Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1257

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 8 februari 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen

gehandicapte
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
gereserveerde arbeidsplaats
overheidsadministratie
officiŽle statistiek

Chronologie

8/2/2011 Verzending vraag
24/2/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263

Vraag nr. 5-1257 d.d. 8 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 2006 engageert de federale regering zich om de arbeidsparticipatie van personen met een handicap te verhogen. Om deze doelstelling kracht bij te zetten en te concretiseren, werd bij wijze van het koninklijk besluitvan 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in sommige federale overheidsdiensten, bepaalt dat tegen het jaar 2010 elke federale overheidsdienst 3 % van de betrekkingen voorziet voor personen met een handicap.

Uit een studie van Het Business & Disability Forum blijkt dat er nog te veel discriminatie bestaat op de werkvloer ten aanzien van mindervaliden. De (federale) overheid zou hierin een voortrekkersrol moeten spelen. Jammer genoeg gebeurt dit absoluut onvoldoende. Sinds 2009 ziet de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt toe op de doelstelling van 3 %. In het eerste evaluatieverslag (2009) van de Commissie valt te lezen dat de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap slechts 0,9 % bedraagt, met andere woorden ruim onder het quotum van 3 %.

De Vlaamse overheid strandde met 1,1 % nauwelijks hoger. Dramatische cijfers, aangezien dit in het niets verzinkt in vergelijking met de 10 % gehandicapte personen in de totale bevolking. Bovendien valt er nog een zeer lange weg af te leggen als we het streefcijfer van 4,5 % tegen 2015 willen halen. Deze richtcijfers werden vooropgesteld in het kader van het Gelijkekansenbeleid, maar worden op deze manier zelfs niet benaderd.

De overheid zou in deze kwestie het voortouw moeten nemen, de diversiteit op de werkvloer verhogen en de negatieve stereotypen doen verzwakken, door hier sterk op in te zetten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel mensen met een handicap werken in de verschillende federale overheidsdiensten en de instellingen die onder uw bevoegdheid vallen? Hoeveel bedraagt hun aandeel in het totale personeelsbestand? Hoeveel bedroeg dit cijfer in 2006?

2) Hoeveel mensen met een handicap werden aangeworven in de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Graag kreeg ik een opsplitsing naar de verschillende overheidsdiensten en kwalificatieniveau van de personen.

3) Denkt u de komende jaren terrein goed te maken met het oog op de vooropgestelde doelstellingen?

4) Voorziet u maatregelen zoals bijvoorbeeld een specifiek wervingsreserve, aanpassingen van de arbeidsomstandigheden, doelgerichte wervingscampagnes en dergelijke meer?

5) Welke maatregelen worden er genomen indien blijkt dat bepaalde overheidsdiensten onvoldoende werk maken van de aanwerving van personen met een handicap?

Antwoord ontvangen op 24 februari 2011 :

Ik heb de eer het achtbare lid het volgende mede te delen:

1. Op 1 februari 2011 stelde de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer tweeëndertig personeelsleden met een handicap tewerk.

De FOD Mobiliteit en Vervoer telt 1 358 personeelsleden (1 123,39 voltijdse equivalenten). Overeenkomstig de berekening op basis van het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt (bepaalde categorieën van handicap tellen dubbel) telt de FOD 33,37 voltijdse equivalenten, dit is 2,97% van het totale personeelsbestand.

In 2006 telde het departement 1 214 personeelsleden (fysische eenheden) waarvan negenentwintig personen met een handicap die zich kenbaar hebben gemaakt.

2. Tussen 2006 en 2011 werden drie personen met een handicap aangeworven: 1een attaché / niveauA (2006), een technische deskundige / niveau B (2010) en in 2011, een administratief assistent/ niveau C.

De cel diversiteit van de FOD Mobiliteit en Vervoer blijft inspanningen leveren door de acties van zijn diversiteitsplan te concretiseren. Vorig jaar werd de nadruk op de aanwerving van personen met een handicap gelegd.

3. Ik zie vandaag geen element waardoor in de komende jaren aan de wettelijke verplichting van het koninklijk besluit van 5 maart 2007 niet zou kunnen worden beantwoord.

4. Het actieplan diversiteit van de FOD Mobiliteit en Vervoer bevat enkele doelstellingen met het oog op de tewerkstelling en de integratie van personen met een handicap.

Enkele acties, zoals de invoering van een specifieke aanwervingsprocedure voor personen met een handicap of de aanpassing van de werkposten, werden reeds verwezenlijkt.

Voor elke openstaande statutaire vacature en voor zover aan het profiel wordt beantwoord, raadplegen de selectieambtenaren de specifieke reserve “handicap” van Selor. Wat de aanwerving van contractueel personeel betreft, worden de vacatures op verschillende sites voor personen met een handicap bekendgemaakt.

5. Wat de te nemen maatregelen betreft ingeval van onvoldoende aanwervingen van personen met een handicap, verwijs ik naar de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt.