5-1433/1

5-1433/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

11 JANUARI 2012


Voorstel tot wijziging van artikel 2 van het reglement van de Senaat wat de samenstelling van de commissie die belast is met het onderzoek van de geloofsbrieven betreft

(Ingediend door mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Bart Laeremans)


TOELICHTING


Artikel 2 van het reglement van de Senaat regelt het onderzoek van de geloofsbrieven. De commissie die belast is met het onderzoek van de geloofsbrieven bestaat uit de zeven oudste leden in jaren, gekozen door het kiezerskorps. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat de commissie van de geloofsbrieven grotendeels is samengesteld uit Franstalige leden, hetgeen geenszins de verhouding tussen de respectieve taalgroepen weerspiegelt. Zulks was onder meer het geval na de laatste verkiezingen, toen deze commissie was samengesteld uit vijf Franstaligen en slechts twee Nederlandstaligen.

Wij menen dat het niet langer kan dat parlementaire commissies samengesteld kunnen worden met een Franstalige meerderheid. Daarom het voorstel om het reglement van de Senaat zo te wijzigen dat de commissie van de geloofsbrieven voortaan steeds zal bestaan uit de vier Nederlandstalige en de drie Franstalige oudste leden in jaren, gekozen door het keizerskorps.

Anke VAN DERMEERSCH.
Bart LAEREMANS.

VOORSTEL


Enig artikel

In artikel 2 van het reglement van de Senaat worden de woorden « de zeven oudste leden in jaren » vervangen door de woorden « de vier Nederlandstalige en de drie Franstalige oudste leden in jaren ».

6 januari 2012.

Anke VAN DERMEERSCH.
Bart LAEREMANS.