5-1725/2

5-1725/2

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

29 MAART 2013


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW PIRYNS C.S.

Enig artikel

In de overgangsbepaling bij het voorgestelde artikel 68, de eerste zin aanvullen met de woorden « met uitzondering van paragraaf 2, eerste lid, laatste zin ».

Verantwoording

De Raad van State merkt in punt 23 van zijn advies 52.269/AV op dat :

« Het voorstel van bijzondere wet (...) strekt ertoe de territoriale omschrijvingen te bepalen die in aanmerking komen voor de verdeling van de senaatszetels van de respectievelijke taalgroepen.

Uit het opschrift van het voorstel van bijzondere wet en uit de toelichting ervan blijkt dat de indieners van het voorstel het voorgestelde nieuwe artikel 68, § 2, eerste lid, van de Grondwet willen uitvoeren.

Die bepaling luidt als volgt :

« De senaatszetels bedoeld in artikel 67, § 1, 6º en 7º, worden verdeeld onder de lijsten overeenkomstig de bij wet bepaalde regels in functie van het opgetelde stemcijfer van de lijsten behaald bij de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, volgens het door de wet bepaalde stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Dit stelsel is het stelsel dat gebruikt wordt in artikel 63, § 2, van de Grondwet. Een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid, bepaalt welke territoriale omschrijvingen in aanmerking komen voor de zetelverdeling van de gecoöpteerde senatoren van de Nederlandse, respectievelijk de Franse taalgroep van de Senaat. »

Het voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet bevat evenwel een overgangsbepaling naar luid waarvan dit artikel in werking treedt op de dag van de verkiezingen met het oog op de algehele vernieuwing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014. Tot die datum blijven de huidige bepalingen van toepassing.

Daaruit volgt dat het voorstel van bijzondere wet niet kan worden aangenomen voor de dag van de verkiezingen met het oog op de algehele vernieuwing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014; ».

De Raad van State oordeelt dat « dat probleem zich niet zou voordoen als in de overgangsbepaling van het ontworpen artikel 68 van de Grondwet (32) zou worden bepaald dat de laatste zin van zijn ontworpen paragraaf 2, eerste lid, in werking treedt zodra hij in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt is. »

Zoals de Raad van State het zelf voorstelt in zijn advies, beoogt dit amendement om de laatste zin van het eerste lid van paragraaf 2 van het voorgestelde artikel 68 van de Grondwet in werking te laten treden vanaf de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. Deze zin zal evenwel slechts van toepassing zijn vanaf de dag van de verkiezingen met het oog op de algehele vernieuwing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014, zoals de algehele hervorming van de Senaat.

Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Martine TAELMAN.
Dirk CLAES.
Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.