5-337/6

5-337/6

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

26 APRIL 2011


Voorstel van resolutie betreffende land grabbing en landbouwgrondbeleid in ontwikkelingslanden


AMENDEMENTEN


Nr. 37 VAN DE HEER DE BRUYN

In het dispositief, punt 7 vervangen als volgt : « de FAO te steunen in haar initiatief om via een brede consultatieronde te komen tot het vastleggen van vrijwillige richtlijnen voor een verantwoord beleid rond land en natuurlijke hulpbronnen die onder meer streven om beslissingen in verband met grootschalige grondverwerving of verwerving van concessies steeds te laten voorafgaan door een parlementaire beslissing en de raadpleging van de plaatselijke bevolking ».

Verantwoording

Parallel aan het ontwikkelen van de Principles werkt de FAO aan het uitschrijven van vrijwillige richtlijnen in overleg met verschillende actoren, zoals middenveldorganisaties, nationale overheden en private actoren. Op 16 april 2011 werd een eerste « zero draft » gepubliceerd die via een e-consultatieronde verder zal worden verfijnd en vervolgens zal worden voorgesteld in het International Committee on Food Security (CFS) met de bedoeling om na bijkomende consultatie op 29 juli 2011 door de CFS te worden aangenomen.

Omdat zowel de Principles als de vrijwillige richtlijnen parallel worden ontwikkeld, is het aangewezen om aan beiden erkenning en steun te geven.

Nr. 38 VAN DE HEER DE BRUYN

In het dispositief, in punt 11, de woorden « van het Belgisch voorzitterschap » doen vervallen en de woorden « , de VN-instellingen en in bilaterale contacten met de Belgische partnerlanden » in fine toevoegen.

Verantwoording

België is geen onbelangrijke donor in organisaties als de FAO en IFAD en ook binnen de Europese Unie kan België een rol spelen door het punt op de dagorde te plaatsen.

Piet DE BRUYN.

Nr. 39 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In de considerans, in punt B, tussen de woorden « de voedselsoevereiniteit » en de woorden « van de ontwikkelingslanden », de woorden « en voedselzekerheid » invoegen.

Nr. 40 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In de considerans, in punt D, de woorden « dat voedselsoevereiniteit het enige middel is om » vervangen door de woorden « dat voedselsoevereiniteit en voedselzekerheid tot de instrumenten behoren die ».

Olga ZRIHEN.
Piet DE BRUYN.
Sabine de BETHUNE.
Rik DAEMS.
Jacky MORAEL.
Marleen TEMMERMAN.
Dominique TILMANS.
Karl VANLOUWE.
Patrick DE GROOTE.

Nr. 41 VAN DE HEER DE BRUYN C.S.

In de considerans, in punt E, tussen de woorden « buitenlandse investeerders (staten en privé-investeerders) » en de woorden « de mogelijkheid biedt », het woord « vaak » invoegen.

Piet DE BRUYN
Olga ZRIHEN
Jacky MORAEL
Marleen TEMMERMAN
Karl VANLOUWE
Patrick DE GROOTE.

Nr. 42 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In de considerans, in punt J, tussen het woord « landbouwgronden » en de woorden « het resultaat », het woord « vaak » invoegen.

Olga ZRIHEN.
Marleen TEMMERMAN.
Sabine de BETHUNE.
Rik DAEMS.
Piet DE BRUYN.
Vanessa MATZ.
Jacky MORAEL.
Karl VANLOUWE.
Patrick DE GROOTE.

Nr. 43 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

(Subamendement op amendement nr. 15)

In de voorgestelde tekst, de woorden « voor het grootschalig pachten of aankopen van landbouwgrond kan bieden : engagementen om in technologie en kennis te investeren, scheppen van werkgelegenheid, uitbouw van infrastructuur enz.; » vervangen door de woorden « voor investeringen in technologie en kennis, voor het scheppen van werkgelegenheid, voor de uitbouw van infrastructuur enz. kan bieden; ».

Nr. 44 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In het dispositief, in punt 4, de woorden « door ze met mensen en logistiek te ondersteunen zowel inzake de toegang tot de technische informatie, als » vervangen door de woorden « door opleidingen en toegang tot technische informatie ».

Nr. 45 VAN MEVROUW ZRIHEN C.S.

In het dispositief, punt 6 vervangen als volgt : « haar inspanningen op te voeren om de staten die partij zijn bij onderhandelingen te steunen in het toepassen van de principes van goed bestuur en in de strijd tegen de corruptie, en ervoor te zorgen dat die onderhandelingen transparant verlopen en het nationaal parlement, het middenveld, de boerenorganisaties en de vrouwenbeweging er een stem in hebben, zodat de gesloten akkoorden het algemeen belang dienen, en de actoren (overheid en privé) op te roepen de land deals tot stand te laten komen met eerbiediging van de zeven principes die door de FAO, IFAD, UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) en de Wereldbank in de discussienota « Principles for Responsible Agricultural Investment that respects rights, livelihoods and resources » naar voor worden geschoven; » ».

Olga ZRIHEN.
Dominique TILMANS.
Marleen TEMMERMAN.
Vanessa MATZ.
Rik DAEMS.
Sabine de BETHUNE.
Piet DE BRUYN.
Karl VANLOUWE.

Nr. 46 VAN DE HEER DAEMS

In het opschrift, de woorden « en landbouwgrondbeleid » doen vervallen.

Rik DAEMS.