Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1255

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 8 februari 2011

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen

gehandicapte
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
gereserveerde arbeidsplaats
overheidsadministratie
officiŽle statistiek

Chronologie

8/2/2011 Verzending vraag
23/5/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263

Vraag nr. 5-1255 d.d. 8 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 2006 engageert de federale regering zich om de arbeidsparticipatie van personen met een handicap te verhogen. Om deze doelstelling kracht bij te zetten en te concretiseren, werd bij wijze van het koninklijk besluitvan 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in sommige federale overheidsdiensten, bepaalt dat tegen het jaar 2010 elke federale overheidsdienst 3 % van de betrekkingen voorziet voor personen met een handicap.

Uit een studie van Het Business & Disability Forum blijkt dat er nog te veel discriminatie bestaat op de werkvloer ten aanzien van mindervaliden. De (federale) overheid zou hierin een voortrekkersrol moeten spelen. Jammer genoeg gebeurt dit absoluut onvoldoende. Sinds 2009 ziet de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt toe op de doelstelling van 3 %. In het eerste evaluatieverslag (2009) van de Commissie valt te lezen dat de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap slechts 0,9 % bedraagt, met andere woorden ruim onder het quotum van 3 %.

De Vlaamse overheid strandde met 1,1 % nauwelijks hoger. Dramatische cijfers, aangezien dit in het niets verzinkt in vergelijking met de 10 % gehandicapte personen in de totale bevolking. Bovendien valt er nog een zeer lange weg af te leggen als we het streefcijfer van 4,5 % tegen 2015 willen halen. Deze richtcijfers werden vooropgesteld in het kader van het Gelijkekansenbeleid, maar worden op deze manier zelfs niet benaderd.

De overheid zou in deze kwestie het voortouw moeten nemen, de diversiteit op de werkvloer verhogen en de negatieve stereotypen doen verzwakken, door hier sterk op in te zetten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel mensen met een handicap werken in de verschillende federale overheidsdiensten en de instellingen die onder uw bevoegdheid vallen? Hoeveel bedraagt hun aandeel in het totale personeelsbestand? Hoeveel bedroeg dit cijfer in 2006?

2) Hoeveel mensen met een handicap werden aangeworven in de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Graag kreeg ik een opsplitsing naar de verschillende overheidsdiensten en kwalificatieniveau van de personen.

3) Denkt u de komende jaren terrein goed te maken met het oog op de vooropgestelde doelstellingen?

4) Voorziet u maatregelen zoals bijvoorbeeld een specifiek wervingsreserve, aanpassingen van de arbeidsomstandigheden, doelgerichte wervingscampagnes en dergelijke meer?

5) Welke maatregelen worden er genomen indien blijkt dat bepaalde overheidsdiensten onvoldoende werk maken van de aanwerving van personen met een handicap?

Antwoord ontvangen op 23 mei 2011 :

Wat betreft de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie

 1. Op 31 december 2010 stelde de FOD Economie 65 (60,5 VTE) gehandicapte personen tewerk in de zin van artikel 1 van koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingselectie en met betrekking tot de stage.

  De gehandicapten vertegenwoordigen 2,60 % van het personeelsbestand uitgedrukt in fysieke entiteiten en 2,82% van het personeelsbestand uitgedrukt in VTE.

  Ik wens te verduidelijken dat het enkel gaat om de personen die specifiek als gehandicapte werden aangeworden of die ermee akkoord gingen om als dergelijken te worden geteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt.

  Door toepassing van de wijzigende bepalingen, vervat in artikel 3, §1, lid 3, 4 en 5 van voornoemd koninklijk besluit van 6 maart 2005, kan de FOD Economie de quota van 3,34 % gehandicapten halen. Er worden trouwens twee correcties toegepast:

  - sommige handicaps die als belangrijker worden beschouwd, tellen dubbel (artikel 3, § 1, lid 5 en 6 van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005);

  - de functies van politiediensten, namelijk de functies waarvoor de ambtenaren een bevoegdheid als opsporingsdienst hebben, worden niet in aanmerking genomen voor de bepaling van het personeelsbestand (artikel 3, § 1, lid 3 van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005). Bij de FOD betreft het sommige personeelsleden van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, de Algemene directie Mededinging en van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling.

  Aangezien de telling van de in de FOD Economie tewerkgestelde personen met een handicap pas in 2008 plaatsvond, is het niet mogelijk de evolutie van de cijfers sinds 2006 mee te delen. Op 31 december 2008 waren in de FOD Economie 74 (66 VTE) personen met een handicap tewerkgesteld. Dit vertegenwoordigt 2,77 % van het personeelsbestand, uitgedrukt in fysische éénheden, en 2,84% van het personeelsbestand, uitgedrukt in VTE. Na toepassing van de wijzigende bepalingen bedoeld in artikel 3, §1, lid 3, 4 en 5, van voornoemd koninklijk besluit van 6 maart 2005 vertegenwoordigden de mindervaliden 3,40 % van het personeel van het departement.

 2. Daar ik over de cijfers van de andere federale departementen niet beschik, verwijs ik voor dit punt naar het antwoord gegeven door de heer Minister van Ambtenarenzaken op de vraag nr. 280.

 3. Gelet op het antwoord op punt 2 is deze vraag niet relevant .

 4. Geen enkele specifieke maatregel werd voorzien.

 5. Ik verwijs naar het door mijn collega de minister van Ambtenarenzaken gegeven antwoord op vraag 5-1254.

Wat betreft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

 1. Op dit moment werkt één personeelslid (statutair) met een handicap bij het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Zijn aandeel bedraagt in 2011 2 % in het totale personeelsbestand van de CRB. Hetzelfde percentage geldt voor het jaar 2006.

 2. In de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010, werd geen enkele persoon met een handicap aangeworven bij de CRB.

 3. Gelet op het antwoord op punt 2 is deze vraag niet relevant .

 4. Geen enkele specifieke maatregel werd voorzien.

 5. Ik verwijs naar het door mijn collega de minister van Ambtenarenzaken gegeven antwoord op vraag 5-1254.

Wat betreft de Nationale Delcrederedienst

 1. Geen

 2. Geen

 3. De Nationale Delcrederedienst (ONDD) wordt niet geviseerd door het Koninklijk Besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in sommige federale overheidsdiensten. Niettemin heeft ONDD qua recruterings- en arbeidsvoorwaarden een totale gelijkheid van behandeling ten opzichte van validen en mindervaliden. De gebouwen van ONDD zijn toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit (brede deuren, parkeerplaatsen mindervaliden, sanitaire voorzieningen, brede liften, ...).

 4. Cfr. punt 3

 5. Cfr. punt 3

Wat betreft het Federaal Planbureau

 1. Bij het Federaal Planbureau zijn geen personen met een handicap tewerkgesteld

 2. Geen enkele persoon met een handicap werd de afgelopen jaren aangeworven.

 3. Ja.

 4. Er zijn gesprekken om de inkomhal aan te passen voor rolstoelgebruikers en dat zou samen met de eigenaar van het gebouw besproken moeten worden.

 5. Geen.

Wat betreft het Bureau van Normalisatie

Het NBN is een autonome instelling met rechtspersoonlijkheid. Het bureau valt echter onder de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar (art. 4 wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie). Het NBN kan, voor al zijn personeelsbehoeften voor de hem toegekende opdrachten, personeel bij arbeidsovereenkomst aanwerven (art 15. wet van 3 april 2003). Het personeel telt 30.4 VTE, waarvan twee statutaire ambtenaren.

 1. Het NBN telde noch in 2006, noch nu, gehandicapte werknemers.

 2. Zie 1.

 3. Buiten de aanwerving van een lid van het directiecomité heeft het NBN momenteel geen plannen voor aanwerving;

 4. Nee, zie 3.

 5. Ondanks het laag aantal medewerkers en dus het laag potentieel voor het aanwerven van een persoon met handicap (3 % van 30.4 VTE = 0.9 VTE), kan echter bij eventuele (momenteel niet voorziene) aanwerving rekening worden gehouden of aan de vraag kan worden beantwoordt.

Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatie Technologie (FEDICT)

 1. Bij Fedict werkt er een persoon met een handicap. Dit vertegenwoordigt 3,13 % van het tewerkgestelde overheidspersoneel binnen Fedict. In 2006, was er 1 persoon met een handicap tewerkgesteld bij Fedict, wat 3,7 % van het totaal overheidspersoneelsbestand bedroeg.

 2. Er werden geen bijkomende personen met een handicap aangeworven tijdens de periode 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010.

 3. Deze vraag is niet van toepassing.

 4. De aanwervingspolitiek binnen Fedict verloopt via de opgestelde richtlijnen van Selor. Bij het zoeken naar geschikte profielen wordt in elke advertentie duidelijk vermeld dat deze functies ook openstaan voor personen met een fysieke handicap.

 5. Deze vraag is niet van toepassing.