Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1242

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 8 februari 2011

aan de eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid

Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen

gehandicapte
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
gereserveerde arbeidsplaats
overheidsadministratie
officiŽle statistiek

Chronologie

8/2/2011 Verzending vraag
8/7/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1243
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1263

Vraag nr. 5-1242 d.d. 8 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 2006 engageert de federale regering zich om de arbeidsparticipatie van personen met een handicap te verhogen. Om deze doelstelling kracht bij te zetten en te concretiseren, werd bij wijze van het koninklijk besluitvan 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in sommige federale overheidsdiensten, bepaalt dat tegen het jaar 2010 elke federale overheidsdienst 3 % van de betrekkingen voorziet voor personen met een handicap.

Uit een studie van Het Business & Disability Forum blijkt dat er nog te veel discriminatie bestaat op de werkvloer ten aanzien van mindervaliden. De (federale) overheid zou hierin een voortrekkersrol moeten spelen. Jammer genoeg gebeurt dit absoluut onvoldoende. Sinds 2009 ziet de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt toe op de doelstelling van 3 %. In het eerste evaluatieverslag (2009) van de Commissie valt te lezen dat de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap slechts 0,9 % bedraagt, met andere woorden ruim onder het quotum van 3 %.

De Vlaamse overheid strandde met 1,1 % nauwelijks hoger. Dramatische cijfers, aangezien dit in het niets verzinkt in vergelijking met de 10 % gehandicapte personen in de totale bevolking. Bovendien valt er nog een zeer lange weg af te leggen als we het streefcijfer van 4,5 % tegen 2015 willen halen. Deze richtcijfers werden vooropgesteld in het kader van het Gelijkekansenbeleid, maar worden op deze manier zelfs niet benaderd.

De overheid zou in deze kwestie het voortouw moeten nemen, de diversiteit op de werkvloer verhogen en de negatieve stereotypen doen verzwakken, door hier sterk op in te zetten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel mensen met een handicap werken in de verschillende federale overheidsdiensten en de instellingen die onder uw bevoegdheid vallen? Hoeveel bedraagt hun aandeel in het totale personeelsbestand? Hoeveel bedroeg dit cijfer in 2006?

2) Hoeveel mensen met een handicap werden aangeworven in de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Graag kreeg ik een opsplitsing naar de verschillende overheidsdiensten en kwalificatieniveau van de personen.

3) Denkt u de komende jaren terrein goed te maken met het oog op de vooropgestelde doelstellingen?

4) Voorziet u maatregelen zoals bijvoorbeeld een specifiek wervingsreserve, aanpassingen van de arbeidsomstandigheden, doelgerichte wervingscampagnes en dergelijke meer?

5) Welke maatregelen worden er genomen indien blijkt dat bepaalde overheidsdiensten onvoldoende werk maken van de aanwerving van personen met een handicap?

Antwoord ontvangen op 8 juli 2011 :

1. Er werken drie personen met een handicap bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste minister. Hun aandeel in het totale personeelsbestand bedraagt 1,6 %. In 2006 bedroeg dit cijfer 0,5 %.

2. In 2006 en 2009 werd telkens één persoon met een handicap aangeworven. In 2008 werd er één persoon met een handicap aangeworven. De handicap van deze persoon werd pas erkend in 2010.

Het gaat om een attaché (niveau A), een technisch deskundige (niveau B) en een administratief assistent (niveau C).

3 tot 5. De Federale Overheidsdienst Kanselarij is zich zeer bewust van het belang van de inschakeling van personen met een handicap in het arbeidsproces. Bij aanwervingen worden op regelmatige basis de reserves van personen met een handicap bij Selor geconsulteerd. Bovendien wordt op elke vacature genoteerd dat de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste minister geen onderscheid maakt tussen personen zonder of met een handicap. Dit heeft echter niet altijd het verwachte resultaat. Slechts weinig kandidaten dienen voor een functie hun kandidatuur in.

Om het quotum van 3 % te behalen zal de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste minister in 2011 investeren in een employer branding campagne die gericht is op diversiteit en duurzaamheid. Op deze basis hoopt ze vanaf 2012 meer kandidaten te kunnen aantrekken met een handicap. Indien deze kandidaten kunnen worden aangetrokken zal de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste minister, op permanente basis en in samenwerking met de cel diversiteit van Selor er over waken dat de nodige aanpassingen aan de werkplek worden gemaakt. Er zal ook worden onderzocht of een opleiding inzake diversiteit noodzakelijk is ter bevordering van de integratie en het behoud van personen met een beperking. De Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste minister blijft een beroep doen op de specifieke wervingsreserves van Selor. Zij zal er op basis van concrete acties en partnerships naar streven om in 2012 het vooropgestelde quotum te behalen.