Auteurs- en sprekersregister betreffende "Morael Jacky" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanhoudingen in het kader van een colloquium over biotechnologie (2-556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Morael aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-15
p. 662 2-15 p. 662 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 716 2-16 p. 716 (PDF)
De beslissingen die op 18 en 19 december 2002 in de OESO genomen zijn over de staalindustrie (Cockerill-Sambre - Bedreiging van arbeidsplaatsen - Subsidieproblematiek - Amerikaanse tegenmaatregelen inzake invoer en uitvoer van staal - Overheveling van het dossier naar de WTO) (2-1211)      
  Mondelinge vraag van de heer Morael aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid en aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-264
p. 19-23 2-264 p. 19-23 (PDF)
De georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ (Voorstelling door de minister van Justitie van het jaarverslag 1999 over de georganiseerde criminaliteit in 1998 - Hoorzitting met de procureurs des Konings van Antwerpen, Brussel, Luik, Charleroi en Gent - Hervormingen voorgesteld door de procureurs des Konings - Aanbevelingen van de opvolgingscommissie) (2-425)      
  Eerste tussentijds verslag namens de Opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit uitgebracht door de heren Lozie en Istasse
   Bespreking
2-111
p. 4-26 2-111 p. 4-26 (PDF)
  2-111
p. 26-44 2-111 p. 26-44 (PDF)
De overeenkomst die over het ontwerp van een veiligheidsplan binnen de regering tot stand is gekomen (Gemeenschapsbevoegdheden - Bewakingsondernemingen - Verlenen van hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan fiscale ambtenaren - Detachering van fiscale ambtenaren bij parketten en rechtbanken - Strafbemiddeling - Alternatieve straffen - Georganiseerde misdaad) (2-231)      
  Mondelinge vraag van de heer Morael aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-42
p. 11-14 2-42 p. 11-14 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Morael, senator gekozen door het Franse kiescollege
2-1
p. 10-11 2-1 p. 10-11 (PDF)
Euro 2000 - Ordehandhaving - Optreden van de Brusselse politie (2-763)      
  Schriftelijke vraag van de heer Morael aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1003-1004 2-22 p. 1003-1004 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1131-1133 2-24 p. 1131-1133 (PDF)
Het personeel dat beschikbaar is voor het vervolgen van andere misdrijven dan de zogenoemde "kleine criminaliteit" (Fiscale substituten - Alternatieve straffen - Sociale conflicten - Gebrek aan magistraten in Brussel) (2-181)      
  Mondelinge vraag van de heer Morael aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vehofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (2-185)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (Snelrecht en veiligheidsplan) (2-183)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (Snelrecht en veiligheidsplan) (2-184)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (Sociale, preventieve, repressieve en opvoedkundige aspecten) (2-175)      
  Mondelinge vraag van de heer Moureaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsplan van de regering (Indiening van de wetsontwerpen bij het Parlement - Bewakingsondernemingen - Drugsbeleid) (2-234)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-42
p. 11-14 2-42 p. 11-14 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Algemene bespreking
   Verzoek om advies van de Raad van State over amendementen van het wetsontwerp
2-171
p. 17 2-171 p. 17 (PDF)
Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij (Commissie "Grote Meren) (Zie ook doc. 2-408) (2-942)      
  Bespreking van het verslag
2-280
p. 4-15 2-280 p. 4-15 (PDF)
  2-280
p. 18-27 2-280 p. 18-27 (PDF)
  2-281
p. 4-51 2-281 p. 4-51 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-201
p. 49 2-201 p. 49 (PDF)
  2-280
p. 15-18 2-280 p. 15-18 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 1999 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Asielbeleid
2-7
p. 25-26 2-7 p. 25-26 (PDF)
   Deelname van de "Groenen" in de regering-Verhofstadt
2-7
p. 24-25 2-7 p. 24-25 (PDF)
   Duurzame ontwikkeling
2-7
p. 26 2-7 p. 26 (PDF)
   Snelrecht bij betrapping op heterdaad
2-7
p. 25 2-7 p. 25 (PDF)
   Verband tussen criminaliteit en etnische herkomst
2-7
p. 24-25 2-7 p. 24-25 (PDF)
   Vermindering van de lasten op arbeid
2-7
p. 23 2-7 p. 23 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar het gebruik van rekeningen door clearing- en financiŽle routingmaatschappijen met het oog op belastingontduikingen of witwasserij (Controle op vennootschappen zoals Swift, Euroclear en Clearstream) (2-1160)      
  Voorstel van de heren Morael en Cornil
2-1160/1
p. 1-4 2-1160/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie van 2000 (Institutionele hervormingen verbonden met de uitbreiding van de EU - Soepelere herzieningsprocedures voor de verdragen - Opheffing van de opdeling van de verdragen in "pijlers" - Medebeslissing en meerderheidsbeslissingen versus unanimiteitsregel - Principe van de dubbele meerderheid - Toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de EU - Charter van fundamentele rechten - Versoepeling van de mogelijkheden voor een versterkte samenwerking - Vervanging van het Euratom-verdrag door een nieuwe titel over duurzaam energiebeleid in het EU-verdrag - Sancties tegen lidstaten die zich niet houden aan fundamentele EU-waarden - Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheids- en Defensiebeleid : niet-militaire conflictvoorkoming en -beheersing - Samenstelling Europese Commissie - Zetelverdeling Europees Parlement) (2-451)      
  Stemming en stemverklarigen van de heren Vankrunkelsven, Dallemagne, Mahoux, Monfils, Morael, Geens, Ceder, Colla en Caluwť en van mevrouw Lizin
2-54
p. 28-33 2-54 p. 28-33 (PDF)
  2-54
p. 54 2-54 p. 54 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen (Tobin-heffing) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen en om middelen te genereren ter aanwending van ontwikkelingsprojecten) (2-574)      
  Voorstel van de heren Morael, Mahoux, Barbeaux c.s.
2-574/1
p. 1-4 2-574/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
2-82
p. 4-31 2-82 p. 4-31 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Van Quickenborne en Bodson
2-83
p. 23-25 2-83 p. 23-25 (PDF)
  2-83
p. 56 2-83 p. 56 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het adiŽren van het Internationaal Strafhof inzake misdaden waarover het rechtsmacht heeft en die in de Democratische Republiek Kongo gepleegd werden (2-1492)      
  Verslag van de heer Morael
2-1492/2
p. 1-7 2-1492/2 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
2-281
p. 4-51 2-281 p. 4-51 (PDF)
Voorstel van resolutie over het invoeren van een minimumheffing op de speculatieve valutahandel (Tobin-heffing) (2-235)      
  Voorstel van de heren Morael en Maertens
2-235/1
p. 1-3 2-235/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers - Illegalen) (2-202)      
  Algemene bespreking
2-17
p. 11-63 2-17 p. 11-63 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen op het stuk van milieutaksen en ecobonussen (Drankverpakkingen - Wegwerpfototoestellen - Batterijen - IndustriŽle verpakkingen - Notificatie bij de Europese Commissie - Wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, de wet van 13 februari 1995 betreffende het accijnsstelsel van niet-alcoholische dranken en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur - Verpakkingsheffing) (2-1395)      
  Verslag van de heer Morael
2-1395/3
p. 1-9 2-1395/3 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek SloveniŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Ljubljana op 1 februari 1999 (2-251)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux en Morael
2-30
p. 39-40 2-30 p. 39-40 (PDF)
  2-30
p. 56-57 2-30 p. 56-57 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van Rome van het Internationaal Strafgerechtshof, gedaan te Rome op 17 juli 1998 (2-329)      
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Nyssens en de heren Mahoux, Destexhe en Morael
2-32
p. 28-30 2-32 p. 28-30 (PDF)
  2-32
p. 52 2-32 p. 52 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Algemene bespreking
   Tekortkomingen van juridisch-technische aard in het door de Kamer overgezonden wetsontwerp : foutieve hernummering van artikelen - MateriŽle fout - Rechtzetting door de Senaat onder vorm van tekstcorrectie, zonder amendering, versus rechten van de oppositie
2-68
p. 15-30 2-68 p. 15-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Classificatie en onderscheiden aanpak van de verkeersovertredingen - Controles - Procedures voor de behandeling van inbreuken - Parkeerovertredingen - Boetefonds en politiezones - Invoering van het rijbewijs in stappen en rol van de bijscholingscentra - Goedkeuring van bijkomende gemeentelijke reglementen - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, van het Strafwetboek [invoeging artt. 419bis en 420bis : verkeersongeval], van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes, van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en van het Wetboek van Strafvordering [artt. 138, 6įbis, 163 en 590]) (2-1402)      
  Algemene bespreking
2-264
p. 26-64 2-264 p. 26-64 (PDF)
Wetsontwerp tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Hervorming - Omvorming tot naamloze vennootschap van publiek recht) (2-1003)      
  Amendement nr 3 van de heren Hordies en Morael
2-1003/3
p. 2 2-1003/3 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsmede van het Kieswetboek (Vereenvoudiging van de geautomatiseerde stem- en stemopnemingssystemen en versterking van de controle erop) (2-523)      
  Algemene bespreking
2-68
p. 73-90 2-68 p. 73-90 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn en van het koninklijk besluit van 26 augustus 1988 tot vaststelling van de nadere regels voor de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeenten bedoeld bij artikel 7 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, en in de gemeenten Komen-Waasten en Voeren (Verkiezingsuitgaven : verduidelijking van het begrip "organisatie van niet-periodieke manifestaties" (2-525)      
  Verslag van de heer Morael
2-525/2
p. 1-5 2-525/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-68
p. 91-94 2-68 p. 91-94 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Aanpassingen van technische aard [terminologische verbeteringen, kruisverwijzingen] en inhoudelijke aanpassingen ten einde bepaalde punten te verduidelijken en leemten te vullen) (2-477)      
  Aangehouden stemming en stemverklaring van de heren Vandenberghe en Morael
2-61
p. 43-44 2-61 p. 43-44 (PDF)
  2-61
p. 90 2-61 p. 90 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene belastingwetboeken, wat de voorziening in cassatie betreft en de vertegenwoordiging van de Staat voor de hoven en rechtbanken (In fiscale geschillen moet de Belgische Staat niet meer worden vertegenwoordigd door een advocaat maar mag het worden door fiscale ambtenaren) (2-865)      
  Algemene bespreking
2-160
p. 13-18 2-160 p. 13-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de steun aan de productie van audiovisuele werken betreft (Ontwikkeling van de film- en audiovisuele sector - Fiscale stimulans) (2-703)      
  Amendement nr 1 van de heer Morael
2-703/2
p. 1-2 2-703/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Morael
2-703/3
p. 1-15 2-703/3 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
2-125
p. 40-42 2-125 p. 40-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de geautomatiseerde stemming en tot veralgemening van de stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing (2-100)      
  Algemene bespreking
2-68
p. 73-90 2-68 p. 73-90 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 maart 1989 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en van artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot openbaarmaking van de deelnemingen en de individuele bezoldigingen van de leiders van genoteerde vennootschappen) (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur (corporate governance) op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantiŤmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen) (2-714)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne, Moens, De Grauwe, Istasse, Morael en Maertens
2-714/1
p. 1-13 2-714/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 192, ß 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen betreffende het vrijstellen van vennootschapsbelasting op de meerwaarden verwezenlijkt op aandelen (Objectieve aanpak van de meerwaarden op aandelen die verklaard worden door het feit dat de winst al belast is bij de vennootschap die de aandelen uitgeeft) (2-1166)      
  Voorstel van de heren Cornil en Morael
2-1166/1
p. 1-6 2-1166/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (Opheffing van de onverenigbaarheid tussen een mandaat van Europees parlementslid en ťťn gemeentelijk uitvoerend ambt) (2-579)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nagy, Willame-Boonen en Nyssens en van de heren Lozie, Van Quickenborne, Monfils en Morael
2-83
p. 25-28 2-83 p. 25-28 (PDF)
  2-83
p. 57-58 2-83 p. 57-58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Weg die ingediende wetsvoorstellen moeten volgen - Spoedbehandeling
2-240
p. 19-22 2-240 p. 19-22 (PDF)
  2-240
p. 46 2-240 p. 46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciekieswetgeving (Hergroepering kiesdistricten - Verruiming lijstenverbindingssysteem tot de hele provincie - Verdeling van de zetels over de districten) (2-296)      
  Voorstel van de heren Lozie en Morael
2-296/1
p. 1-17 2-296/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (FinanciŽle gevolgen van de niet-uitvoering van een kredietovereenkomst) (Zie ook doc. Senaat 1-540) (2-223)      
  Verslag van de heer Morael
2-223/3
p. 1-25 2-223/3 p. 1-25 (PDF)
  Algemene bespreking
2-61
p. 24-33 2-61 p. 24-33 (PDF)
  2-61
p. 39 2-61 p. 39 (PDF)
  Terugzending naar commissie
2-61
p. 29-30 2-61 p. 29-30 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999