5-1745/3

5-1745/3

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

11 JUNI 2013


Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER CLAES C.S.

Art. 4

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 4. Deze wet treedt in werking op de dag van de oproeping van de kiezers voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers die op dezelfde dag zal worden gehouden als de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014. ».

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing om de inwerkingtredingsbepaling voor deze bijzondere wet te laten overeenstemmen met de bepaling in het wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat (Parl. St., Senaat, 2011-2012, nr. 5-1744/1).

Dirk CLAES.
Zakia KHATTABI.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Martine TAELMAN.