Justitie

Wegwerken van de gerechtelijke achterstand

DE modernisering van het gerechtelijk apparaat, waaraan de Senaat heeft meegewerkt, zal maar effect hebben als de gerechtelijke achterstand wordt weggewerkt. De vertrouwensbreuk tussen bevolking en gerecht zal niet worden hersteld zolang de rechtzoekenden niet de zekerheid hebben dat hun zaak binnen een redelijke termijn wordt afgewerkt.

Bij het Hof van cassatie

Het Hof van cassatie is het hoogste rechtscollege. Bij het Hof kunnen de in laatste aanleg gewezen vonnissen en arresten worden aangevochten wegens overtreding van de wet of wegens schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen. Het Hof oordeelt dus niet over de feiten zelf van een rechtszaak.

De jongste jaren is het aantal zaken alsmaar toegenomen, zodat het Hof met een groeiende achterstand te kampen heeft. Daarom diende PS-senator Roger Lallemand een wetsvoorstel in dat zowel in de Senaat als in de Kamer is goedgekeurd.

De wet tot bespoediging van de procedure voor het Hof van cassatie verhoogt het aantal magistraten en griffiers bij het Hof, richt een corps van referendarissen op en creëert de mogelijkheid om eenvoudige zaken te laten behandelen door drie raadsheren in de plaats van vijf. De oprichting van het corps van referendarissen is een belangrijke vernieuwing: zij moeten het werk van de magistraten voorbereiden.

Bij de Hoven van beroep

Het probleem van de gerechtelijke achterstand stelt zich het scherpst bij de Hoven van beroep. Bij sommige Hoven worden op dit ogenblik rechtszaken op de rol gezet die pas in het jaar 2000 behandeld kunnen worden. De wet om de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de Hoven van beroep wil hieraan verhelpen door de oprichting van tijdelijke aanvullende kamers waarin plaatsvervangende raadsheren zullen zetelen. Over 3 jaar zal dan worden nagegaan in hoever de 148 bijkomende raadsheren de achterstand hebben kunnen wegwerken.

Een tweede pakket maatregelen in dit ontwerp is erop gericht het management in de hoven en rechtbanken te verbeteren. Een magistraat-coördinator zal jaarlijks verslag moeten uitbrengen over de vorderingen die zijn gemaakt bij het wegwerken van de achterstand.

Tijdens de bespreking gaf de oppositie uiting aan haar vrees dat de benoeming van plaatsvervangende rechters die geen professionele magistraten hoeven te zijn, de kwaliteit van de rechtspleging zou aantasten. Verder betwijfelde zij of de gerechtelijke achterstand door de voorgestelde maatregelen kan worden weggewerkt. De regering zou volgens haar beter de oorzaken van de gerechtelijke achterstand aanpakken in de plaats van zich bezig te houden met symptoombestrijding.


Texte fran‡ais


Opmerkingen voor de webmaster