5-2244/1

5-2244/1

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

25 JULI 2013


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet

(Ingediend door de heer Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée, mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne en de heer Bert Anciaux)


TOELICHTING


Op 6 en 7 mei 2010 hebben de drie takken van de federale wetgevende macht verklaard dat er redenen waren tot herziening van onder andere « artikel 180 van de Grondwet, om een lid toe te voegen krachtens hetwelk de wet bijkomende bevoegdheden aan het Rekenhof kan toekennen ».

Daarnaast voorziet de overgangsbepaling van artikel 195 van de Grondwet, die op 29 maart 2012 (Belgisch Staatsblad van 6 april 2012, ed. 2), werd goedgekeurd erin, dat de Kamers, samengesteld ingevolge de algehele vernieuwing van de Kamers van 13 juni 2010, in overeenstemming met de Koning, kunnen beslissen over de herziening van onder andere artikel 180 van de Grondwet, uitsluitend « om te bepalen dat de vergaderingen die wetgevend optreden bij wege van een decreet of een in artikel 134 bedoelde regel, het Rekenhof taken kunnen toevertrouwen, in voorkomend geval tegen betaling ».

Het Institutioneel Akkoord voor de Zesde Staatshervorming van 11 oktober 2011 voorziet erin dat de Parlementen van de deelstaten taken zullen kunnen toekennen aan het Rekenhof, in voorkomend geval tegen vergoeding.

Verder voorziet het Akkoord erin dat artikel 180 van de Grondwet zal worden geactualiseerd.

Het artikel 180 van de Grondwet luidt thans als volgt :

« De leden van het Rekenhof worden door de Kamer van volksvertegenwoordigers benoemd, voor de tijd bij de wet bepaald.

Dit Hof is belast met het nazien en het verevenen der rekeningen van het algemeen bestuur en van allen die tegenover de staatskas rekenplichtig zijn. Het waakt ervoor dat geen artikel van de uitgaven der begroting wordt overschreden en dat geen overschrijving plaatsheeft. Het Hof oefent tevens algemeen toezicht uit op de verrichtingen met betrekking tot de vaststelling en de invordering van de door de Staat verkregen rechten, met inbegrip van de fiscale ontvangsten. Het stelt de rekeningen der verschillende besturen van de Staat vast en is ermee belast te dien einde alle nodige inlichtingen en bewijsstukken te verzamelen. De algemene staatsrekening wordt aan de Kamer van volksvertegenwoordigers onderworpen met de opmerkingen van het Rekenhof.

Dit Hof wordt door de wet georganiseerd. »

Naast de aldus bepaalde bevoegdheden zijn andere taken opgedragen aan het Rekenhof. Zo kan het Rekenhof bijvoorbeeld, op verzoek van een Parlement, de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen (1) en van de kandidaten controleren, ontvangt het de verklaringen van mandaten en publiceert de lijsten in het Belgisch Staatsblad (2) , controleert de leerlingentelling die wordt uitgevoerd door de gemeenschappen (3) , heeft de opdracht om advies uit te brengen over de uitvoering van de fiscale autonomie van de gewesten (4) en evalueert de budgettaire gevolgen van de genomen maatregelen in het kader van de wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen (5) .

Bovenop deze taken, controleert het Rekenhof tevens de boekhouding van de gemeenschappen en gewesten, van de openbare instellingen die van de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten afhangen, alsook van de provincies.

De taak van het Rekenhof ten aanzien van de begrotingen en de boekhouding van de gemeenschappen en gewesten en van de openbare instellingen die ervan afhangen, vloeit voort uit artikel 50 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten, dat onder andere bepaalt dat de algemene rekening van de gemeenschappen en gewesten, samen met de opmerkingen van het Rekenhof, aan hun Parlement wordt overgezonden, en dat de wet de algemene bepalingen vastlegt met betrekking tot de organisatie van de door het Rekenhof uitgeoefende controle op de begrotingen en de boekhouding van de gemeenschappen en gewesten, alsook met betrekking tot de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen. Deze bepaling is krachtens artikel 60bis van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap van toepassing op de Duitstalige Gemeenschap en krachtens artikel 82, § 1, tweede lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen ook van toepassing op de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Ze is bovendien van toepassing op de Franse Gemeenschapscommissie voor zover deze in toepassing van artikel 138 van de Grondwet de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent.

Deze algemene bepalingen maken het voorwerp uit van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. De verschillende gemeenschappen en gewesten hebben decreten en ordonnanties aangenomen die de wet van 16 mei 2003 aanvullen (6) .

De onderhavige herziening van de Grondwet beoogt een dubbel doel, namelijk, enerzijds het actualiseren van de tekst van het artikel, en anderzijds het bieden van de mogelijkheid aan de deelstatelijke wetgevers om zelf taken toe te kennen aan het Rekenhof. Deze dubbele doelstelling wordt gerealiseerd door de toevoeging van twee nieuwe leden aan artikel 180 van de Grondwet.

Het eerste lid dat wordt toegevoegd, actualiseert de tekst van artikel 180 van de Grondwet enerzijds wat de taken betreft die aan het Rekenhof zijn toegekend en hierboven in herinnering werden gebracht, en anderzijds wat de controle betreft die het Rekenhof uitoefent op de begrotingen en de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen. De bijzondere wet kan in deze aangelegenheid bevoegdheden toekennen aan de gemeenschappen en de gewesten of zelf taken toekennen aan het Rekenhof. Uiteraard is deze bepaling ook van toepassing op de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie aangezien deze bepaalde gemeenschapsbevoegdheden uitoefent in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

De voornoemde bepalingen van de bijzondere wet van 16 januari 1989, van de wet van 16 mei 2003 alsook van de decreten en ordonnanties aangenomen overeenkomstig deze wetten worden geenszins gewijzigd door dit nieuwe lid.

Dit nieuwe lid zal de nieuwe grondwettelijke basis vormen voor de bepalingen betreffende de controle die het Rekenhof uitoefent op de begrotingen en de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen.

Het tweede lid dat wordt toegevoegd, voorziet erin dat de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel bijkomende taken kunnen toekennen aan het Rekenhof. Voor de taken die worden toegekend bij decreet of ordonnantie na de inwerkingtreding van dit lid en die het Rekenhof nog niet eerder heeft uitgeoefend voor een van de deelstaten op deze datum, betaalt het opdrachtgevende gewest of de opdrachtgevende gemeenschap een vergoeding aan het Rekenhof voor het uitvoeren van deze taken. Het vaststellen van de vergoeding gebeurt op eensluidend advies van het Rekenhof in het decreet, respectievelijk de ordonnantie, houdende de toekenning van de opdracht aan het Rekenhof. Deze vergoeding zal gebeuren via een dotatie die rechtstreeks wordt toegewezen aan het Rekenhof.

De woorden « de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel » in het voorgestelde vijfde lid hebben een dubbele betekenis. Op de eerste plaats houdt de formulering een bevoegdheidsvoorbehoud in ten aanzien van de wetgevende macht. Enkel een wetgevende norm kan dus een of meerdere bijkomende taken toekennen aan het Rekenhof. Daarnaast betekenen deze dat zowel de federale wetgever als de wetgevers van de deelstaten taken zullen kunnen toekennen aan het Rekenhof binnen de aangelegenheden waarvoor ze bevoegd zijn. In hoofde van elk van deze entiteiten zal dit dus een accessoire bevoegdheid betreffen aan de materiële bevoegdheden die hen zijn toegekend door of krachtens de andere grondwetsbepalingen. Deze bepaling kent de entiteiten dus niet de bevoegdheid toe om taken toe te kennen aan het Rekenhof voor andere aangelegenheden dan deze waarvoor zij bevoegd zijn. De deelstaten zullen niet langer een beroep moeten doen op hun impliciete bevoegdheden om taken te kunnen toekennen aan het Rekenhof, gelet op het feit dat deze bevoegdheid hen uitdrukkelijk wordt toegewezen.

Anderzijds zullen deze zelf de nodige middelen moeten toekennen aan het Rekenhof voor de uitoefening van deze taken. Wat deze vergoedingsverplichting betreft, heeft het woord « bijkomende » in het voorgestelde vijfde lid tot betekenis dat de taken waarvoor het Rekenhof dient te worden vergoed, niet deze zijn die het Hof uitoefent krachtens het voorgestelde vierde lid. Alle taken die het Hof vandaag dus reeds uitoefent krachtens artikel 50 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten zullen dus niet het voorwerp moeten uitmaken van een vergoeding. De taken die toegekend zijn aan het Rekenhof en die de controle van de begrotingen en de boekhouding (wat ook betrekking heeft op de controle van het goed beheer van overheidsgelden omvat) van de diensten van de gemeenschappen en de gewesten alsook de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen, zullen niet het voorwerp moeten uitmaken van een vergoeding. Indien daarentegen een gewest een controle van de gemeenten wil toekennen aan het Rekenhof, zal een dergelijke taak het voorwerp moeten uitmaken van een vergoeding.

De voorgestelde grondwetsbepaling voorziet er eveneens in dat de vergoeding van de bijkomende taken van het Hof enkel geldt voor taken die in de toekomst zullen worden toegekend en dit enkel voor taken die het Rekenhof nog niet uitoefent voor één van de deelstaten.

Als bijlage wordt een lijst opgenomen van de specifieke rapporten die het Rekenhof in de loop van de vijftien laatste jaren die het Rekenhof heeft opgesteld voor de gemeenschappen en de gewesten, naast de jaarlijkse boeken voorgelegd aan de verschillende parlementen. In geen geval zal een vergoeding dienen te worden betaald aan het Hof voor het opstellen van gelijkaardige rapporten in de toekomst.

Uit het gebruik van de woorden « de wet » en de woorden « het decreet of de in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel » in het voorgestelde vierde lid en het voorgestelde vijfde lid kunnen geen a contrario redeneringen worden afgeleid met betrekking tot de overige redactie van het artikel, in het bijzonder wat betreft het derde lid van artikel 180 van de Grondwet dat dateert van voor de eerste staatshervorming.

Deze herziening van artikel 180 van de Grondwet, die tot doel heeft dit artikel aan te vullen, heeft bijgevolg geen enkele invloed op de interpretatie van het derde lid van deze bepaling, dat van voor de eerste staatshervorming dateert en waarbij het gebruik van het woord « wet » geen bevoegdheidsverdelende werking heeft. Dit werd trouwens uitdrukkelijk bevestigd door de Afdeling Wetgeving van de Raad van State (7)  :

« De opdrachten van het Rekenhof worden omschreven in artikel 180 van de Grondwet (8) .

Dit grondwetsartikel bepaalt eveneens dat deze controle-instelling door de wet wordt georganiseerd.

(Volgens) het Arbitragehof heeft de grondwetgever, als grondwetsbepalingen aangenomen vóór de grondwetswijziging van 24 december 1970 waarmee gemeenschappen en gewesten werden opgericht, « ... de woorden « bij de wet » (gebruiken), alleen die aangelegenheid willen uitsluiten uit de bevoegdheid van de uitvoerende macht zodat de bijzondere wetgever de gewesten de regeling van die aangelegenheid kan toekennen, mits zulks uitdrukkelijk en nauwkeurig gebeurt » (9) . »

Het derde lid van artikel 180 van de Grondwet dat erin voorziet dat « dit Hof wordt georganiseerd door de wet », kan dus niet worden geïnterpreteerd als het voorbehouden van een bevoegdheid aan de federale wetgever, en sluit dus niet uit dat de bevoegdheden inzake de organisatie van het Rekenhof bij bijzondere wet (of gewone wet, wat de Duitstalige Gemeenschap betreft) zouden zijn toegekend aan de gemeenschappen en de gewesten, accessoir aan de bevoegdheden die hen zijn toegekend bij de Grondwet of de bijzondere wet.

Verder heeft deze herziening van dit grondwetsartikel geen invloed op de bevoegdheid van de gemeenschappen en gewesten om, voor de aangelegenheden waarvoor zij bevoegd zijn, indien zij dit wensen, een eigen instelling op te richten om bepaalde controletaken uit te oefenen. Deze bevoegdheid brengt echter natuurlijk niet de bevoegdheid met zich mee om de bevoegdheden die de bijzondere wet toekent aan het Rekenhof te wijzigen of op te heffen, zelfs indien het aangelegenheden betreft waarvoor de gemeenschappen of gewesten bevoegd zijn.

Marcel CHERON.
Martine TAELMAN.
Francis DELPÉRÉE.
Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Dirk CLAES.
Christine DEFRAIGNE.
Bert ANCIAUX.

VOORSTEL


Enig artikel

Artikel 180 van de Grondwet wordt aangevuld met twee leden, luidende :

« De wet kan aan het Rekenhof de controle op de begrotingen en de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten alsook de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen, opdragen. Deze kan eveneens toelaten dat het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel deze controle regelen. Behoudens voor de Duitstalige Gemeenschap, wordt deze wet aangenomen met de meerderheid bedoeld in artikel 4, laatste lid.

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, kunnen bijkomende taken toekennen aan het Hof. Op eensluidend advies van het Hof stelt het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel de vergoeding van het Hof vast voor de uitoefening van deze taken. Er is geen enkele vergoeding verschuldigd voor een taak die door het Hof wordt uitgevoerd voor een gemeenschap of een gewest op de datum van inwerkingtreding van dit lid. »

21 juli 2013.

Marcel CHERON.
Martine TAELMAN.
Francis DELPÉRÉE.
Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Dirk CLAES.
Christine DEFRAIGNE.
Bert ANCIAUX.

BIJLAGE — SPECIFIEKE RAPPORTEN, SAMENWERKINGSPROJECTEN EN ACTIVITEITEN VERSLAGEN DIE HET REKENHOF HEEFT OPGESTELD VOOR DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN

I. Specifieke Rapporten

Vlaamse Gemeenschap

Volwassenenonderwijs : personeelfinanciering

Werving en selectie bij De Lijn

Gemeentelijke samenwerkingsovereenkomsten

Ecologiepremie

Derde voortgangsrapportage over het Masterplan 2020

Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2013

Internationale mobiliteit in het kader van Erasmus

Europees plattelandsontwikkelingsbeleid — Gebiedsgerichte werking in de Vlaamse provincies

Verrekeningen bij het agentschap Waterwegen en Zeekanaal

Onderzoek van de tweede aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2012

Wijzigingen BAM-decreet

Tweede voortgangsrapportage over het Masterplan 2020

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2012

Centra voor geestelijke gezondheidszorg : doelgroepenbeleid, financiering en toezicht

Onderhandse aankoop van lagevloertrams door de Vlaamse Vervoermaatschappij — De Lijn

Inzet van flexibiliteitsmechanismen in het Vlaamse klimaatbeleid

Personeelsaangelegenheden VDAB

Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2012

Toezicht op de kwaliteit van het onderwijs door de inspectie

Personeelsuitgaven van de ministeriële kabinetten en de bestuurlijke gevolgen van hun afslanking

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2011

Kosteloosheid en kostenbeheersing in het basisonderwijs

Basisrapportage over het Masterplan 2020

Toetsing van de vierde rapportage over alternatieve financiering en publiek-private samenwerking aan de aanbevelingen van het Rekenhof

Ondersteuningsbeleid van de letteren in Vlaanderen

Toezichthouder voor de Sociale Huisvesting

Wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen

Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen — Een onderzoek van de subsidiestromen

Controle op de uitvoering van het cultureel-erfgoedbeleid

Economisch toezicht van de Vlaamse Milieumaatschappij op de financiering van de waterzuivering

Subsidiestromen Toerisme

Organisatie en beheer van de middelen van het Europees Sociaal Fonds in Vlaanderen

Subsidiëring van de landinrichting

Pedagogische en administratieve ondersteuning van basisscholen en secundaire scholen

De rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met het Agentschap voor Onderwijsdiensten

De rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

De rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

De rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met het Agentschap voor Binnenlands Bestuur

De rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

De rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met het Agentschap Wegen en Verkeer

Advies van het Rekenhof over de vertraging bij grote infrastructuurprojecten

Dertiende voortgangsrapportage van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel inzake het Masterplan Antwerpen

Omkadering in het gewoon voltijds secundair onderwijs

Personeelsplanning bij de Vlaamse overheid

Begeleide tewerkstelling van kansengroepen

Vlaams Stedenfonds : verdeling en besteding van de middelen

Terugbetaling van materiële hulpmiddelen aan personen met een handicap

Huurovereenkomst Argexput

Publiek-private samenwerking bij de Vlaamse overheid

Evaluatie van de kostprijs en effectiviteit van de basismobiliteit bij De Lijn

Advies van het Rekenhof over de begrotingsrapportering door de Vlaamse regering

Gelijke onderwijskansen in het gewoon basis- en secundair onderwijs

Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen

Consultancyopdrachten gegund door de kabinetten

Samenwerking tussen de VRT en externen voor de realisatie van televisieprogramma's

Schadedossiers in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

Subsidiebepaling in het kader van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

Europees plattelandsbeleid : landbouwinvesteringssteun

Personeelsaangelegenheden van Kind en Gezin

Restauratie- en onderhoudspremies voor onroerend erfgoed

Besluitvorming Oosterweelverbinding

Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen in het onderwijs

Patrimoniumbeheer door het Agentschap voor Natuur en Bos

Baggerwerken

Subsidiëring van de thuiszorg

Subsidiëring door het Vlaams Gewest van de VZW KINT

De Europese actieprogramma's Leonardo da Vinci, Socrates en Jeugd

Financiering en subsidiëring van centra voor leerlingenbegeleiding

Subsidiëring van kenniscentra voor innovatie

Geweststeun aan erkende huurdiensten en hun samenwerkings- en overlegstructuur

Subsidiëring van maatschappelijk opbouwwerk

Sectoraal wetenschappelijk onderzoek door Vlaamse hogeronderwijsinstellingen

Verrekeningen bij de aannemingen van wegenwerken

Werkingsbudgetten voor het basisonderwijs

Subsidiëring van het algemeen welzijnswerk

Bezoldiging van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het onderwijs voor sociale promotie

Werking Export Vlaanderen

Subsidiëring van muziekverenigingen

De Europese Unie en de Vlaamse Gemeenschap : een verkenning

Personeelsaangelegenheden van Toerisme Vlaanderen : vervolgaudit

Aanleg van het Deurganckdok

Toepassing van de hogescholenregelgeving

Onderzoek van de personeelsaangelegenheden van het Universitair Ziekenhuis Gent

Onderzoek van geregeld vervoer : kostprijs en gunning pachtcontracten

Overname van FWO-onderzoekers door Vlaamse universiteiten

Afstemming van het zorgaanbod op de Vlaamse beleidsdoelstellingen

Gewestelijke subsidiëring van gemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur in Europees kader

Personeelsaangelegenheden van Export Vlaanderen

Inschaling van de leden van het academisch personeel aan de Vlaamse universiteiten

Schadedossiers ten laste van het Vlaams Infrastructuurfonds

Invoering van een economische boekhouding bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Onderzoek van de rekeningen 2000 en 2001 van Gimvindus NV

Deeltijds kunstonderwijs

Toerisme Vlaanderen : contractuele uitgaven voor marketing en promotie

Innovatiedecreet en IWT-Vlaanderen

Subsidies voor Infrastructuur in de sectoren Welzijn en Gezondheid

Outsourcing van de informaticafunctie bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

De rol van parlementen en rekenkamers inzake begrotingen. Een vergelijkend onderzoek

Verslag van het Rekenhof over het gebruik van convenants in de Vlaamse Gemeenschap

Auditrapport van het Rekenhof over de financiële stromen van het Vlaams Gewest naar de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

Verslag van het Rekenhof over de doelmatigheid en transparantie van de beleidsuitvoering door de musea van de Vlaamse Gemeenschap

Verslag van het Rekenhof over de invordering en inning van milieuheffingen

Verslag van het Rekenhof over het onderzoek naar de opmaak en de uitvoering van het strategisch plan « preventieve kinderzorg » van Kind en Gezin

Auditrapport van het Rekenhof en de Nederlandse algemene Rekenkamer « Verdieping Westerschelde'

Auditrapport van het Rekenhof over het onderzoek naar de beheersovereenkomsten met de Vlaamse openbare instellingen

Audit van de informatisering in het VFSIPH, Rapport voorgelegd aan het Vlaams Parlement

Verslag van het Rekenhof over het onderzoek naar subsidies in de Vlaamse Gemeenschap

Franse Gemeenschap

Ontwerpdecreten houdende de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

Ontwerpdecreten houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2012 en begrotingsberaadslaging 2012/1

Ontwerpdecreten houdende aanpassing van de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2012

Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2011

Beheer van het fonds voor de schoolgebouwen van het onderwijs van de Franse Gemeenschap

Commentaar en opmerkingen in verband met de ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2012 van de Franse Gemeenschap

Commentaar en opmerkingen in verband met de ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2011 van de Franse Gemeenschap

Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2010

Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpdecreten houdende de begrotingen 2011 van de Franse Gemeenschap

Voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2009

Opmerkingen en observaties van het Rekenhof over de begrotingsberaadslaging nr. 2009/1 alsook over de ontwerpdecreten betreffende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2009 en de begrotingen voor het jaar 2010 van de Franse Gemeenschap.

De diensten met afzonderlijk beheer van de algemene directie Leerplichtonderwijs. Financiering, organisatie en interne contrôle

Betaling van de leerkrachten

De inning van kijk- en luistergeld in de Franse Gemeenschap

Duitstalige Gemeenschap

Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende vaststelling van de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

Verslag van het Rekenhof over de ontwerpdecreten houdende tweede aanpassing van de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

Waalse Gewest

Het onderhoud van de wegen en snelwegen in Wallonië — Planning, financiering en kwaliteitscontrole van de werken

Ontwerpdecreten houdende de tweede aanpassing van de begrotingen 2012 van het Waalse Gewest

Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2013 van het Waalse Gewest

Twee soorten landbouwsteun : investeringssteun en vestigingssteun aan jonge landbouwers

Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2012 van het Waalse Gewest

Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van het Waalse Gewest voor het jaar 2011

De subsidiëring van de centra voor gezinsplanning en -overleg

Begrotingsberaadslaging nr. 2011/01 en ontwerpdecreet houdende het tweede aanpassingsblad van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2012 van het Waalse Gewest

Duurzaam stikstofbeheer in de landbouw

Subsidiëring door het Gewest van gemeentelijke investeringen

Commentaar en opmerkingen in verband met de ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2011 van de Franse Gemeenschap

Voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2010

Verslag over begrotingsberaadslaging nr. 2010/02, over de ontwerpen van de tweede aanpassing van de uitgavenbegroting 2010 en over de ontwerpbegrotingen 2011 van het Waalse Gewest

Strategie en voorbeeldfunctie van het Waalse Gewest inzake duurzame ontwikkeling — Stand van zaken

Voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2009

Rationeel energiegebruik in de gebouwen — Beheer van de door het Energiefonds gefinancierde steun

Verslag betreffende de begrotingsberaadslaging nr. 2009/01 alsook betreffende de ontwerpen van eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2009 en de ontwerpbegrotingen voor het jaar 2010 van het Waalse Gewest

Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling (FOREM)

De informatica van het bestuur in het Waalse Gewest

De steun ter bevordering van de tewerkstelling

Twee soorten steun aan de landbouwsector

De financiering van de ziekenhuizen en de medisch-sociale inrichtingen

De investeringspremies in het Waalse Gewest

Waals opleidings- en inschakelingsplan

De sanering van de afgedankte bedrijfssites

Onthaal en opvang van personen met een handicap in het Waalse Gewest

Strategische ontwikkeling van de Waalse administratie voor wegen en autosnelwegen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ontwerpen van ordonnantie houdende de begrotingen voor het jaar 2013 van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Subsidiëring van sociale verhuurkantoren en verenigingen voor integratie via de huisvesting

Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begroting 2012 van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begroting 2011 en de ontwerpen van initiële begroting 2012 van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Verslag van het Rekenhof over het ontwerp van aanpassing van de begroting 2010 en over het ontwerp van initiële begroting 2011 van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Verslag van het Rekenhof over het ontwerp van aanpassing van de begroting 2009 en over het ontwerp van initiële begroting 2010 van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Administratief beheer van de steun voor wetenschappelijk onderzoek

Waterzuiveringsstation Brussel-Noord : indienstneming, exploitatie en financiering van de concessie

Economische expansiesteun

Het Brusselse Waterzuiveringsstation Noord : uitvoering en financiering van de concesssieopdracht

Het Brusselse waterzuiveringsstation Noord

Overheidsopdrachten voor wegeninfrastructuur in Brussel

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2011 en van de begrotingen voor het jaar 2012 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Evaluatie van de tenuitvoerlegging van de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de contrôle

De financiering van de ziekenhuisinfrastructuur

Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2010 en over de ontwerpbegrotingen voor het jaar 2011 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2009 en over de ontwerpbegrotingen voor het jaar 2010 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Franse Gemeenschapscommissie

Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2011

Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2011 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2012 van de Franse Gemeenschapscommissie

Subsidiëring van de ambulante diensten

Préfiguration des résultats de l'exécution des budgets de la Commission communautaire française pour l'année 2010

Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2010 en over de ontwerpbegrotingen voor het jaar 2011 van de Franse Gemeenschapscommissie

Voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2009

Controle van de rekeningen 2006 en 2007 van de Dienst Opleiding KMO

Brusselse Franstalige Dienst voor Personen met een Handicap — Controle van de rekeningen van de jaren 2005, 2006 en 2007

Controle van de rekeningen 2003 tot 2007 van het Centrum voor Functionele Revalidatie Étoile polaire

Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2009 en over de ontwerpbegrotingen voor het jaar 2010 van de Franse Gemeenschapscommissie

Onderzoek naar de toekenning van en het toezicht op de besteding van de gereglementeerde en facultatieve subsidies ten laste van de verordenende begroting van de Franse Gemeenschapscommissie

De Franstalige Brusselse dienst voor gehandicapten

II. Samenwerkingsprojecten

Vlaamse Gemeenschap

Rondetafelconferentie van controleactoren en gecontroleerden in de Vlaamse Gemeenschap

Activiteitenverslagen van het Rekenhof

III. Activiteitenverslagen van het Rekenhof

Vlaamse Gemeenschap

Activiteitenverslag van het Rekenhof over 2011 aan het Vlaams Parlement

Activiteitenverslag van het Rekenhof over 2010

Activiteitenverslag van het Rekenhof over 2009

Activiteitenverslag van het Rekenhof over 2008

Activiteitenverslag van het Rekenhof over 2007

Activiteitenverslag van het Rekenhof over 2006

Activiteitenverslag van het Rekenhof over 2005

Activiteitenverslag van het Rekenhof over 2004

Activiteitenverslag van het Rekenhof over 2003

Activiteitenverslag van het Rekenhof over 2002


(1) Wet betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen; artikel 7bis van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid; artikel 5, 1o, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europese Parlement.

(2) Bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, Belgisch Staatsblad van 26 juli 1995; wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, Belgisch Staatsblad van 26 juli 1995.

(3) Wet van 23 mei 2000 tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, Belgisch Staatsblad van 30 mei 2000.

(4) Artikel 9bis van de bijzondere wet van 16 januari 1989 met betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten.

(5) Artikel 35 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Belgisch Staatsblad van 31 december 2002.

(6) Ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, Belgisch Staatsblad van 12 december 2006; decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap, Belgisch Staatsblad van 14 juli 2009; decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2011; decreet van 20 december 2011 houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de regering van de Franse Gemeenschap, Belgisch Staatsblad van 17 januari 2012; decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse regering, Belgisch Staatsblad van 29 december 2011.

(7) Raad van State, afdeling wetgeving, advies 35.831/2V/VR van 18 september 2003 over een ontwerp van decreet « tot organisatie van de Waalse provincies », Parl. St. Waals Parl., 2003-04, nr. 613/1, 51.

(8) Deze bepaling is voor herziening vatbaar verklaard, « om een lid toe te voegen krachtens hetwelk de wet bijkomende bevoegdheden aan het Rekenhof kan toekennen » (Belgisch Staatsblad, 10 april 2003, p. 18 320).

(9) GWH, nr. 35/2003 van 25 maart 2003, overweging B.12.6.