5-1747/1

5-1747/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

19 JULI 2012


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat

(Ingediend door de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne, Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Dirk Claes)


TOELICHTING


Het Institutioneel Akkoord voor de zesde staatshervorming van 11 oktober 2011 bepaalt dat de Senaat zal worden aangepast aan de nieuwe staatsstructuur. Bij de samenvallende verkiezingen van 2014 zal de Senaat voor het eerst worden omgevormd tot een kamer van de deelstaten.

Dit voorstel strekt ertoe de nodige aanpassingen aan te brengen aan de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat.

Het huidige wetsvoorstel dient dan ook samen te worden gelezen met de andere hiermee gelijktijdig in het Parlement ingediende voorstellen tot herziening van de Grondwet (Stukken Senaat, nrs. 5-1720/1; 5-1721/1; 5-1722/1; 5-1731/1; 5-1732/1; 5-1723/1; 5-1724/1; 5-1725/1; 5-1726/1; 5-1727/1; 5-1728/1; 5-1729/1; 5-1734/1; 5-1737/1; 5-1738/1; 1735/1; 5-1736/1; 5-1739/1; 5-1740/1; 5-1741/1; 5-1742/1; 5-1733/1; 5-1730/1; 5-1743/1), alsook het wetsvoorstel en het voorstel van bijzondere wet tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat (Stukken Senaat, nrs. 5-1744/1; 5-1745/1) en het voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat (Stuk Senaat, nr. 5-1746/1).

De bepaling onder artikel 8, § 4, 2º, wordt opgeheven voor zover deze betrekking heeft op rechtstreeks verkozen senatoren. Deze bepaling wordt immers zonder voorwerp, aangezien er na de hervorming van de Senaat geen rechtstreeks verkozen senatoren meer zullen zetelen in deze vergadering.

Er wordt daarnaast een nieuwe bepaling ingevoerd betreffende de financiering van de Duitstalige Gemeenschap.

Overeenkomstig met het met dit voorstel gelijktijdig in het Parlement ingediende voorstel tot herziening van artikel 71 van de Grondwet wordt voorzien dat, wat de deelstaatsenatoren betreft, de eventueel bijkomende vergoeding voor het mandaat als senator ten laste valt van de respectievelijke parlementen die de deelstaatsenatoren aanwijzen.

Voor de Duitstalige Gemeenschap wordt door de nieuwe bepaling vastgesteld dat deze Gemeenschap een bedrag toegewezen zal krijgen dat overeenstemt met de vergoeding die de deelstaatsenatoren die worden aangewezen door het Waalse Gewest bekomen.

Deze wet zal inwerkingtreden op de dag van de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014 met het oog op de algehele vernieuwing ervan, zoals tevens het geval is voor de herziening van de artikelen van de Grondwet die betrekking hebben op de hervorming van de Senaat.

Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.

WETSVOORSTEL


HOOFDSTUK I. — Algemene bepaling

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

HOOFDSTUK II. — Wijzigingen van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap

Art. 2

In artikel 8, § 4, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1990, 16 juli 1993 en 27 maart 2006, wordt de bepaling onder 2º vervangen als volgt :

« 2º de senatoren bedoeld in artikel 67, § 1, 6º en 7º, van de Grondwet, voor zover zij aan de twee in 1º gestelde vereisten voldoen; ».

Art. 3

In titel V van dezelfde wet wordt een artikel 58decies ingevoegd, luidende :

« Art. 58decies. Vanaf de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en de Gewestparlementen in 2014 wordt jaarlijks een bedrag dat overeenstemt met de vergoeding die een senator die wordt aangewezen door het Waals Parlement ontvangt, toegewezen aan de Duitstalige Gemeenschap. »

HOOFDSTUK III. — Inwerkingtreding

Art. 4

Deze wet treedt in werking op de dag van de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers die zullen worden gehouden op dezelfde dag als de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014.

12 juli 2012.

Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.