5-1743/1

5-1743/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

19 JULI 2012


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 167 van de Grondwet


(Ingediend door de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne, Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Bert Anciaux)


TOELICHTING


Dit voorstel tot herziening van de Grondwet moet samen worden gelezen met de andere hiermee gelijktijdig in het Parlement ingediende voorstellen tot herziening van de artikelen 43, 44, 46, 56, 57, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 100 en 119 van de Grondwet (Stukken Senaat, nrs. 5-1720/1; 5-1721/1; 5-1722/1; 5-1731/1; 5-1732/1; 5-1723/1; 5-1724/1; 5-1725/1; 5-1726/1; 5-1727/1; 5-1728/1; 5-1729/1; 5-1734/1; 5-1737/1; 5-1738/1; 1735/1; 5-1736/1; 5-1739/1; 5-1740/1; 5-1741/1; 5-1742/1; 5-1733/1; 5-1730/1). De toelichting bij het voorstel tot herziening van artikel 43 (Stuk Senaat, nr. 5-1720/1) geeft een overzicht van de gehele hervorming van het tweekamerstelsel.

Overeenkomstig de verklaring tot herziening van de Grondwet van 7 mei 2010 (Belgisch Staatsblad 7 mei 2010) is de tweede volzin van paragraaf 2 van artikel 167 van de Grondwet voor herziening vatbaar.

Artikel 167, § 2, van de Grondwet regelt de instemming met verdragen die betrekking hebben op federale aangelegenheden.

Uit de bewoordingen van het artikel « met uitsluiting van § 3 » moet worden afgeleid dat deze bepaling niet alleen betrekking heeft op exclusief federale verdragen, maar tevens op gemengde verdragen die betrekking hebben op federale aangelegenheden.

Vandaag krijgen zulke verdragen eerst gevolg na instemming van beide Kamers.

Dit voorstel tot herziening sterkt er toe dat verdragen die betrekking hebben op federale aangelegenheden enkel aan de instemming van de Kamer van volksvertegenwoordigers zijn onderworpen, alvorens ze kunnen worden geratificeerd.

Aangezien de hervorming van de Senaat pas in werking treedt in 2014, zal ook deze regel pas op dat moment in werking treden.

De nieuwe bepaling is uiteraard eveneens toepasselijk op reeds ondertekende verdragen waarmee de Kamers nog geen instemming zullen hebben gegeven op het moment van de inwerkingtreding van de bepaling. Deze verdragen zullen gevolg hebben na de instemming van de Kamer van volksvertegenwoordigers. De instemming van de Senaat is voor zulke verdragen niet vereist.

Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.
Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.

VOORSTEL


Enig artikel

In artikel 167 van de Grondwet, gewijzigd bij de herziening van de Grondwet van 25 februari 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in paragraaf 2 wordt de zin « Deze verdragen hebben eerst gevolg nadat zij de instemming van de Kamers hebben verkregen. » vervangen als volgt :

« Deze verdragen hebben eerst gevolg nadat zij de instemming van de Kamer van volksvertegenwoordigers hebben verkregen. »;

2º het artikel wordt aangevuld met een overgangsbepaling, luidende :

« Overgangsbepaling

De tweede zin van paragraaf 2 van dit artikel treedt in werking op de dag van de verkiezingen met het oog op de algehele vernieuwing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014. Tot die datum, hebben de verdragen bedoeld in paragraaf 2 eerst gevolg nadat zij de instemming van beide Kamers hebben verkregen. »

12 juli 2012.

Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.
Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.
Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.