5-956/1

5-956/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

13 APRIL 2011


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 72 van de Grondwet


(Verklaring van de wetgevende macht, zie « Belgisch Staatsblad » nr. 135 —  Ed 2 van 7 mei 2010)


Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege af te schaffen

(Ingediend door de heer Yves Buysse c.s.)


TOELICHTING


Het vermoeden van bestuursbekwaamheid louter door overerving is in onze huidige maatschappij achterhaald en ondemocratisch. De rol van het Vorstenhuis evolueert steeds meer naar een puur ceremoniële functie. Die evolutie is onstuitbaar in de eenentwintigste eeuw. Het is dan ook onlogisch om, tegen deze evolutie in, kinderen van de Koning op te nemen in de Hoge Vergadering, waar zij op voet van gelijkheid zouden kunnen deelnemen aan alle rechtscheppende politieke debatten en beslissingen.

Artikel 72 is ondemocratisch. Terwijl alle andere parlementsleden zich aan de volksuitspraak moeten onderwerpen alvorens te zetelen, wordt een uitzondering gemaakt voor leden van het Koningshuis, die zich alleen op hun afkomst kunnen beroepen.

Zelfs in het traditierijke Groot-Brittannië werd een aantal jaren geleden op dit gegeven ingepikt door het Hogerhuis niet langer open te stellen voor edellieden die « bij overerving » tot lid werden aangewezen.

Er is dus voldoende aanleiding om de notie « senatoren van rechtswege » af te schaffen.

Yves BUYSSE
Bart LAEREMANS
Jurgen CEDER
Anke VAN DERMEERSCH
Filip DEWINTER.

VOORSTEL


Enig artikel

Artikel 72 van de Grondwet wordt opgeheven.

31 maart 2011.

Yves BUYSSE
Bart LAEREMANS
Jurgen CEDER
Anke VAN DERMEERSCH
Filip DEWINTER.