Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1248

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 8 februari 2011

aan de minister van Pensioenen en Grote Steden

Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen

gehandicapte
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
gereserveerde arbeidsplaats
overheidsadministratie
officiŽle statistiek

Chronologie

8/2/2011 Verzending vraag
12/4/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263

Vraag nr. 5-1248 d.d. 8 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 2006 engageert de federale regering zich om de arbeidsparticipatie van personen met een handicap te verhogen. Om deze doelstelling kracht bij te zetten en te concretiseren, werd bij wijze van het koninklijk besluitvan 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in sommige federale overheidsdiensten, bepaalt dat tegen het jaar 2010 elke federale overheidsdienst 3 % van de betrekkingen voorziet voor personen met een handicap.

Uit een studie van Het Business & Disability Forum blijkt dat er nog te veel discriminatie bestaat op de werkvloer ten aanzien van mindervaliden. De (federale) overheid zou hierin een voortrekkersrol moeten spelen. Jammer genoeg gebeurt dit absoluut onvoldoende. Sinds 2009 ziet de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt toe op de doelstelling van 3 %. In het eerste evaluatieverslag (2009) van de Commissie valt te lezen dat de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap slechts 0,9 % bedraagt, met andere woorden ruim onder het quotum van 3 %.

De Vlaamse overheid strandde met 1,1 % nauwelijks hoger. Dramatische cijfers, aangezien dit in het niets verzinkt in vergelijking met de 10 % gehandicapte personen in de totale bevolking. Bovendien valt er nog een zeer lange weg af te leggen als we het streefcijfer van 4,5 % tegen 2015 willen halen. Deze richtcijfers werden vooropgesteld in het kader van het Gelijkekansenbeleid, maar worden op deze manier zelfs niet benaderd.

De overheid zou in deze kwestie het voortouw moeten nemen, de diversiteit op de werkvloer verhogen en de negatieve stereotypen doen verzwakken, door hier sterk op in te zetten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel mensen met een handicap werken in de verschillende federale overheidsdiensten en de instellingen die onder uw bevoegdheid vallen? Hoeveel bedraagt hun aandeel in het totale personeelsbestand? Hoeveel bedroeg dit cijfer in 2006?

2) Hoeveel mensen met een handicap werden aangeworven in de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Graag kreeg ik een opsplitsing naar de verschillende overheidsdiensten en kwalificatieniveau van de personen.

3) Denkt u de komende jaren terrein goed te maken met het oog op de vooropgestelde doelstellingen?

4) Voorziet u maatregelen zoals bijvoorbeeld een specifiek wervingsreserve, aanpassingen van de arbeidsomstandigheden, doelgerichte wervingscampagnes en dergelijke meer?

5) Welke maatregelen worden er genomen indien blijkt dat bepaalde overheidsdiensten onvoldoende werk maken van de aanwerving van personen met een handicap?

Antwoord ontvangen op 12 april 2011 :

In antwoord op uw vraag heb ik de eer u het volgende mee te delen:

A. Rijksdienst voor Pensioenen.

1. De Rijksdienst voor Pensioenen telt, (RVP) op 31 december 2010, tweeëndertig medewerkers met een handicap op een totaal van 2 142 medewerkers (fysieke eenheden). Dit vertegenwoordigt 1,49 % van het totale personeelsbestand. In 2006 waren er negen personeelsleden in dienst die al eerder werden aangeworven op basis van het koninklijk besluit van 11 augustus 1972 ter bevordering van de tewerkstelling van mindervaliden in de rijksbesturen.

2. Wat betreft de aanwerving van medewerkers met een handicap, is de situatie bij de Rijksdienst voor Pensioenen als volgt:

2006: 1 aanwerving op basis van specifieke lijsten

2007: 0

2008: 1 aanwerving op basis van specifieke lijsten

2009: 0

2010: 3 aanwervingen op basis van specifieke lijsten

In oktober 2009 heeft de Rijksdienst voor Pensioenen de enquête “Tewerkstelling en handicap” gehouden, opgestart door de Begeleidingscommissie voor de Aanwerving van Personen met een Handicap binnen het Federaal Administratief Openbaar Ambt, wat veertien personeelsleden met een handicap die al in dienst waren, los van diegenen die al eerden werden aangeworven op basis van hun handicap, de kans heeft geboden om zich te doen kennen. De Rijksdienst voor Pensioenen had op dat moment vijfentwintig personeelsleden met een handicap in dienst, zijnde per niveau:

Jaar 2009

Niveau A

3

Niveau B

2

Niveau C

14

Niveau D

6

In 2010 heeft de Rijksdienst drie voltijdse administratieve assistenten aangeworven van de bijzondere lijsten van Selor voor personeelsleden met een handicap. Vijf tewerkgestelde personeelsleden met een handicap hebben zich bekend gemaakt bij de nieuwe evaluatie op 31 december 2010 en één personeelslid is met pensioen gegaan, vandaar het nieuwe totaal van tweeëndertig personeelsleden:

Jaar 2010

Niveau A

4

Niveau B

1

Niveau C

16

Niveau D

11

3. In het kader van de diversiteit heeft de RVP besloten de tewerkstelling van personen met een handicap maximaal te bevorderen via HR-processen, om in de mate van het mogelijke het vereiste tewerkstellingspercentage te bereiken.

4. In het kader van de selectieprocedures van niveau C, is er een beroep gedaan op de laureaten die door Selor op de bijzondere lijst van personen met een handicap zijn ingeschreven overeenkomstig de bepalingen van art. 2, §2 van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005. De RVP zal dit telkens doen wanneer de mogelijkheid zich voordoet.

Er zal tevens bijzondere aandacht worden besteed aan de redelijke aanpassing van de werkpost in functie van de handicap van het nieuwe personeelslid en aan zijn succesvolle integratie in de diensten van de Instelling.

5. De begeleidingscommissie evalueert jaarlijks de inspanningen die elke overheidsdienst heeft geleverd en formuleert, in functie van deze evaluatie, een advies indien de aanwervingsverplichting niet werd nageleefd. In geval van niet-naleving van de verplichting om personen met een handicap in dienst te nemen en na advies van de begeleidingscommissie, zullen de aanwervingen worden geweigerd ten belope van een aantal dat niet hoger mag zijn dan het verschil tussen het aantal werkzame personen met een handicap berekend in voltijdse equivalenten en het aantal dat overeenstemt met 3 % van het personeelsbestand.

B. Pensioendienst voor de Overheidssector.

1. Bij de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) zijn 7 mensen met een handicap tewerkgesteld. Het aandeel personen met een handicap in de totale tewerkstelling van 510 personen bij de PDOS op datum van 1 januari 2011 bedraagt 1,37 %. Op 1 januari 2006 bedroeg dit 1,36 % (7 / 514).

2. Sinds 1 januari 2006 heeft de PDOS niemand met een handicap aangeworven.

3. Binnen het college van Administrateurs-generaal voor de Instellingen van Openbaar Nut (ION) heeft er overleg plaatsgevonden met de voorzitter van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap (BCAPH). Er werd afgesproken dat de BCAPH de mogelijkheden zal onderzoeken om actiever personen met een handicap aan te werven en hierover aanbevelingen zal formuleren.

4 Alle selecties voor de PDOS worden georganiseerd door Selor. Deze zijn steeds toegankelijk voor personen met een handicap en, in voorkomend geval, wordt er een aparte wervingsreserve aangelegd.

5. / Zonder voorwerp ;