5-733/6

5-733/6

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

20 JULI 2011


Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 9 VAN DE HEREN DAEMS EN DE DECKER

In de consideransen, na het punt J, een punt J/1 invoegen, luidende :

« J/1. herinnerend aan de controverse die de toekenning van Nobelprijzen in diverse gebieden in het verleden heeft opgeroepen, zoals de Nobelprijs voor Economie in 2005 aan Robert Aumann (verdediger van de Israëlische nederzettingenpolitiek) of de Nobelprijs voor de Vrede in 2004 aan Wangari Maathai, die de verspreiding van HIV/AIDS in Afrika toeschreef aan een Westers complot om de bevolking van het continent te treffen; »

Verantwoording

Het is nuttig eraan te herinneren dat de keuze van het Nobelprijs-comité in het verleden aanleiding heeft gegeven tot controverse. Ook Liu Xiaobo heeft standpunten ingenomen die in hoofde van menigeen verrassen voor een Nobelprijswinnaar voor de Vrede.

Nr. 10 VAN DE HEREN DAEMS EN DE DECKER

In de consideransen, na het punt J, een punt J/2 invoegen, luidende :

« J/2. verwijzend naar de kritiek die de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede 2010 aan Liu Xiaobo ook buiten de Volksrepubliek China in sommige media kreeg, waarbij verwezen werd naar zijn steun aan de eerste Iraakse oorlog in 2004, zonder VN-mandaat, en naar zijn standpunt over het Israëlisch-Palestijns conflict waarin hij de Palestijnse zijde als louter « provocateurs » bestempelde; »

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 9.

Nr. 11 VAN DE HEREN DAEMS EN DE DECKER

In het dispositief, de punten 1 tot en met 3 vervangen door wat volgt :

« 1. roept de autoriteiten van de Chinese Volksrepubliek op om democratische hervormingen, in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting, in het land door te voeren, en de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede 2010 aan Liu Xiaobo daarbij geen obstakel te laten zijn; »

Verantwoording

Gezien over de keuze van Liu Xiaobo als Nobelprijswinnaar nogal wat controverse bestaat, komt het erop aan de aandacht niet te laten afleiden van democratische hervormingen in de Volksrepubliek China.

Nr. 12 VAN DE HEREN DAEMS EN DE DECKER

In het dispositief, punt 5 vervangen door wat volgt :

« 5. verzoekt de Federale regering bij de Chinese overheid te pleiten voor de vrijlating van Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo, voor zover het een vaststaand gegeven is dat de aanhouding gebaseerd is op de uitoefening van diens recht op vrije meningsuiting; ».

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 11.

Nr. 13 VAN DE HEREN DAEMS EN DE DECKER

In het dispositief, punt 6 vervangen door wat volgt :

« 6. vraagt dat de Federale regering er bij de Chinese overheid zou op aandringen om een einde te maken aan de censuur van de media en de vrijheid van meningsuiting te respecteren als fundamenteel democratisch recht. »

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 11.

Rik DAEMS.
Armand DE DECKER.