Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 5 februari 2013
vergadering om 10.15 uur - Zaal K

 1. Vraag om uitleg nr. 5-2659 van de heer Gérard Deprez aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de evaluatie van de werkgroep Roma en van de Belgische Roma-integratiestrategie" (Rgt., art. 72.3).

 2. Vraag om uitleg nr. 5-2813 van mevrouw Marie Arena aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de opvang van de niet begeleide minderjarige vreemdelingen" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-2828 van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "haar uitspraak over de onwettigheid van het helpen van illegalen" (Rgt., art. 72.3).

 4. Vraag om uitleg nr. 5-2974 van mevrouw Freya Piryns aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de opvang van gezinnen zonder wettelijk verblijf" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-2996 van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "de weigering van Fedasil om in opvang te voorzien voor illegale gezinnen met minderjarige kinderen" (Rgt., art. 72.3).

 6. Vraag om uitleg nr. 5-2997 van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over "het samenwerkingsprotocol tussen Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken inzake het begeleidingstraject van illegale gezinnen met minderjarigen" (Rgt., art. 72.3).

  1. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de strijd tegen mensenhandel op te voeren (van de heren Philippe Mahoux en Hassan Bousetta);
   nr. 5-245/1.-
   Rapporteur : mevrouw Inge Faes.
  2. Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel met het oog op een vertegenwoordiging van de opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel in de Interdepartementale Coördinatiecel voor de strijd tegen mensensmokkel en mensenhandel (van mevrouw Caroline Désir);
   nr. 5-1690/1.-
   Rapporteur : mevrouw Cécile Thibaut.

  Bespreking
  Stemmingen


 7. Wetsvoorstel met het oog op het invoeren van het bijzonder opzet van illegale adoptie inzake mensenhandel (van de heer Bert Anciaux);
  nr. 5-1222/1.-
  Rapporteur : de heer Guido De Padt.
  Bespreking
  Stemmingen


 8. Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 433quinquies, § 1, van het Strafwetboek, met het oog op het invoeren van het bijzonder opzet "gedwongen huwelijk" inzake mensenhandel (van de heer Bert Anciaux);
  nr. 5-1381/1.-
  Rapporteur : mevrouw Vanessa Matz.
  Bespreking
  Stemmingen


 9. Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat betreft de bijzondere verbeurdverklaring bij mensenhandel (van de heer Bert Anciaux);
  nr. 5-1215/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 10. Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 433novies van het Strafwetboek (van de heer Gérard Deprez c.s.);
  nr. 5-1881/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 11. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433quinquies, § 1, van het Strafwetboek, met het oog op het beschouwen van persoonlijke exploitatie van bedelarij als vorm van mensenhandel (van de heer Bert Anciaux);
  nr. 5-1213/1.-
  Rapporteur : mevrouw Sabine Vermeulen.
  Bespreking
  Stemmingen


 12. Wetsvoorstel houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers (van de heer Bert Anciaux);
  nr. 5-1216/1.-
  Rapporteur : mevrouw Sabine Vermeulen.
  Bespreking
  Stemmingen


 13. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433ter en volgende van het Strafwetboek betreffende de exploitatie van bedelarij (van mevrouw Christine Defraigne c.s.);
  nr. 5-1477/1.-
  Rapporteur : mevrouw Sabine Vermeulen.
  Bespreking
  Stemmingen