5-2186/1

5-2186/1

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

4 JULI 2013


Voorstel van resolutie met het oog op de totstandkoming van een nieuwe bijzondere wet teneinde Brussel om te vormen tot een stadsgewest en dit in het perspectief van haar toekomst als tweetalige hoofdstad van Vlaanderen

(Ingediend door mevrouw Anke Van dermeersch c.s.)


TOELICHTING


Naar aanleiding van de politieke discussies van de jongste tijd, in Vlaanderen aangaande Vlaamse onafhankelijkheid en confederalisme en in Wallonië aangaande « la nation Wallo-Bruxelloise », blijkt overduidelijk dat om het even welke discussie ter zake nooit kan gevoerd worden zonder daarbij aandacht te besteden aan de positie van de hoofdstad van Vlaanderen, Brussel, die thans nog de hoofdstad van België is. De indieners van deze resolutie menen dat hun invalshoek — waarin Vlaanderen en Brussel onlosmakelijk op elkaar aangewezen zijn — niet uit het oog kan en mag verloren worden. Deze lijkt overigens momenteel de enige haalbare en concrete visie op de toekomst van de hoofdstad. De indieners van deze resolutie zullen de regering dan ook verzoeken om binnen de context van de nakende en komende staatshervormingen rekening te houden met hun inzichten.

België loopt op zijn laatste benen. Het gedwongen samenleven van Vlamingen en Walen in België neemt steeds krampachtiger vormen aan. In overeenstemming hiermee verandert de politieke en bestuurlijke context van een voortdurende evenwichtsoefening steeds openlijker in een situatie waarin een Ordelijke Opdeling noodzakelijk wordt. De zesde staatshervorming is niet langer uitgezet volgens de aloude bakens van het communautaire pacificatiemodel. Volgens dit schema verwierven de Vlamingen mondjesmaat onvolkomen bevoegdheden (want zonder afdoende fiscale basis) in ruil voor een sprongsgewijze toename van de interregionale geldstromen, die inmiddels afklokken op een slordige 16 miljard euro. De aandachtige waarnemer doorziet dat de Belgische schaakpartij in een eindspel is beland. Er is nu dus nood aan een voldoende dosis scherpzinnigheid. We dienen de Franstalige strategieën te ontzenuwen die mikken op een zo gunstig mogelijke onderhandelingspositie op het moment dat de verderzetting van België volstrekt onmogelijk zal blijken. De Franstalige politieke klasse heeft met de zesde staatshervorming hoog spel gespeeld en ingezet op de ontvouwing van alle noodzakelijke voorwaarden voor hun « Plan-B ». Brussel neemt in dat plan een sleutelpositie in.

In een regie van de Franstalige Brusselaars spitst het Vlaams-Waalse conflict zich dus steeds verder toe op Brussel. Om te vermijden dat de Vlamingen op achtervolgen zijn aangewezen, moeten zij het geweer hoogdringend van schouder veranderen. Ze kunnen het evenwel slechts over een andere boeg gooien, indien zij buiten — in feite : boven — het traditionele communautaire geharrewar treden. Daartoe moeten zij staats-vormende ambities durven koesteren voor Vlaanderen. De daadwerkelijke voorbereiding door Vlaanderen van een uitstap uit de Belgische federatie — een Ordelijke Opdeling — zal de ogen helpen openen voor de ware aard van het Brusselse vraagstuk. Het zijn veel minder de vele, torenhoge uitdagingen in de stad die de « aard van het beestje » vormen, als wel de politieke moed die Brussel van de Vlamingen vergt. Het is de durf die Vlaamse politici vroeg of laat zullen moeten opbrengen om, niettegenstaande alle Brusselse problemen, de stad fier en onbevangen tot hoofdstad van de Vlaamse republiek te maken. Decennialange mismeestering van zonder enige uitzondering alle Brussels beleidsvraagstukken — economie, immigratie, criminaliteit, woonbeleid, noem maar op — heeft de Vlamingen mismoedig gemaakt, telkens het gesprek op hun hoofdstad kwam. Door de bomen van de bestuurlijke en politieke uitdagingen waarvoor Brussel ons dagelijks stelt, zien wij het bos zelf niet meer : Brussel als een integraal en zelfs integrerend deel van Vlaanderen. Hoe oeverloos de probleempoelen ook lijken : onze hoofdstad is onze sleutel tot volwaardig zelfbestuur, tot onafhankelijkheid. Brussel ligt volledig (integraal) in Vlaanderen; de mate van vanzelfsprekendheid waarmee we Brussel tot Vlaanderen rekenen, zal in de toekomst bepalend zijn voor het behoud voor Vlaanderen van de gemeenten met faciliteiten voor Franstaligen in de Brusselse Rand (integrerende rol van Brussel). Laat er geen twijfel over bestaan : de territoriale integriteit van Vlaanderen is door de zesde staatshervorming nog maar eens aangetast geweest. Er is dan weliswaar geen corridor van Wallonië naar Brussel, maar Franstalige inwoners van Vlaamse gemeenten kunnen wel aan de verkiezingen deelnemen te Brussel. De Vlaams-Waalse gewestgrens is op die manier, zij het onrechtstreeks, verzwakt. En daar was het de Franstalige politieke klasse om te doen : Wallobrux dichterbij brengen. Daarom moet Vlaanderen meer dan ooit Brussel als troefkaart uitspelen : de aanwezigheid van de Vlaamse instellingen in Brussel is daarvan een facet, maar bewustmaking van de geopolitieke context moet daarmee gelijke tred houden. Brussel ligt in Vlaanderen, ook en vooral na het einde van België. Een enclavestatuut voor Brussel zou internationaal zonder voorgaande zijn en Vlaanderen hoeft dat dus ook niet te aanvaarden. Het internationaal publiekrecht is wat dat betreft duidelijk. Onze positie mag ons in de dagen vlak na de Vlaamse onafhankelijkheid evenwel door politieke lichtzinnigheid niet ontglippen. Voor de Franstaligen in België is Brussel het ontbrekende puzzelstuk. Voor ons is het een deel van de puzzel dat er al ligt, maar dat we inmiddels al te veel problematiseren om maar niet over onze gezamenlijke toekomst — Vlaanderen én Brussel — te moeten nadenken. Of over de hefboom voor die toekomst : politieke moed.

De politieke koehandel die van Brussel de afgelopen decennia ei zo na een volwaardig derde gewest heeft gemaakt, heeft Vlaanderen opgezadeld met een regelrecht strategisch vraagstuk Brussel. Meer nog dan de verarming, de vervreemding en de verloedering van erg aanzienlijke delen van onze hoofdstad, heeft de verbredende bestuurlijke dynamiek van Brussel een diepe kloof geslagen met de rest van Vlaanderen. Zo is de indruk ontstaan dat alle hoop verloren is om nog meer te doen voor Brussel dan het loutere behoud van de Vlaamse instellingen in de stad. Vlaanderen huldigt thans een geheel foutieve minimalistische Brusselbenadering, die maar te keren valt door een radicaal aanbodmodel. Vlaamse politici kijken te veel naar Brussel als stadsstaat of deelstaat. Dat is om te beginnen nergens voor nodig, want het beantwoordt niet aan de realiteit. Bovendien is het een voortijdig, onberedeneerd versagen in aanloop naar de Belgische boedelscheiding die op termijn onvermijdelijk wordt voor Vlamingen en Walen en waarin deze laatsten bijzonder stevig zullen inzetten op aansluiting van Brussel bij Wallonië. Hun « Fédération Wallonie-Bruxelles » is al een ernstige voorafname op die door hen vurig gewenste eindtoestand. Een Vlaams aanbodmodel voor Brussel moet onze hoofdstad daarom eerst en vooral reduceren tot wat ze in essentie is : een stad met een hoofdstedelijke functie voor Vlaanderen. Brussel mag, maar kan ook geen stadsstatelijke pretenties koesteren. De stad kan eenvoudig niet op eigen benen staan : haar fiscale basis verzwakt steeds verder en ze herbergt wel tal van maatschappelijke zetels van grote bedrijven, maar er wordt nauwelijks toegevoegde waarde gecreëerd. Mede daarom moet Brussel een gewaarborgde toekomst binnen Vlaanderen krijgen, welke richting het voor de rest met de ontmanteling van België ook uitgaat. Territoriaal (als enclave binnen Vlaanderen) en sociaaleconomisch (armoede, werkloosheid, hoge belastingen, geldverslindende bestuurlijke inefficiëntie) zal de idee van een Brusselse ministaat internationaal geen enkel krediet krijgen. Vlaanderen moet dus alle ideeën laten varen die Brussel willen bekleden met bijkomende bestuurskracht. Het moet de garantie bieden dat het de problemen waarmee Brussel kampt, zal oplossen.

Daarom is vooral een pact van Vlaanderen met de Brusselaars nodig : we moeten ons rechtstreeks wenden tot de inwoners van Brussel zelf en tot hun organisaties en netwerken. Deze rechtstreekse benadering beantwoordt veel beter aan de stedelijke (en niet : quasi-statelijke) realiteit van Brussel. Bovendien is ze psychologisch sterker dan het traditionele Vlaamse geklaag over Brussel : ze vertrekt vanuit gezond zelfvertrouwen en oprechte hoop op verandering en beterschap voor Vlaanderen én Brussel. Het sterke internationale dossier van Vlaanderen moet het perspectief waarmee we naar Brussel kijken volledig doen omkeren. Brussel legt geen hypotheek op Vlaamse staatsvorming, zelfs niet indien sommige Franstalige Brusselaars zouden dreigen met de vorming van een Brusselse stadsstaat. Ook al zou in een tussenfase Vlaanderen een confederaal verband (of een variant daarop) moeten dulden ten aanzien van zijn hoofdstad, niemand kan ooit voorbij aan het feit dat alle instellingen van Vlaanderen er momenteel gevestigd zijn en ook nadien daar zullen kunnen gevestigd blijven. We pleiten dus voor een open strategie ten aanzien van de gebeurtenissen na het ontstaan van een onafhankelijk Vlaanderen, maar wel een strategie die gericht is op een of andere integratie van Brussel in de Vlaamse staat. Vanzelfsprekend zal Vlaanderen het precieze statuut en vooral de financiële situatie van Brussel in overleg met de inwoners van de hoofdstad ten gronde moeten regelen. In onze zienswijze zal Brussel de enige tweetalige stad van Vlaanderen zijn, waar respect zal bestaan voor taal- en culturele rechten van de Franstalige inwoners. De kwestie is dus niet langer : « De opdeling van België is onmogelijk, omdat er geen oplossing voor Brussel is. » Laten we eindelijk dit Brusseltrauma achter ons laten. Laat ons de redenering omkeren : « Maak Vlaanderen onafhankelijk en regel daarna een oplossing voor Brussel. » In de eerste plaats met de Brusselaars, welteverstaan. Zonder ook maar een enkel taboe over armoede, vervreemding, taalbeleid, werkloosheid, criminaliteit en corruptie.

Dat Vlaanderen Brussel zal « meenemen » bij zijn onafhankelijkheid, zoals in het voorgaande betoogd, wordt vooralsnog her en der in vraag gesteld. Laat ons daarom nog eens wat beter naar Brussel zelf kijken. Brussel is in haar essentie niet alleen stad, maar uiteraard eveneens hoofdstad. Hoofdstad zijn betekent onder meer dat men de zetel is van de politieke instellingen en de centrale administraties van het land waarvoor men die functie vervult. Ook heel wat bedrijven die hun bedrijvigheid elders in het land hebben, vestigen hun (hoofd)zetel in de hoofdstad. Niet alleen wordt op die manier vanuit het hele land een permanente geldstroom naar de hoofdstad gegenereerd, dit heeft ook vergaande gevolgen voor de economische structuur van een stad. Die zal zich immers in grote mate richten op het vervullen van haar hoofdstedelijke functies. In Brussel is dat niet anders. Brussel heeft dan ook bij uitstek een hoofdstedelijke economie. Deze wordt gekenmerkt door een doorgedreven (over)specialisatie. Overheidsadministraties, de vastgoedsector en de diensteneconomie zijn er buitenmatig sterk vertegenwoordigd; de nijverheid en de productieve sectoren daarentegen nemen een veel kleiner aandeel voor hun rekening in de hoofdstedelijke economie. Concreet : in Brussel is de diensteneconomie goed voor 83 % van de tewerkstelling; in het hele land vertegenwoordigt die slechts 67 % van de jobs. Deze vrij eenzijdige gerichtheid zorgt er voor dat hoofdsteden — en dus ook een stad als Brussel — sociaaleconomisch dan ook in belangrijke mate leven van hun hoofdstedelijke functie. Valt deze functie weg, dan stelt er zich een fundamenteel economisch probleem vermits in dat geval de overheidsadministraties en de daarmee samenhangende gespecialiseerde diensteneconomie, die in belangrijke mate de welvaart van een hoofdstad genereren, zullen wegtrekken naar de nieuwe hoofdstad. Hetzelfde geldt voor de vele bedrijven die hun hoofdzetel in de hoofdstad gevestigd hebben. Het is dus letterlijk van levensbelang voor Brussel dat het zich bij het wegvallen van België kan blijven manifesteren als hoofdstad van een ruimer geheel. Brussel kan immers niet de hoofdstad zijn van zichzelf; dat is sociaaleconomisch zonder meer niet levensvatbaar. De haast existentiële vraag die zich dan stelt, luidt : hoofdstad van wie of wat dan wel ? Politiek gezien komen er in feite maar twee potentiële opties in aanmerking; sociaaleconomisch gezien is er maar één uitweg.

De idee die soms wel eens wordt geopperd dat Brussel hoofdstad van de Europese Unie zou kunnen spelen, houdt immers geen steek. De circa 32 000 Europese ambtenaren en andere expats in Brussel vormen namelijk, in vergelijking met de 370 000 niet-Brusselaars die momenteel in Brussel voornamelijk in het kader van de hoofdstedelijke functie van de stad werken, qua omvang absoluut geen valabel alternatief om daarvoor als basis te dienen. Het draagvlak van de Europese aanwezigheid in Brussel is dus veel te klein om op sociaaleconomisch vlak volledig invulling te geven aan de hoofdstedelijke rol die Brussel nodig heeft. Nog doorslaggevender is echter dat deze kaart ook politiek absoluut niet haalbaar is. Tot nader order is de EU immers een samenwerkingsverband tussen staten en is zij als dusdanig niet in staat om op soevereine basis welk gebied dan ook te besturen. In de visie van mensen die van oordeel zijn dat Brussel zelf moet kunnen beslissen over haar toekomst, blijven er dus nog twee opties over. Ofwel sluit Brussel zich aan bij Wallonië en vormt er samen de « FédérationWallonie-Bruxelles » mee, ofwel kiest zij voor een aansluiting bij Vlaanderen. Als Brussel bij het uiteenvallen van België geen sociaaleconomisch kerkhof wil worden, maar integendeel haar welvaart wil behouden en een toekomstgerichte keuze wil maken, dan ligt er in feite maar één uitweg voor de hand : het statuut van een natuurlijke en leefbare hoofdstad. Alleen Vlaanderen met zijn 6,3 miljoen inwoners, van wie er momenteel 235 000 in Brussel werken, heeft de nodige financiële draagkracht en de nodige kritische massa om een hoofdstad als Brussel verder te blijven onderhouden.

Er is dus maar één logisch besluit mogelijk : Brussel hoofdstad ? Ja, van Vlaanderen natuurlijk. Met de nadruk op dit laatste woord : het is « natuurlijk », « vanzelfsprekend » om Brussel tot Vlaanderen te rekenen. Het is om te beginnen volstrekt in overeenstemming met het internationaal publiekrecht, maar bovendien met de sociaaleconomische structuur van de stad zelf. Brussel bestaat niet in isolatie, maar is, door haar multifunctionaliteit en ruime invloedssfeer, een integraal deel van de bredere structuur die Vlaanderen heet. Deze integratie leidt tot een permanente instroom van mensen en kapitaal, vanuit Vlaanderen naar Brussel. De grootstad Brussel en haar complementair achterland Vlaanderen vormen een onscheidbare sociale en economische entiteit en die wordt best als één geheel bestuurd. Je kan geen twee piloten hebben aan de stuurknuppel van hetzelfde vliegtuig. Ondanks haar internationale functies is het — Europees gezien — slechts een middelgrote stad van een miljoen inwoners. Opgedeeld in negentien gemeenten—waarvan de rijke overigens niet solidair zijn met de behoeftige — ontbeert Brussel de middelen die een ordentelijk bestuur mogelijk moeten maken. De protserige kantoortorens zijn een Potemkin-decor, waarachter de wijken liggen te verpauperen. De Brusselse economie wordt gekenmerkt door een zwakke sectorale diversiteit. Een belangrijk deel van de tewerkstelling wordt, zoals al aangestipt, gecreëerd door de administraties die er gevestigd zijn. Brussel herbergt een groot deel van het federale bestuurlijke apparaat, maar ook die van de Vlaamse overheid en van de Franse Gemeenschap. In het kielzog van deze administraties is een belangrijk deel van de (onder meer Vlaamse) diensteneconomie in Brussel gevestigd of aanwezig. Brussel fungeert vanuit deze optiek immers als nationaal en internationaal dienstencentrum. In het huidige Belgische kader beschikt Brussel niet over de nodige fiscale en financiële slagkracht om de eigen maatschappelijke behoeften te dekken.

En dit ondanks extra federale dotaties en subsidies in het kader van de hoofdstedelijke functie van Brussel en de interregionale geldstromen van Vlaanderen naar Brussel. De fiscale draagkracht van de Brusselse bevolking zelf is al jaren tanende als gevolg van de stadsvlucht van de meer begoeden. Het is dus nagenoeg zeker dat Brussel nooit fiscaal en financieel zelfbedruipend kan zijn of aan haar eigen maatschappelijke behoeften zal kunnen voldoen. Brussel kijkt uit naar ruggensteun van Vlaanderen. De Vlamingen hebben er geen belang bij dat Brussel — dat met Antwerpen, Gent en Leuven economisch en verkeerstechnisch verstrengeld ligt — een zwakke schakel zou vormen.

Van de actieve Vlaamse bevolking werkt 12 % in Brussel. Ruim 200 000 Vlamingen pendelen dagelijks naar Brussel. De onderhandeling tussen Vlaanderen en de Brusselaars moet gaan niet over de uitbreiding van het stadsgewest, maar over de vraag hoe Brussel behoorlijk bestuurd kan worden, hoe de economische belangen van Vlaanderen en Brussel in elkaar kunnen worden gepast en hoe de Brusselaars op het persoonlijke vlak hun cultuur kunnen beleven.

Als hoofdstad is Brussel de verzamelplaats voor de elites van het hele land, op zowat alle vlakken. Van hieruit doen deze elites aan netwerking en straalt hun invloed uit over het hele land. Alle maatschappelijk relevante actoren (partijen, pers, organisaties allerhande) vestigen zich in beginsel in de hoofdstad. Op economisch gebied brengt dit met zich mee dat de belangrijkste bedrijven of hun zetels er gevestigd zijn. Een hoofdstad is met andere woorden een brandpunt van de maatschappelijke activiteit. Zij wordt, sociologisch gezien, slechts de hoofdstad in de mate dat zij centrum is geworden van de verschillende — politieke, economische, culturele — elites van het land. Zij is ook het venster voor de betrekkingen met het buitenland. Als dusdanig fungeert zij als vestigingsplaats voor de buitenlandse ambassades en allerlei internationale vertegenwoordigingen. De hoofdstedelijke functie die Brussel op nationaal en internationaal vlak vervult, is van enorm belang voor de stad. Een verlies van deze functie zou dan ook verstrekkende gevolgen hebben. Kortom, Brussel heeft alles te verliezen bij een afscheid van of bij een verzuurde verhouding of een conflictsituatie met Vlaanderen.

Brussel wordt vanuit Vlaanderen al te vaak wantrouwend of zelfs minachtend bekeken. Het wordt wel als hét argument bij uitstek opgevoerd om het toch maar niet over Vlaamse onafhankelijkheid te moeten hebben. Brussel is voor velen een struikelblok, een blok-aan-het-been. Maar Vlaanderen heeft Brussel nodig. Brussel is Vlaanderens hoofdstad. Zowat alle belangrijke Vlaamse instellingen zijn gevestigd in Brussel en Brussel is momenteel de enige Vlaamse stad die de hoofdstedelijke functie op een degelijke manier kan vervullen. Dit alles maakt dat Brussel ook een tewerkstellingspool is voor Vlaanderen. Een kwart miljoen Vlamingen trekt dagelijks naar de hoofdstad om er te gaan werken; Brussel genereert meer dan 8 % van het bbp van Vlaanderen. We laten hierbij de enorme economische impact van Brussel op de Vlaamse Rand nog buiten beschouwing. Samen met Antwerpen is Brussel de belangrijkste motor van de Vlaamse economie. De Vlaamse economie draait trouwens grotendeels rond export, waarbij Vlaanderen een sterk merk, maar Brussel een bekend merk is. De economische rol van Brussel wordt vandaag nog te weinig uitgespeeld, voornamelijk door gebrek aan een slagkrachtig Brussels economisch beleid.

Brussel is tevens een verkeersknooppunt voor Vlaanderen. Een Vlaams beleid op vlak van ruimtelijke ordening, weg- en spoorverkeer, waterwegen en zelfs luchtverkeer zonder samenwerking met Brussel is gewoonweg ondenkbaar. Brussel is het kloppende hart van Vlaanderen en is er onlosmakelijk mee verbonden. Maar Brussel is meer dan dat. Het is niet meer of niet minder dan Vlaanderens venster op de wereld. Van de EU tot de Navo, van de Wereldbank tot multinationals; alle zijn ze vertegenwoordigd en gevestigd in Brussel — en dus in Vlaanderen. Het is niet alleen ons venster op de wereld, het is ook ons podium naar die wereld. Het is via Brussel en via de enorme internationale vertegenwoordiging in Brussel dat we Vlaanderen en de Vlaamse troeven aan de wereld kunnen tonen. Brussel is tegelijkertijd onze kijk op de wereld en onze kans om Vlaanderen zélf op de wereldkaart te zetten. Dat is een unieke kans, die onze Vlaamse diplomatie ten volle moet beseffen en met twee handen dient te grijpen. In een onafhankelijk Vlaanderen kan en zal Brussel de gastvrije zetel blijven van diverse internationale instellingen, op voorwaarde dat dit gebeurt met respect voor de eigenheid van Brussel en voor haar inwoners.

Kan Vlaanderen zonder Brussel ? Waarschijnlijk wel, maar het zou een onvergeeflijke fout zijn. Het zou ons ijzersterk onafhankelijkheidsdossier ondergraven; we zouden bijvoorbeeld impliciet toegeven dat ook de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand pasmunt kunnen zijn. Het einde is dan volledig zoek en enkel internationale arbitrage kan dan uitsluitsel brengen over de toekomst van delen van Vlaams-Brabant. Bovendien ligt Brussel niet plotseling aan de andere kant van de wereld, indien Vlaanderen zijn handen van de stad aftrekt. De demografische, sociaaleconomische en financiële rampspoed dreigt dan totaal ongecontroleerd uit te dijen over het grootste deel van Vlaanderen, niet alleen over geheel Vlaams-Brabant. Geen enkel volk of natie kan een onafhankelijkheid nastreven, intussen zijn hoofdstad verloochenend. Brussel is, mits goed bestuur, een stad van kansen en mogelijkheden naar de rest van Vlaanderen en de rest van de wereld. De kwestie-Brussel is geen nepexcuus voor de koudwatervrees-Vlamingen om het toch maar niet over onafhankelijkheid te moeten hebben.

Het feit dat de bevolking in de negentien Brusselse gemeenten in hoofdzaak zou zijn samengesteld uit Franstaligen wordt vaak als reden aangehaald om het Hoofdstedelijk Gewest los te laten, al dan niet in een min of meer nauwe samenwerking met de rest van de Franse Gemeenschap, onder de naam en de vorm van de zogeheten « Fédération Wallonie-Bruxelles », en/of met het Waals Gewest. Het uitgangspunt dat aan deze redenering ten gronde ligt is op zich reeds onjuist. Uit de demografische evolutie van de laatste decennia blijkt immers dat de Franse taal weldra nog hooguit zal fungeren als lingua franca en dat de Brusselse bevolking voor het merendeel bestaat uit personen met een andere dan een Brusselse, Waalse of Vlaamse origine of zelfs de Belgische nationaliteit. Maar ook met de gevolgtrekking zit het grondig fout. Want die gaat er van uit dat de Brusselse Franstaligen en de overige Franstaligen van het land dezelfde of sterk gelijklopende belangen zouden delen, wat allerminst het geval is. Brusselaars zijn geen Walen, vele Walen vinden zelf dat ze niets of heel weinig gemeen hebben met de Franstalige Brusselaars. En op de keper beschouwd zijn vele Franstalige Brusselaars eigenlijk, vaak zonder dat ze het zelf willen weten of toegeven, Franstalige of min of meer recent verfranste Vlamingen. De « Brusselse identiteit » waar, louter om politiek-strategische redenen, binnen de bestaande Brusselse Hoofdstedelijke regering de laatste jaren intensief werk wordt van gemaakt, aan de hand van heuse reclame- en marketingtechnieken, staat, indien ze al zou bestaan, bovendien niet in de weg dat een Brusselaar, evenals een inwoner van om het even welke andere Vlaamse stad of gemeente, ook een Vlaming kan zijn. De institutionele (wan)geschiedenis van dit land heeft, door de jaren heen, tot gevolg gehad dat binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het ogenblik twee officieel erkende gemeenschappen naast elkaar bestaan, de Vlaamse en de Franse, georganiseerd op basis van drie soorten instellingen : de Vlaamse, de Franstalige en de Gemeenschappelijke. Waartussen, bij gebrek aan een regeling waarbij de Brusselaar zich tot de ene of de andere gemeenschap dient te erkennen, door alle Brusselaars naar hartenlust en enkel in overeenstemming met het eigenbelang, kan « geshopt » worden. Met alle organisatorische en financiële mistoestanden van dien. Er wordt niettemin beweerd dat de Franstaligen er alle voordeel zouden bij hebben om hun eigen gemeenschapsinstellingen te behouden. Maar is dat wel zo ? Ook in de toekomst, wanneer Vlaanderen een onafhankelijke staat zal zijn waarvan de negentien Brusselse gemeenten deel zullen uitmaken, zullen de Brusselse Franstaligen uiteraard dezelfde rechten genieten als alle andere Vlamingen.

Daarnaast zullen ook hun gemeenschapsrechten erkend en beschermd worden. Het recht op bescherming via taalwetgeving maakt daar deel van uit, maar bovendien recht op een eigen cultuurbeleving, recht op onderwijs van en in de eigen taal, het recht op bediening in het Frans in de sociaalrechtelijke gemeenschapsmateries en in die inzake gezondheid. Indien men, resultaatgericht, de huidige werking van de gemeenschapsinstellingen in het algemeen en het naleven van de taalwetgeving in het bijzonder beschouwt, kan dit voor de Franstaligen enkel maar voordelen opleveren. Ook zij zullen op deze manier toegang verkrijgen tot een performant en voldoende gefinancierd onderwijs, dat eindelijk écht meertalige en gediplomeerde jongeren zal afleveren. Tot op vandaag is dit een duidelijk pijnpunt ten gevolge van een mank lopende Waals-Brusselse samenwerking binnen de Franse gemeenschap.

De aanzienlijke inspanningen, onder andere van financiële aard, op gebied van cultuur en patrimonium of jeugd en sport, die Vlaanderen vandaag de dag levert voor de Brusselse Vlamingen, zullen voortaan ook in het voordeel van de Franstalige Brusselaars gebeuren, die daarvoor niet langer afhankelijk zullen zijn van de goede wil van een Waalse stiefmoeder. En de taalwetgeving zal eindelijk naar de letter en de geest worden gerespecteerd in ziekenhuizen, rusthuizen en kinderopvang, waarvan het beheer op Vlaamse, meer efficiënte leest zal geschoeid zijn. Het is bijgevolg duidelijk dat ook de Franstaligen in Brussel er alle belang bij hebben om deel uit te maken van de toekomstige Vlaamse staat en dat het huwelijk tussen Franstalige Vlamingen en de rest van deze toekomstige staat meer en vooral beter zal opleveren dan een louter verstandshuwelijk.

De bewering dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een institutioneel kluwen uitmaakt, is zeker niet overdreven. Integendeel, eerder nog dan een kluwen, is het een miskleun van formaat. Eigenlijk vormt het een België in het klein. Met om en bij de 1 000 verkozenen op alle niveaus (volgens een recente telling 978), met sommige gemeenten die tot elf verschillende bevoegdheidsniveaus opstapelen, met niet minder dan vier eigen parlementen of raden, naast de materies die nog federaal (bijvoorbeeld Beliris) of op Vlaams niveau worden bepaald, is de harmonie vaak zoek en begint om het even welke demarche bij een overheid — bestuurlijk of parlementair — in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zelfs voor specialisten, met de vaak netelige voorafgaandelijke zoektocht naar de bevoegdheid « ratione materiae » oftewel met de vraag : bij welke instantie moet hier nu precies aangeklopt worden ?

Niet voor niets loopt de discussie tussen « municipalisten » en « regionalisten » vandaag binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al hoog op en die behelst nog maar één onderdeel van het volledige Brusselse institutionele spectrum. Het is duidelijk dat het anders en beter moet en daarom biedt dit alternatief niet louter het voordeel van de duidelijkheid, maar betekent het ook een échte opportuniteit voor Brussel. Al is het niet onze bedoeling om, bij Vlaamse onafhankelijkheid, verschillende categorieën van Vlaamse burgers in het leven te roepen, toch dient er rekening gehouden te worden enerzijds met de eigenheid van de bevolkingssamenstelling in Brussel, die ook voor een groot gedeelte uit Franstaligen bestaat, en met het feit dat er op Brussels niveau geen provinciale overheid meer voorhanden is. Daarom zouden we in de richting willen gaan van een Brussels Hoofdstedelijk Stadsgewest met een aantal unieke bestuurlijke kenmerken. Het spreekt immers voor zich dat de gemeenschapsrechten die aan de Franstaligen worden toegekend via een eigen raad of parlement zullen geïnstitutionaliseerd worden, naar model van wat vandaag reeds geldt voor de Brusselse Vlamingen via de VGC en de raad van de VGC.

Anderzijds is het duidelijk dat de bevoegdheidsverdeling tussen het Parlement van Vlaanderen en het toekomstig Brussels Hoofdstedelijk Stadsgewest — of nog : de Brusselse gemeenten — maximaal rekening zal houden met de internationaal geldende regels inzake subsidiariteit en proportionaliteit of evenredigheid, zoals ze ook door de Raad van State en het Grondwettelijk Hof herhaaldelijk werden verduidelijkt. Gemeenten, maar ook dienstverdeling dicht bij de burger in het algemeen, blijven hierbij overeind en de lokale bevoegdheid, ten gunste van het Hoofdstedelijk Stadsgewest, wordt slechts ingeperkt indien dit de efficiëntie verhoogt (toepassing van het subsidiariteitsbeginsel) en proportioneel is. Dit alles met respect voor de regels van hiërarchie der normen en binnen een bevoegdheidskader dat de toekomstige Vlaamse grondwet zal vastleggen. Ook al zou een vorm van autonomie in het uiteindelijke eindresultaat zeker aanwezig zijn, toch kan van enige werkelijk constitutieve autonomie voor het Stadsgewest in de strategische visie van het onafhankelijke Vlaanderen uiteindelijk geen sprake zijn.

Brussel heeft internationaal een grote zichtbaarheid. Dat stipten we elders al aan. De EU, de NAVO en tal van andere internationale instellingen zijn er kind aan huis. Het uit elkaar vallen van een Federale Staat in wat we zonder overdrijving het hartland van Europa zouden kunnen noemen, zal veel opzien baren. Het is wereldnieuws. Onder de indruk van de ongemeen zware politieke crisissen van de afgelopen jaren, speculeert de internationale gemeenschap al enige tijd op de ontmanteling van België. Ze tracht onder meer de politieke gevolgen in te schatten voor de stabiliteit van de EU. Terwijl het tot voor kort voornamelijk de Franstalige politieke partijen waren die de hulp van de internationale gemeenschap inriepen in hun taalstrijd tegen het Nederlands in Vlaams-Brabant, moeten de Vlamingen nu geschikt gebruik durven maken van de internationale bekommernis over het einde van België. Het biedt de unieke kans om de Vlaamse visie op het aanslepende conflict met Franstalig België en ons pleidooi voor een onderhandelde en billijke boedelscheiding toe te lichten. De kans dat de krijtlijnen die de Vlamingen uitzetten aan de hand van een ordelijke opdeling ook de internationale leidraden zullen zijn, is hoogstwaarschijnlijk. Al is het maar omdat ze de beste garantie bieden op een sereen, rustig en zakelijk einde van België, zonder grote Europese schokgolven. Dit pleidooi voor diplomatieke netwerking betekent niet dat we ons niet langer vragen willen stellen bij de aanslag die de EU heeft gepleegd op de leefbaarheid van Brussel en delen van Vlaams-Brabant. Of vragen bij de werking van de EU als dusdanig. Integendeel. Maar ook deze vraagstukken kunnen maar een gepast antwoord krijgen via een Vlaamse republiek. Er is vooralsnog geen sprake van dat Vlaanderen uit de EU wil stappen na zijn exit uit België. De ene (communautaire) conflictsituatie inruilen voor een andere (met de EU, gevestigd te Brussel) helpt op geen enkele manier om de Brusselse olievlek in te dijken en te saneren. Wij zien een Vlaamse republiek, lidstaat van de EU, als katalysator van soortgelijke veranderingen in Europa, die op termijn de EU naar vorm en inhoud drastisch moeten doen wijzigen. Een nieuwe samenballing van soevereine bevoegdheden in vrije natiestaten die beter beantwoorden aan de economische en culturele uitdagingen van de eenentwintigste eeuw is daarbij ons ijkpunt. Brussel kan, met andere woorden, als hoofdstad van Vlaanderen geschiedenis helpen schrijven. Niet enkel de geschiedenis van de Lage Landen, maar Europese en zelfs wereldgeschiedenis.

Brussel staat de komende decennia voor enorme uitdagingen. Uitdagingen die bij een Vlaamse onafhankelijkheid niet als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen. Sedert midden jaren 1990 neemt de Brusselse bevolking exponentieel toe. Het Federaal Planbureau becijferde dat Brussel, zeker indien er niets verandert inzake migratiepolitiek, tegen 2060 zowat anderhalf miljoen inwoners zal tellen. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee op vlak van onder meer huisvesting, mobiliteit, onderwijs, werkgelegenheid, enzovoort, maar ook op vlak van veiligheid en samenleven.

De hoofdmoot van de bevolkingsaanwas is op het conto van de immigratie te schrijven. Enerzijds is er de tijdelijke inwijking van Europese onderdanen die in Brussel komen wonen en werken voor internationale instellingen en die, net door hun tijdelijke verblijf, weinig investeren in de stad. Anderzijds is er de permanente inwijking van veelal niet-Europeanen, economische vluchtelingen en illegalen; zij wegen op de financiële leefbaarheid van Brussel. Het zijn stuk voor stuk uitdagingen waarop Brussel tot op heden nog geen antwoord heeft gevonden of heeft op willen vinden. De (jeugd)werkloosheid in Brussel is schrikbarend hoog, de Nederlandstalige scholen kampen met enorme plaatstekorten en met een dalende kwaliteit van het onderwijs door de toevloed aan anderstaligen, de Franstalige scholen slagen er niet in om degelijk tweetaligen op de arbeidsmarkt los te laten, de financiële situatie van Gewest en gemeenten is rampzalig, omdat de middenklasse en de bedrijven de stad ontvluchten en hun plaats wordt ingenomen door weinig kapitaalkrachtige nieuwkomers, en Brussel is dé filehoofstad van Europa. Maar dat Brussel nú slecht bestuurd wordt, is geen argument om het te laten vallen. Integendeel.

We zijn ervan overtuigd dat Vlaanderen in staat is het tij te doen keren in Brussel, net omdat het over enkele troeven beschikt die tot nu toe ontbraken in Brussel. Deels uit onverschilligheid en deels uit gemakzucht is Brussel al te vaak een « bedelgewest » geweest dat het niet nodig vond om intern financiële orde op zaken te stellen, aangezien noden en tekorten via allerhande constructies toch steeds federaal werden bijgepast. Middels een rationalisatie en reorganisatie van middelen en instellingen kan Brussel financieel gezonder worden, zodat er extra ruimte vrijkomt om een beleid te voeren dat gericht is op ondernemen en innovatie. Vlaanderen scoort hoog in de ranglijsten van onderwijskwaliteit. Een kwalitatief hoogstaand onderwijs verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt, terwijl de aanwezigheid van bekwaam, geschoold en meertalig arbeidspotentieel werkgelegenheid aantrekt. Ook een nauwe samenwerking tussen Brussel en de rest van Vlaanderen op vlak van werkgelegenheid kan enkel maar positief werken. Vlaanderen is en blijft nu eenmaal het natuurlijke economische hinterland voor Brussel. Naast onderwijs en werkgelegenheid zal een doorgedreven en intelligente investering in kinderopvang, ouderenzorg en veiligheid het sociale weefsel in de stad alleen maar versterken. Een stad met oog voor de noden van jong en oud is een stad met oog voor haar verleden en een visie op de toekomst. Dit kan door de middenstand te stimuleren, een praktijk te creëren waar ondernemen niet langer bemoeilijkt en bestraft wordt door pietluttige voorschriften en voorwaarden, onhaalbare quota en pestbelastingen. De jonge, modale gezinnen waarin Brussel haar hoop moet stellen, moeten de culturele en sportieve voorzieningen aantreffen die ze buiten de stad niet kunnen vinden. En waar, tot slot, ook die voorzieningen en levenskwaliteit aanwezig zijn die ze momenteel enkel buiten de stad kunnen opzoeken.

Voor de economisch levensnoodzakelijke middenklasse, voor jonge gezinnen met kinderen, voor ondernemers, kan Brussel opnieuw leefbaar en aantrekkelijk gemaakt worden door komaf te maken met Brussel als hoofdstad van de ongebreidelde immigratie. Hier is enkel nog plaats voor wie bereid is om mee op te bouwen, bij te dragen en te werken aan een samenleving waarvan men de regels naleeft. Al te lang heeft men dit in Brussel verzuimd, omdat — zeker voor de Franstalige partijen — de toevloed aan vreemdelingen een niet-opdrogende stroom aan electoraal publiek bleek te zijn. Vlaanderen moet bij machte zijn om Brussel opnieuw aantrekkelijk te maken voor haar inwoners door het aanbieden van betaalbare en goede huisvesting en voorzieningen, waar het veilig en aangenaam is om wonen. Ook voor de middenklasse, ook voor de Vlamingen; via overheidsinitiatieven inzake woningbouw die daadwerkelijk en binnen afzienbare termijn tot een goed einde worden gebracht, kan het beleid een « beter Brussel » op de sporen helpen zetten. Zo moet er eindelijk werk gemaakt worden van initiatieven waarbij de overheid eigenaars positief en niet strafrechtelijk stimuleert om hun vastgoed op de huurmarkt aan te bieden. Kortom, Vlaanderen moet en kan investeren in Brussel. Niet door zomaar geld te geven, maar door zinvol te investeren in die domeinen die de stad weer leefbaar maken. Investeren op een rationele en transparante manier in de context van morgen : Brussel als hoofdstad van de republiek Vlaanderen.

Anke VAN DERMEERSCH.
Filip DEWINTER.
Yves BUYSSE.
Bart LAEREMANS.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. gelet op de beschouwingen van de indieners van deze resolutie inzake de positie van Brussel in een post-België-tijdperk;

B. overwegende dat Brussel onlosmakelijk verbonden is en dient te blijven met Vlaanderen;

C. overwegende dat een debat over Brussel altijd zal moeten gevoerd worden, welke de keuzes ook zijn in de context van elke nieuwe staatshervorming,

Vraagt de regering,

1. in het kader van de huidige en komende staatshervormingen rekening te houden met de hiervoor omschreven visie aangaande de rol en de positie van Brussel in een post-België-tijdperk;

2. om binnen haar schoot een fundamenteel debat ter zake op gang te brengen;

3. initiatieven te nemen om binnen de context van een nieuwe bijzondere wet Brussel om te vormen tot een stadsgewest en dit in het perspectief van haar toekomst als tweetalige hoofdstad van Vlaanderen.

22 april 2013.

Anke VAN DERMEERSCH.
Filip DEWINTER.
Yves BUYSSE.
Bart LAEREMANS.