Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1876

van Lode Vereeck (Open Vld) d.d. 24 mei 2018

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Blockchaintechnologie - Federale instanties en overheidsdiensten - Publieke dienstverlening - Toepassingsmogelijkheden - Transversale, beleidsoverschrijdende werkgroep - Stand van zaken

nieuwe technologie
informatieverwerking
toepassing van informatica
elektronische overheid
gegevensverwerking
toegepaste informatica
blockchain

Chronologie

24/5/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2091
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2092

Vraag nr. 6-1876 d.d. 24 mei 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Niet artificiële intelligentie en het Internet of Things, maar blockchain is volgens de Antwerp Management School dé technologie waarop overheden, bedrijven en burgers op zitten te wachten. Bij blockchain worden de data opgeslagen in blokken (block) die via een keten (chain) met elkaar in verbinding staan. Naast de data bevatten deze blokken ook informatie over de transacties. Elk van de volgende blokken is gekoppeld aan het vorige blok via een complex wiskundig algoritme. De gegevens staan wereldwijd op miljoenen computers opgeslagen en elke computer moet « akkoord » zijn met de transactie. Hierdoor kunnen gegevens die opgeslagen zijn in blockchain (op basis van de huidige stand van technologie) onmogelijk gestolen of veranderd worden. Deze toepassing staat haaks op het principe van het huidige systeem van de centralisatie van gegevens, namelijk databases op een centrale server, veilig afgesloten voor de buitenwereld en beheerd door overheidsinstanties.

Georgië is een van de eerste landen waar de overheid de blockchaintechnologie toepast voor de registratie van kadastrale eigendommen. Een voorwaarde om dit te laten slagen was een goed ontwikkelde IT-infrastructuur voor het Nationaal Agentschap voor openbare registratie (NAPR). Het op blockchain gebaseerde kadaster van Georgië is sinds februari 2017 operationeel en sindsdien zijn er al meer dan een miljoen uittreksels en aktes in opgenomen. Deze maatregel leverde Georgië in 2017 een negende plaats op in de « Doing Business »-ranking van de World Bank Group. België bezette hierop een tweeënvijftigste plaats.

De Vlaamse Overheid en Stad Antwerpen hebben reeds aangekondigd de komende jaren concrete projecten met blockchaintechnologie te willen realiseren. Onlangs startten ze « Blockchain on the Move » om een « digitale kluis » voor burgers te creëren waar transacties met de overheid veilig tot stand kunnen komen.

Het transversaal karakter van mijn vraag blijkt uit het feit dat de aanpak van de uitdagingen op het vlak van de digitalisering van overheidsdiensten en -taken een gedeelde bevoegdheid is tussen de federale overheid en de deelstaten, niet het laatst wegens het privacy- en securityvraagstuk.

Ik heb volgende vragen voor de geachte minister :

1) België is nog altijd een beetje de « new kid on the blockchain ». Welke meerwaarde kan blockchain binnen de publieke dienstverlening volgens hem bieden ?

2) Zijn er federale instanties of overheidsdiensten die thans eigen specifieke projecten uitrollen met betrekking tot de toepassing van de blockchaintechnologie ? Graag kreeg ik een gedetailleerd overzicht.

3) Hoe staat hij tegenover het idee om de blockchaintechnologie toe te passen voor de registratie van kadastrale eigendommen ?

a) Binnen welk tijdsbestek acht hij de praktische toepassing hiervan in België mogelijk ?

b) Wat zijn de belangrijkste knelpunten en drempels die de invoering van deze toepassing thans in de weg staan ?

4) In welke mate is hij voorstander van evidence-based beleidsvoering ? Met andere woorden, wordt bij de uittekening van het beleid omtrent de toepassing van blockchain rekening gehouden met wetenschappelijke onderzoeksresultaten en / of beste praktijken uit het buitenland ? Waarom wel ? Waarom niet ?

5) In de algemene beleidsnota « Digitale Agenda, Telecom en Post 2018 » stelt hij onder meer : « (…) Zo bestaat een transversale, beleidsoverschrijdende werkgroep die de mogelijkheden van ledger- en blockchaintechnologie onderzoekt naast de concrete vraag van een FOD om chatbot-technologie uit te testen. » (cf. stuk Kamer, nr. 54-2708/2, blz. 12-13).

a) Wie maakt er deel uit van deze transversale, beleidsoverschrijdende werkgroep ?

b) Graag kreeg ik een stand van zaken van de werkzaamheden en de output van deze werkgroep.

6) Behoort het huidige systeem van de centralisatie van gegevens van zodra de blockchain binnen de overheidsadministratie zijn intrede heeft gedaan, volgens hem, volledig en in alle domeinen tot het verleden ?