5-2333/2

5-2333/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

17 DECEMBER 2013


Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN VOOR DE ECONOMISCHE ANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW ARENA EN DE HEER DAEMS


I. INLEIDING

Voorliggend verplicht bicameraal wetsontwerp werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers oorspronkelijk ingediend als een wetsontwerp van de regering op 23 oktober 2013 (stuk Kamer, nr. 53-3082/1).

Het werd op 7 november 2013 aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers, met 121 tegen 3 stemmen bij 11 onthoudingen.

Het ontwerp werd de volgende dag overgezonden aan de Senaat.

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 17 december 2013.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE HEER PHILIPPE COURARD, STAATSSECRETARIS VOOR SOCIALE ZAKEN, GEZINNEN, PERSONEN MET EEN HANDICAP EN WETENSCHAPSBELEID, BELAST MET BEROEPSRISICO'S

De op 6 februari laatstleden tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Fédération Wallonie-Bruxelles ondertekende samenwerkingsovereenkomst over de effectieve overdracht van de Nationale Plantentuin van België, voorziet in een aantal wetgevende en regelgevende initiatieven die de federale overheid moet nemen om de tenuitvoerlegging ervan te waarborgen. Het Overlegcomité heeft op 17 mei laatstleden bekrachtiging verleend aan de overeenkomst zelf die namens de beide gemeenschappen door hun respectieve regering werd gesloten. De Fédération Wallonie-Bruxelles heeft de samenwerkingsovereenkomst al bekrachtigd en het Vlaams Gewest zal dat in de loop van december doen.

Het Lambermontakkoord, dat op 1 januari 2002 in werking is getreden, bepaalde dat de Plantentuin aan de Vlaamse Gemeenschap zou worden overgedragen en dat de erfgoedcollectie eigendom zou blijven van de federale overheid. Een door de Ministerraad op 14 maart ondertekende leningovereenkomst heeft die overdracht trouwens bekrachtigd. De gebouwen zullen integraal aan de Vlaamse Gemeenschap worden overgedragen. Ook de goederen, rechten en verplichtingen zullen worden overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap. Het Franstalige personeel zal aan de Gemeenschap Wallonië-Brussel worden overgedragen en het Nederlandstalige personeel aan de Vlaamse Gemeenschap. Het onder de rechtspersoonlijkheid van de instelling in dienst genomen personeel zal aan de Vlaamse Gemeenschap worden overgedragen.

Het vandaag voorgestelde wetgevend initiatief heeft tot doel de rechtspersoonlijkheid van de Nationale Plantentuin van België op te heffen om te waarborgen dat de instelling op 1 januari 2014 effectief wordt overgedragen. Die opheffing is noodzakelijk om de drie overdrachtsbesluiten te kunnen uitvaardigen.

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat het wetenschappelijk erfgoed, bestaande uit het herbarium en de bibliotheek, eigendom van de federale overheid moet blijven, maar in bruikleen zal worden gegeven aan de Plantentuin. Om te garanderen dat het federaal wetenschappelijk erfgoed naar behoren wordt beheerd, werd tussen de federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap een overeenkomst ondertekend die de integriteit van de historische collecties moet waarborgen. In een bijlage bij deze overeenkomst is de inventaris van die historische collecties opgenomen.

III. ALGEMENE BESPREKING

Het wetsontwerp gaf geen aanleiding tot verdere bespreking.

IV. STEMMINGEN

De artikelen 1 tot en met 3, en het wetsontwerp in zijn geheel worden éénparig aangenomen door de 10 aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteurs voor het opstellen van het verslag.

De rapporteurs, De voorzitster,
Marie ARENA. Rik DAEMS. Fauzaya TALHAOUI.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp (zie stuk Kamer, nr. 53-3082/4).