5-2173/1

5-2173/1

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

26 JUNI 2013


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen teneinde de gewetensclausule te garanderen

(Ingediend door de heren Guy Swennen, Jacques Brotchi, Philippe Mahoux en Jean-Jacques De Gucht)


TOELICHTING


De wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie bepaalt dat de arts die verzocht wordt euthanasie toe te passen, door middel van een gewetensclausule een euthanasieverzoek kan weigeren. Dit is een vrijheid van de arts die tegenover het recht van de patiënt staat. En deze vrijheid moet absoluut worden gerespecteerd.

De gewetensclausule is eigen aan de arts. Het is een clausule die wordt erkend als individueel en behorend tot de arts die geen medische daad wil stellen die tegen zijn geweten indruist. Deze gewetensclausule mag niet worden uitgebreid tot een instelling die ze aan haar verplegend personeel zou opleggen, omdat dit zou betekenen dat het recht op een eigen geweten aan deze laatsten zou worden ontzegd.

Overeenkomstig artikel 11 van koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, mag de vrijheid van de arts om te verzorgen door geen enkele conventie worden beperkt.

Nochtans wordt er gemeld dat er momenteel ziekenhuisinstellingen zijn die de individuele gewetensclausule « institutionaliseren » en weigeren dat er bij hen euthanasie wordt toegepast.

Mevrouw Sylvie Tack, auteur van een doctoraatsthesis over deze aangelegenheid aan de Universiteit van Gent, is in verenigde commissies voor de Sociale Aangelegenheden en voor de Justitie komen getuigen dat deze beperkingen er niet zouden mogen zijn (1) .

Voor zover dit nodig is, willen de auteurs van het voorstel dit principe hier verduidelijken : geen enkele arts mag worden verplicht, noch verhinderd om onder wettelijke voorwaarden euthanasie toe te passen waar hij als arts actief is.

Hiertoe wordt voorgesteld om in de wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen een verwijzing op te nemen naar de definitie van de gezondheidszorg opgenomen in artikel 1bis van koninklijk besluit nr. 78.

Het gaat hier in geen enkel geval om een recht dat wordt toegekend aan een instelling die dit op haar beurt zou uitoefenen tegenover degenen die er werken.

Guy SWENNEN.
Jacques BROTCHI.
Philippe MAHOUX.
Jean-Jacques DE GUCHT.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 14, derde lid, van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wordt aangevuld met de volgende zinnen : « Geen enkele arts mag worden belet om euthanasie toe te passen krachtens een conventie. Desgevallend moet een dergelijke verbodsclausule als niet geschreven worden beschouwd. »

Art. 3

Artikel 144, § 1, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen wordt aangevuld met de woorden « overeenkomstig het begrip « gezondheidszorg » zoals gedefinieerd in artikel 1bis van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. »

20 juni 2013.

Guy SWENNEN.
Jacques BROTCHI.
Philippe MAHOUX.
Jean-Jacques DE GUCHT.

(1) Tack Sylvie, Het ethisch beleid in zorginstellingen : een juridische analyse met focus op levenseindezorg, U. Gent.