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 59 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland. »

SUBAMENDEMENT Nr. 60 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 61 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 62 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 63 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 64 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen;

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

SUBAMENDEMENT Nr. 65 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen kunnen niet benoemd worden tot een uitvoerend ambt, zoals dat van schepen of burgemeester. Zij kunnen ook geen deel uitmaken van de raad of van een bureau van het OCMW. »

Verantwoording

Burgemeesters en schepenen voeren ook taken uit van de hogere overheid onder meer in het kader van het medebewind. Ook in het buitenland worden deze functies exclusief voorbehouden voor de eigen onderdanen (onder andere in de Franse Grondwet). Hoe dan ook dient het kiesrecht voor de EU-burgers zich strikt te beperken tot de gemeenteraad. OCMW-raad wordt door het verdrag niet voorzien.

SUBAMENDEMENT Nr. 66 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ deze personen moeten minimum acht jaar in dit land verblijven en vijf jaar in de gemeente, waar zij dit recht wensen uit te oefenen. »

Verantwoording

Deze verblijfsvereiste is primordiaal, omdat buitenlanders die maar korte tijd in een bepaald land verblijven, nauwelijks interesse hebben voor het politieke gebeuren. De deelname van de buitenlanders aan de verkiezingen wordt op die manier beperkt tot de echt geïnteresseerden. Deze voorwaarde is niet onverenigbaar met het verdrag, aangezien voor de stad Bremen een gelijkaardige uitzondering wordt voorzien (artikel 4, 3º).

SUBAMENDEMENT Nr. 67 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ dit stemrecht kan alleen worden toegekend in gemeenten waar minder dan 10 % van het totaal aantal burgers van de Unie niet de Belgische nationaliteit heeft. »

Verantwoording

Gezien de precaire taalverhoudingen op de plaatsen met veel EU-burgers, moeten extra beperkingen voorzien worden. Vanaf 10 % (zelfs eerder) kan de buitenlandse aanwezigheid de taalverhoudingen in een gemeente helemaal omkeren. Dat kan niet de bedoeling zijn van dit stemrecht.

Op die manier worden te grote concentraties voor een stukje vermeden. Zulke concentraties zijn immers allesbehalve bevorderlijk voor de integratie.

SUBAMENDEMENT Nr. 68 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ zij dienen te verzaken aan hun lokaal kiesrecht in hun herkomstland. »

Verantwoording

Het gaat niet op dat sommige EU-burgers een meervoudig kiesrecht zouden hebben doordat zij op verschillende plaatsen ingeschreven zijn. Dit zou overigens in het voordeel werken van kapitaalkrachtige personen. Er dient een eenvormige regeling uitgewerkt inzake inschrijving.

SUBAMENDEMENT Nr. 69 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ zij moeten personenbelasting betalen aan de gemeente waar zij wonen. »

Verantwoording

Wie vrijgesteld is van belastingsplicht kan onmogelijk medezeggenschap hebben over de belasting van medeburgers. Aangezien de EU-belastingen bijzonder laag zijn, staat niets een onderwerping van de Eurocraten aan de lokale aanvullende personenbelasting in de weg.

SUBAMENDEMENT Nr. 70 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ zij moeten een actieve kennis van de streektaal kunnen aantonen. »

Verantwoording

Mensen die in Vlaanderen geen Nederlands, in Wallonië geen Frans of in Brussel geen Nederlands of Frans verstaan, kunnen onmogelijk een evenwichtig oordeel vormen over de lokale politiek en zijn dus een gemakkelijke prooi voor manipulatoren. Dit geldt a fortiori voor de verkozenen.

SUBAMENDEMENT Nr. 71 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 7)

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de volgende voorwaarden :

­ de stemgerechtigde burgers van de Europese Unie dienen onderworpen te zijn aan de lokale belastingsplicht;

­ voor de gemeenten met een hoge concentratie van burgers van de Europese Unie wordt een uitzonderingsregeling voorzien;

­ zij dienen in deze gemeente en in het land gedurende een minimale periode te verblijven;

­ zij kunnen niet worden aangesteld als burgemeester of schepen;

­ burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters moeten de streektaal aantoonbaar beheersen. »

Verantwoording

Dit is de letterlijke tekst die de Vlaamse Raad in november 1994 heeft goedgekeurd. De tekst is uiterst gematigd. Het zou niet te begrijpen vallen dat de partijen die deze motie ondersteunden nu plots terugkrabbelen.

Nr. 72 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

Het ontworpen derde lid vervangen als volgt :

« Het actief en passief kiesrecht op alle niveaus wordt voorbehouden aan personen met de Belgische nationaliteit.

In afwijking van het vorige lid kan aan burgers van lidstaten van de Europese Unie actief en passief stemrecht verleend worden op gemeentelijk vlak, onder de voorwaarden die bepaald worden door een bijzondere wet, goed te keuren met een meerderheid van twee derde van de leden van Kamer en Senaat. »

Nr. 73 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

A. In het derde lid de woorden « de wet » vervangen door de woorden « het decreet ».

B. Het derde lid aanvullen als volgt :

« Deze regeling geldt niet voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. »

Verantwoording

Dit artikel dient te worden samengelezen met amendement nr. 1 : het is niet de Belgische overheid die deze aangelegenheden moet regelen, doch integendeel de gewesten, met uitzondering van Brussel.

Ter gelegenheid van het Sint-Michielsakkoord werden concrete beloften gedaan in verband met de overheveling van de organieke wetgeving (artikel 162 van de Grondwet) van de gemeenten naar de gewesten. Die beloften moeten worden uitgevoerd. Zo werd een werkgroep in het vooruitzicht gesteld die alles zou coördineren.

In ieder geval wordt ook in de schrikkelnota van het Vlaams Parlement uitgegaan van deze overdracht.

SUBAMENDEMENT Nr. 74 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(subamendement op amendement nr. 73B)

A. In het derde lid de woorden « de wet » vervangen door de woorden « voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de wet en voor het Vlaamse en Waalse Gewest het decreet ».

B. Het derde lid aanvullen met de volgende bepaling :

« Voormelde wet dient met tweederde van de stemmen te worden aangenomen. »

Verantwoording

Dit artikel dient te worden samengelezen met amendement nr. 1 : het is niet de Belgische overheid die deze aangelegenheden moet regelen, doch integendeel de gewesten, met uitzondering van Brussel.

SUBAMENDEMENT Nr. 75 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(subamendement op amendement nr. 73B)

De woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « de Brusselse gemeente Jette ».

SUBAMENDEMENT Nr. 76 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(subamendement op amendement nr. 73B)

De woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « de Brusselse gemeente Oudergem ».

SUBAMENDEMENT Nr. 77 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(subamendement op amendement nr. 73B)

De woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « de Brusselse gemeente Ganshoren ».

SUBAMENDEMENT Nr. 78 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(subamendement op amendement nr. 73B)

De woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe ».

SUBAMENDEMENT Nr. 79 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(subamendement op amendement nr. 73B)

De woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe ».

SUBAMENDEMENT Nr. 80 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(subamendement op amendement nr. 73B)

De woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « de Brusselse gemeente Ukkel ».

SUBAMENDEMENT Nr. 81 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(subamendement op amendement nr. 73B)

De woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « de Brusselse gemeente Vorst ».

SUBAMENDEMENT Nr. 82 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(subamendement op amendement nr. 73B)

De woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « de Brusselse gemeente Watermaal-Bosvoorde ».

SUBAMENDEMENT Nr. 83 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(subamendement op amendement nr. 73B)

De woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « de Brusselse gemeente Sint-Agatha-Berchem ».

SUBAMENDEMENT Nr. 84 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(subamendement op amendement nr. 73B)

De woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « de Brusselse gemeente Evere ».

SUBAMENDEMENT Nr. 85 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(subamendement op amendement nr. 73B)

De woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « de Brusselse gemeente Schaarbeek ».

SUBAMENDEMENT Nr. 86 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(subamendement op amendement nr. 73B)

De woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « de Brusselse gemeente Brussel-Stad ».

SUBAMENDEMENT Nr. 87 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(subamendement op amendement nr. 73B)

De woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node ».

SUBAMENDEMENT Nr. 88 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(subamendement op amendement nr. 73B)

De woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek ».

SUBAMENDEMENT Nr. 89 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(subamendement op amendement nr. 73B)

De woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « de Brusselse gemeente Anderlecht ».

SUBAMENDEMENT Nr. 90 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(subamendement op amendement nr. 73B)

De woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « de Brusselse gemeente Etterbeek ».

SUBAMENDEMENT Nr. 91 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(subamendement op amendement nr. 73B)

De woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « de Brusselse gemeente Elsene ».

SUBAMENDEMENT Nr. 92 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(subamendement op amendement nr. 73B)

De woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « de Brusselse gemeente Sint-Gillis ».

SUBAMENDEMENT Nr. 93 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(subamendement op amendement nr. 73B)

De woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « de Brusselse gemeente Koekelberg ».

Nr. 94 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

In het derde lid van dit artikel de woorden : « overeenkomstig de internationale en supranationale verplichtingen » doen vervallen.

Verantwoording

Deze bepaling betekent dat internationale organisaties ons zonder meer zouden kunnen verplichten om de grondwettelijke kiesbepalingen te wijzigen. Dit is onaanvaardbaar. Vooraleer internationale verdragen aanvaard of richtlijnen terzake ondertekend kunnen worden, moet de grondwetgever zelf in actie treden.

Nr. 95 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

Dit artikel aanvullen met een nieuw lid, luidende :

« In alle Brusselse gemeenten wordt de aanwezigheid van de beide gemeenschappen op het lokale vlak verzekerd. Minstens 40 % van de gemeenteraadsleden moet behoren tot de Vlaamse Gemeenschap en minstens 40 % van de gemeenteraadsleden moet behoren tot de Franse Gemeenschap.

De schepencolleges worden paritair samengesteld, de burgemeester uitgezonderd. »

Verantwoording

Dit amendement regelt de verzekerde vertegenwoordiging van de Brusselse Vlamingen op het lokale vlak. Het is precies bij de gemeenteraadsverkiezingen dat de Brusselse Vlamingen het zwakste scoren, enerzijds door het ondemocratische kiessysteem op het lokale vlak en anderzijds door het « burgemeesterseffect », waarbij populaire lokale burgemeesters veel Vlaamse stemmen aantrekken. Hierdoor zijn er in verschillende Brusselse gemeenten geen Vlaamse raadsleden meer, hoewel de Nederlandstaligen in geen enkele Brusselse gemeente minder dan 10 % van de bevolking uitmaken.

Om het voortbestaan van de Vlaamse Gemeenschap in alle delen van Brussel te verzekeren en het broze taalevenwicht in Brussel te herstellen, is het noodzakelijk dat een vaste aanwezigheid van beide taalgroepen in de gemeenteraden verzekerd is en een vaste aanwezigheid binnen het schepencollege.

Om die reden is een gewaarborgde aanwezigheid van minstens 40 % gewettigd.

SUBAMENDEMENT Nr. 96 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 95)

« 40 % » telkens vervangen door « 39 % ».

Verantwoording

Door de prijsgave van de nationaliteitsvereiste, worden alle EU-inwoners in de Brusselse gemeenten op gelijke voet geschakeld en dreigt het « eerstgeboorterecht » van de Brusselse Vlamingen te verdwijnen. Op termijn bestaat dit risico ook in het Brussels Gewest. De Vlaamse Gemeenschap zal hierdoor een minderheid worden onder de vele en de « voorrechten » die de Vlamingen momenteel genieten alsook het tweetalig karakter van Brussel zullen met succes gecontesteerd worden.

Deze evolutie is onaanvaardbaar. Het voortbestaan van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel moet worden verzekerd. Vlamingen en Franstaligen moeten daarom, zeker op het gemeentelijk vlak, een speciaal statuut hebben.

Om die reden is een gewaarborgde aanwezigheid van minstens 39 % gewettigd.

SUBAMENDEMENT Nr. 97 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 95)

« 40 % » telkens vervangen door « 38 % ».

Verantwoording

De koppeling van deze vaste vertegenwoordiging aan de invoering van het lokale kiesrecht voor de Europeanen is evident : zij zullen vooral voor francofone lijsten stemmen en de Vlamingen meer dan ooit in een minderheidspositie plaatsen. De Vlamingen kunnen zich geen risico's veroorloven. In 1994 verloren we reeds 9 zetels op 78 (achteruitgang met 11 %). Op een totaal van 651 zetels hebben we er nog 69.

De Franstalige partijen laten trouwens overduidelijk blijken dat zij met behulp van de Eurocraten de Vlamingen willen buitenborstelen. Om die reden is een gewaarborgde aanwezigheid van minstens 38 % gewettigd.

SUBAMENDEMENT Nr. 98 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 95)

« 40 % » telkens vervangen door « 37 % ».

Verantwoording

De Europese buitenlanders maken deel uit van dezelfde belangengemeenschap als de Franstaligen. De meesten van hen (zelfs het overgrote deel van de journalisten) spreekt enkel Frans (of Engels) en wordt eenzijdig geïnformeerd. Het is utopisch te denken dat de verbondenheid tussen hen en de Franstaligen met een beetje Vlaamse goedwil kan worden doorbroken.

Om die reden is een gewaarborgde aanwezigheid van minstens 37 % gewettigd.

SUBAMENDEMENT Nr. 99 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 95)

« 40 % » telkens vervangen door « 36 % ».

Verantwoording

Sommige Vlaamse politici getuigen van een onthutsende naïviteit en gebrek aan terreinkennis. « De Vlamingen halen momenteel 17 % van de stemmen; bij de eurocraten zal ook wel 17 % op een Vlaamse lijst stemmen. » Deze uitspraak getuigt van een ivoren-torenmentaliteit. De EU-buitenlanders hebben er geen enkel objectief belang bij om voor de Vlamingen te stemmen. De VVB berekende dat wij bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen (op basis van de bevolkingscijfers van 1994) 14 zetels zullen kwijtspelen aan de Eurocraten; hierdoor zouden we nog slechts in 11 van de 19 gemeenten vertegenwoordigd zijn. Het EU-stemrecht is dus levensbedreigend voor de Vlaamse Gemeenschap in Brussel.

Om die reden is een gewaarborgde aanwezigheid van minstens 36 % gewettigd.

SUBAMENDEMENT Nr. 100 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 95)

« 40 % » telkens vervangen door « 35 % ».

Verantwoording

Enkele cijfers : in 11 van de 19 Brusselse gemeenten maken de EU-buitenlanders meer dan 10 % uit van de bevolking. Op 11 maart 1997 waren er ruim 138 000 EU-vreemdelingen in Brussel. Ter vergelijking : bij de laatste gewestraadsverkiezingen haalden de Vlaamse lijsten amper 56 746 stemmen; bij de jongste senaatsverkiezingen 70 837.

Om die reden is een gewaarborgde aanwezigheid van minstens 35 % gewettigd.

SUBAMENDEMENT Nr. 101 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 95)

« 40 % » telkens vervangen door « 34 % ».

Verantwoording

De buitenlandse bevolking in Brussel blijft alsmaar toenemen, terwijl het aantal autochtonen met meer dan 11 000 per jaar afneemt. Er bestaat de grootste onduidelijkheid over het aantal EU-vreemdelingen dat op termijn in Brussel zal leven. De regering hangt terzake bewust een mistgordijn op. Eén cijfer : de bevolking van de Europese scholen neemt elk jaar met 4 % toe. Hoe lang is de Vlaamse Gemeenschap nog tegen deze vloedgolf bestand ?

Om die reden is een gewaarborgde aanwezigheid van minstens 34 % gewettigd.

SUBAMENDEMENT Nr. 102 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 95)

« 40 % » telkens vervangen door « 33 % ».

Verantwoording

Door de massale naturalisaties en derde-generatiegeboorten zijn de officiële bevolkingsstatistieken, waarbij de autochtone bevolking status quo blijft, misleidend. In werkelijkheid moet worden vastgesteld dat de buitenlandse bevolking (nieuwe Belgen inbegrepen) jaarlijks met 10 800 personen aangroeit. Brussel moet opnieuw aantrekkelijk worden gemaakt voor de Vlamingen, ook via de structuren.

Om die reden is een gewaarborgde aanwezigheid van minstens 33 % gewettigd.

SUBAMENDEMENT Nr. 103 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 95)

« 40 % » telkens vervangen door « 32 % ».

Verantwoording

Het is duidelijk dat Europa op termijn geen genoegen zal nemen met gemeentelijk kiesrecht. Het zal het lot van « zijn » hoofdstad mee in handen willen nemen. Daarom moet er een afdoende Vlaams tegengewicht ontstaan.

Om die reden is een gewaarborgde aanwezigheid van minstens 32 % gewettigd.

SUBAMENDEMENT Nr. 104 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 95)

« 40 % » telkens vervangen door « 31 % ».

Verantwoording

De toekenning van stemrecht aan buitenlanders wanneer die zeer massaal in een bepaalde stad aanwezig zijn, geeft aan Europa een imperialistische uitstraling : het volstaat om ergens met een hoop mensen te gaan wonen, om het recht te verwerven de toekomst van dit stuk mee te bepalen.

Om die reden is een gewaarborgde aanwezigheid van minstens 31 % gewettigd.

SUBAMENDEMENT Nr. 105 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 95)

« 40 % » telkens vervangen door « 30 % ».

Verantwoording

Op SP en Agalev na zijn alle partijen voorstander van bijkomende rechten voor de Brusselse Vlamingen.

Om die reden is een gewaarborgde aanwezigheid van minstens 30 % gewettigd.

Nr. 106 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

Dit artikel aanvullen met een nieuwe lid, luidende :

« In de zes faciliteitengemeenten rond Brussel en in de Druivenstreek (Overijse, Hoeilaart en Tervuren) is het derde lid niet van toepassing. Het gemeentelijk stemrecht wordt er voorbehouden aan de inwoners met Belgische nationaliteit. »

Verantwoording

De situatie is in elk van deze gemeenten bijzonder precair : het gaat telkens om Vlaamse gemeenten met een groot aantal Franstalige inwoners. Zij maken er vandaag zelfs de meerderheid uit en doen er alles aan opdat de Vlamingen daar zo spoedig mogelijk zouden verhuizen. Het principe van de faciliteiten is hier op grootschalige wijze misbruikt. Zij waren bedoeld om de francofone inwijkelingen te helpen zich te integreren. In plaats daarvan hebben zij, vanuit een nationaal-socialistische Herrenmentaliteit de Vlamingen gedwongen zich aan hen aan te passen. Het spreekt vanzelf dat we de francofonie niet nogmaals mogen versterken, want dit zou neerkomen op het platdrukken van de Vlaamse aanwezigheid aldaar.

SUBAMENDEMENT Nr. 107 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 106)

De woorden « de Druivenstreek (Overijse, Hoeilaart en Tervuren) » vervangen door de woorden « Overijse en Hoeilaart ».

Verantwoording

Indien het gebied waarin het stemrecht niet wordt toegepast dan toch beperkt moet worden, dan kan in ondergeschikte orde de gemeente Tervuren worden weggelaten. Deze wordt iets minder bedreigd dan Overijse en Hoeilaart, onder meer omdat ze behoort tot een ander arrondissement.

SUBAMENDEMENT Nr. 108 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 106)

De woorden « de Druivenstreek (Overijse, Hoeilaart en Tervuren) » vervangen door de woorden « Overijse ».

Verantwoording

Indien het gebied waarin het stemrecht niet wordt toegepast dan toch beperkt moet worden, dan kan in ondergeschikte orde de gemeente Hoeilaart worden weggelaten. Deze wordt iets minder bedreigd dan Overijse, in deze laatste gemeente zijn er nu reeds 10 Franstalige gemeenteraadsleden op 27. Overijse is de eerste gemeente waar een francofone meerderheid dreigt te ontstaan buiten de faciliteitengemeenten.

SUBAMENDEMENT Nr. 109 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 106)

De woorden « en de Druivenstreek (Overijse, Hoeilaart en Tervuren) » schrappen.

SUBAMENDEMENT Nr. 110 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 106)

De woorden « de zes faciliteitengemeenten rond Brussel en in de Druivenstreek (Overijse, Hoeilaart en Tervuren) » vervangen door de woorden « Sint-Genesius-Rode, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Linkebeek en Wemmel ».

Verantwoording

De gemeente Drogenbos is weggevallen. Indien, in zeer ondergeschikte orde, de beperking van het Eurocratenstemrecht enkel mag plaatsvinden in gemeenten met een hoge concentratie van EU-burgers, kan de gemeente Drogenbos er eventueel van tussen vallen : in Drogenbos is het aantal Eurocraten beperkt tot 6,5 % van de bevolking.

SUBAMENDEMENT Nr. 111 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 106)

De woorden « de zes faciliteitengemeenten rond Brussel en in de Druivenstreek (Overijse, Hoeilaart en Tervuren) » vervangen door de woorden « Sint-Genesius-Rode, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Linkebeek ».

SUBAMENDEMENT Nr. 112 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 106)

De woorden « de zes faciliteitengemeenten rond Brussel en in de Druivenstreek (Overijse, Hoeilaart en Tervuren) » vervangen door de woorden « Sint-Genesius-Rode, Kraainem en Wezembeek-Oppem ».

SUBAMENDEMENT Nr. 113 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 106)

De woorden « de zes faciliteitengemeenten rond Brussel en in de Druivenstreek (Overijse, Hoeilaart en Tervuren) » vervangen door de woorden « Sint-Genesius-Rode en Kraainem ».

SUBAMENDEMENT Nr. 114 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 106)

De woorden « de zes faciliteitengemeenten rond Brussel en in de Druivenstreek (Overijse, Hoeilaart en Tervuren) » vervangen door het woord « Sint-Genesius-Rode ».

SUBAMENDEMENT Nr. 115 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 106)

De woorden « de zes faciliteitengemeenten rond Brussel en in de Druivenstreek (Overijse, Hoeilaart en Tervuren) » vervangen door het woord « Kraainem ».

SUBAMENDEMENT Nr. 116 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 106)

De woorden « de zes faciliteitengemeenten rond Brussel en in de Druivenstreek (Overijse, Hoeilaart en Tervuren) » vervangen door het woord « Wezembeek-Oppem ».

SUBAMENDEMENT Nr. 117 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 106)

De woorden « de zes faciliteitengemeenten rond Brussel en in de Druivenstreek (Overijse, Hoeilaart en Tervuren) » vervangen door het woord « Linkebeek ».

SUBAMENDEMENT Nr. 118 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 106)

De woorden « de zes faciliteitengemeenten rond Brussel en in de Druivenstreek (Overijse, Hoeilaart en Tervuren) » vervangen door het woord « Wemmel ».

SUBAMENDEMENT Nr. 119 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 106)

De woorden « de zes faciliteitengemeenten rond Brussel en in de Druivenstreek (Overijse, Hoeilaart en Tervuren) » vervangen door het woord « Drogenbos ».

SUBAMENDEMENT Nr. 120 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 106)

De woorden « de zes faciliteitengemeenten rond Brussel en in de Druivenstreek (Overijse, Hoeilaart en Tervuren) » vervangen door de woorden « het arrondissement Halle-Vilvoorde ».

SUBAMENDEMENT Nr. 121 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 106)

De woorden « In de zes faciliteitengemeenten rond Brussel en » schrappen.

SUBAMENDEMENT Nr. 122 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 106)

De woorden « In de zes faciliteitengemeenten rond Brussel en in de Druivenstreek (Tervuren) » schrappen.

SUBAMENDEMENT Nr. 123 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 106)

De woorden « de zes faciliteitengemeenten rond Brussel en in de Druivenstreek (Overijse, Hoeilaart en) » schrappen.

SUBAMENDEMENT Nr. 124 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 106)

De woorden « de zes faciliteitengemeenten rond Brussel en in de Druivenstreek (Hoeilaart en Tervuren) » schrappen.

Verantwoording

Overijse is een gemeente met een speciale situatie. De toekenning van gemeentelijk stemrecht aan de Eurocraten (zo'n 18 %) kan er immers leiden tot een machtsovername van de Franstaligen. Dit plezier kan deze dames en heren imperialisten niet gegund worden.

SUBAMENDEMENT Nr. 125 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

(Subamendement op amendement nr. 106)

De woorden « de zes faciliteitengemeenten rond Brussel en in de Druivenstreek (Overijse en Tervuren) » schrappen.

Nr. 126 VAN DE HEER VAN HAUTHEM

Dit artikel aanvullen met een nieuw lid, luidende :

« De verkiezingen zijn vrij; de opkomstplicht wordt afgeschaft. Buitenlanders die onder de voorwaarden van het vorige lid mogen deelnemen, dienen zich evenwel vooraf in te schrijven in een daartoe bestemd register. »

Verantwoording

De invoering van kiesrecht voor de buitenlanders, terwijl de autochtonen gedwongen worden te gaan stemmen, schept een ongeoorloofde discriminatie. De opkomstplicht moet derhalve worden afgeschaft. De meeste Vlaamse partijen toonden zich daar vroeger voorstander van. Het is noodzakelijk dat de buitenlanders die de toekomst van de gemeente waar zij woonachtig zijn mee willen bepalen, voorafgaandelijk een blijk van interesse laten gelden. Dit kan gebeuren via het daartoe bestemde gemeentelijk register. Op die manier kan ook worden nagegaan of wordt voldaan aan de taalvereisten. Ook de artikelen 62 en 68, § 2, die de stemplicht regelen, zullen aangepast moeten worden.

Joris VAN HAUTHEM.

Nr. 127 VAN DE HEREN BOUTMANS EN JONCKHEER

Enig artikel

De ontworpen overgangsbepaling weglaten.

Verantwoording

Het deelnemen aan de democratische besluitvorming, het uitoefenen van politieke rechten en het actief en passief stemrecht, zijn grondrechten waarover alle inwoners moeten kunnen beschikken.

Het nieuwe artikel 8 van de Grondwet opent dit recht, zowel voor EU-burgers als voor niet EU-onderdanen. Maar dit artikel bepaalt geen datum waarop deze grondrechten ook effectief dienen gerealiseerd. Telkens is het een wet die de uitvoering van dit grondwettelijk recht zal regelen. De wetgever zal dus zelf, wanneer daarvoor een meerderheid is, bepalen op welke wijze en wanneer deze rechten worden uitgeoefend.

Door in de overgangsbepaling voor één categorie burgers (niet-EU-onderdanen) deze uitvoeringswet uit te stellen tot na de volgende verkiezingen wordt niet alleen een discriminatie in de Grondwet ingebouwd maar beperkt de Grondwetgever ook de wetgevende bevoegdheid van het Parlement, ook na de verkiezingen van 1999, zelfs tot na 1 januari 2001.

De Grondwetgever nam in het eigenlijke nieuwe artikel 8 de optie voor een open grondwetsherziening. De overgangsbepaling is hiermee grondig in tegenspraak.

Met dit amendement wensen we het Parlement, zeker het nieuwe dat zal verkozen worden in 1999, volop te waarderen.

Eddy BOUTMANS.
Pierre JONCKHEER.