5-867/3

5-867/3

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

13 MAART 2012


Voorstel van resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarrières van de FOD Buitenlandse Zaken


AMENDEMENTEN


Nr. 11 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, in punt 3, de woorden « zoals een afschaffing van de instapleeftijd, de mogelijkheid om tijdelijk over te stappen naar de privé (zoals in Groot-Brittannië) » doen vervallen.

Verantwoording

De randvoorwaarden maken het mogelijk voor vrouwen om alsnog de stap te zetten naar de diplomatieke loopbaan, maar de voorbeelden die deze randvoorwaarden verduidelijken zijn niet exhaustief. Daarom is het beter deze te schrappen.

Nr. 12 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, in punt 4, het woord « sensibiliseringscampagnes » vervangen door het woord « informatiecampagnes ».

Verantwoording

Elke FOD kan informatiecampagnes opstarten voor de invulling van vacatures. Zo kan ook de FOD Buitenlandse Zaken informatiecampagnes opzetten voor de aanwerving van diplomaten via het diplomatiek examen. Sensibiliseringscampagnes daarentegen kunnen de indruk wekken dat de federale overheid zich op het terrein van de deelstaten begeeft. Om alle mogelijke verwarring te vermijden, lijkt het beter om in punt 4 te spreken over informatiecampagnes.

Nr. 13 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, in punt 4, tussen het woord « alsook » en de woorden « via informatiesessies », de woorden « , in overleg met de deelgebieden» invoegen.

Verantwoording

Onderwijs is een bevoegdheid van de deelstaten. Daarom moet de verwijzen naar de deelgebieden opgenomen worden voor de verwijzing naar de informatiesessies in het onderwijs. De andere elementen behoren tot de federale bevoegdheid. Elke FOD is bevoegd inzake de bekendmaking van eigen carrières. Zo voert het leger regelmatig informatiecampagnes in het licht van aanwervingen.

Nr. 14 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, in punt 9, de woorden « de rechten van de partner » vervangen door de woorden « het statuut van de partner ».

Verantwoording

Gendervriendelijk beleid heeft pas zin in de mate dat men het statuut (en niet zozeer de rechten) van de partner verbetert. Bij de FOD Buitenlandse Zaken merkt men meer en meer dat het moeilijker wordt om diplomatiek personeel te vinden voor landen waar amper of geen werkmogelijkheden voor de partner zijn. De meeste ambtenaren van de buitencarrières verkiezen posten in westerse landen met werkmogelijkheden voor de partner. Bij de lichting 2011 hebben de meeste stagiair-diplomaten bij hun postkeuze rekening gehouden met de professionele situatie van de partner.

Nr. 15 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, in punt 9, de woorden « zoals :

— de verlenging van de referteperiode om toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen (aanpassing van artikel 30 van het koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering van 25 november 1991);

— het recht op een verlenging van de stage vrijstellingsperiode van drie jaar met het aantal dagen van samenwoning met een Belg werkzaam in het kader van een diplomatieke of een consulaire vertegenwoordiging in het buitenland (aanpassing van artikel 42 van het koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering van 25 november 1991);

— een aanpassing van de wetgeving die de partners de mogelijkheid bieden ingeschreven te blijven of zich in te schrijven bij de RVA gedurende het samenwonen met een statutair of contractueel ambtenaar van FOD-BZ op zending in diplomatieke en consulaire posten in het buitenland, zodat pensioenrechten kunnen opgebouwd worden en een terugkeer naar de arbeidsmarkt gemakkelijker wordt gemaakt (volgens voorbeeld van Denemarken);

— artikel 116 en volgende van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden aanpassen zodat de maximumperiode van tweeënzeventig maanden waarin de ambtenaar zijn loopbaan volledig kan onderbreken, uitzonderlijk overschreden mag worden door de partners die samenwonen met een statutair of contractueel ambtenaar van FOD-BZ op zending in diplomatieke en consulaire posten (volgens het voorbeeld van Finland); » doen vervallen.

Verantwoording

Bij een eerste bespreking hadden meerdere leden te kennen gegeven dat deze voorbeelden te expliciet waren voor een algemene resolutie. Bovendien is de lijst niet exhaustief. Om tegemoet te komen aan deze terechte opmerkingen worden alle concrete voorbeelden geschrapt.

Sabine de BETHUNE.

Nr. 16 VAN DE HEREN DE BRUYN EN VANLOUWE

In het dispositief, een punt 6bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 6bis. er voor te zorgen dat vrouwen dezelfde kansen krijgen om door te groeien tot posthoofd; ».

Piet DE BRUYN.
Karl VANLOUWE.

Nr. 17 VAN DE HEER DAEMS

In het dispositief, in punt 5, het vierde gedachtestreepje doen vervallen.

Verantwoording

Het valt te betwisten dat het feit om de testen minder sterk te richten op feitelijke kennis, de vrouwelijke aanwezigheid zal bevorderen.

Rik DAEMS.

Nr. 18 VAN MEVROUW de BETHUNE C.S.

In de considerans, het punt T vervangen als volgt :

« rekening houdend met de bijzondere situatie van mensen die in het buitenland werken en met de maatschappelijke veranderingen in gezinsstructuren, waardoor de combinatie tussen privé en professioneel leven een andere dimensie krijgt en een eigen loopbaan en financiële onafhankelijkheid de norm is geworden;

Nr. 19 VAN MEVROUW de BETHUNE C.S.

In het dispositief, punt 9 vervangen als volgt :

« vanuit de FOD Buitenlandse Zaken alle pistes te onderzoeken om maatregelen te nemen om de kansen op arbeid van de partner van de uitgezonden ambtenaar te versterken; ».

Sabine de BETHUNE.
Marie ARENA.
Piet DE BRUYN.
Marleen TEMMERMAN.

Nr. 20 VAN DE DAMES ZRIHEN EN ARENA

In het dispositief, een punt 15bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 15bis. aan alle Belgische ambassadeurs te vragen zich bezig te houden met het genderprobleem in al zijn aspecten en jaarlijks over de gendertoestand te rapporteren; ».

Olga ZRIHEN.
Marie ARENA.