Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1261

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 8 februari 2011

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen

gehandicapte
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
gereserveerde arbeidsplaats
overheidsadministratie
officiŽle statistiek

Chronologie

8/2/2011 Verzending vraag
29/6/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263

Vraag nr. 5-1261 d.d. 8 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 2006 engageert de federale regering zich om de arbeidsparticipatie van personen met een handicap te verhogen. Om deze doelstelling kracht bij te zetten en te concretiseren, werd bij wijze van het koninklijk besluitvan 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in sommige federale overheidsdiensten, bepaalt dat tegen het jaar 2010 elke federale overheidsdienst 3 % van de betrekkingen voorziet voor personen met een handicap.

Uit een studie van Het Business & Disability Forum blijkt dat er nog te veel discriminatie bestaat op de werkvloer ten aanzien van mindervaliden. De (federale) overheid zou hierin een voortrekkersrol moeten spelen. Jammer genoeg gebeurt dit absoluut onvoldoende. Sinds 2009 ziet de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt toe op de doelstelling van 3 %. In het eerste evaluatieverslag (2009) van de Commissie valt te lezen dat de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap slechts 0,9 % bedraagt, met andere woorden ruim onder het quotum van 3 %.

De Vlaamse overheid strandde met 1,1 % nauwelijks hoger. Dramatische cijfers, aangezien dit in het niets verzinkt in vergelijking met de 10 % gehandicapte personen in de totale bevolking. Bovendien valt er nog een zeer lange weg af te leggen als we het streefcijfer van 4,5 % tegen 2015 willen halen. Deze richtcijfers werden vooropgesteld in het kader van het Gelijkekansenbeleid, maar worden op deze manier zelfs niet benaderd.

De overheid zou in deze kwestie het voortouw moeten nemen, de diversiteit op de werkvloer verhogen en de negatieve stereotypen doen verzwakken, door hier sterk op in te zetten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel mensen met een handicap werken in de verschillende federale overheidsdiensten en de instellingen die onder uw bevoegdheid vallen? Hoeveel bedraagt hun aandeel in het totale personeelsbestand? Hoeveel bedroeg dit cijfer in 2006?

2) Hoeveel mensen met een handicap werden aangeworven in de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Graag kreeg ik een opsplitsing naar de verschillende overheidsdiensten en kwalificatieniveau van de personen.

3) Denkt u de komende jaren terrein goed te maken met het oog op de vooropgestelde doelstellingen?

4) Voorziet u maatregelen zoals bijvoorbeeld een specifiek wervingsreserve, aanpassingen van de arbeidsomstandigheden, doelgerichte wervingscampagnes en dergelijke meer?

5) Welke maatregelen worden er genomen indien blijkt dat bepaalde overheidsdiensten onvoldoende werk maken van de aanwerving van personen met een handicap?

Antwoord ontvangen op 29 juni 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

De volgende gegevens hebben betrekking op alle personeelsleden van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken, zowel de personeelsleden die onder de bevoegdheid vallen van de minister van Binnenlandse Zaken (A. Turtelboom) als de personeelsleden die onder de bevoegdheid vallen van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid (M. Wathelet).

1. Aantal personen met een handicap bij de FOD Binnenlandse Zaken

Sinds 2007 beschikt de FOD Binnenlandse Zaken over cijfergegevens om het aantal personen met een handicap te meten.

Het laatste verslag, opgesteld op 31 december 2010, op verzoek van de BCAPH, spreekt van een aantal van 66 personen met een handicap voor de FOD Binnenlandse Zaken. Dat betekent 1.32 % van het personeel of 1.95 %, indien er geen rekening gehouden wordt met de personeelscategorieën die niet meegerekend worden volgens het koninklijk besluit van 5 maart 2007 en de personen met «een autonomieverlies van twaalf punten en hulp van een derde persoon» dubbel tellen.

2. Aantal personen met een handicap aangeworven in 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

De volgende cijfers zijn gebaseerd op vrijwillige verklaringen. Elk nieuw personeelslid krijgt, na ondertekening van het contract in het geval van contractuelen of na aanwerving in het geval van stagiairs-statutairen, een document waarin gevraagd wordt of hij/zij een handicap heeft volgens de definitie van het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt. De personeelsleden zijn niet verplicht om dat document in te vullen.

Cijfers:

- 2007: 1A, 1B en 3C;

- 2008: 2C en 1D;

- 2009: 1B en 1C;

- 2010: 3C;

- 2011: 1C.

3. In de toekomst

Het open beleid ten opzichte van personen met een handicap zal verder gezet worden.

4. Voorziene maatregelen :

- voor de selectie en de werving werkt de FOD Binnenlandse Zaken met Selor en zijn specifiek reservesysteem voor personen met een handicap;

- indien een persoon met een handicap aan een sollicitatiegesprek deelneemt, kan hij/zij hulp vragen van een derde persoon ten laste van de FOD (bijvoorbeeld tolk in gebarentaal);

- de werkposten worden, op eenvoudig verzoek, aangepast aan de handicap van het desbetreffende personeelslid;

- er wordt een brochure opgesteld, die verstuurd zal worden naar de gehandicaptenorganisaties om hen erop te wijzen dat de FOD Binnenlandse Zaken een mogelijke werkgever voor die personen is;

- de FOD Binnenlandse Zaken behandelt de specifieke aanvragen van de personeelsleden met een handicap geval per geval (aanvraag voor een chauffeur om naar een opleiding te gaan, versturen van een document in een bijzonder formaat, enz.).

5. Maatregelen voor diensten die onvoldoende werk maken van de aanwerving van personen met een handicap

Niet van toepassing. De diensten werken samen met de Stafdienst P&O wat het diversiteitsbeleid betreft.

Voor wat Gezinsbeleid betreft, is er geen FOD.

Begroting:

1. Binnen de FOD Budget en Beheerscontrole (158 personeelsleden op 31 december 2010) worden twee personen te werk gesteld die onder de definitie van het koninklijk besluit van 5 maart 2007 vallen en die bereid zijn om meegeteld te worden in de statistieken. Dit maakt 1,8 VTE voor een totaal van 139,9 VTE, dus 1,29 %.

Op 31 december 2005 bedroeg het percentage personen met een handicap 1,8 %. Wellicht werd op dat moment niet dezelfde definitie gebruikt als vandaag.

2. Bij de FOD B&B kon enkel 1 personeelslid met handicap op het niveau B (bachelor) aangeworven worden (in 2008).

3. Ja, inderdaad. De inspanningen van Selor zouden in de komende jaren meer mogelijkheden moeten opleveren om een beroep te kunnen doen op specifieke reserves die overeenstemmen met de personeelsbehoeftes.

4. De personeelsdienst van de FOD B&B voorziet in mogelijke aanpassingen van de selectieprocedures voor personen met een handicap. Telkens er een specifieke wervingsreserve voor een bepaalde openstaande functie bestaat, wordt deze geraadpleegd.