5-913/1

5-913/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

28 MAART 2011


Wetsvoorstel tot oprichting van de politiezone Brussel-Hoofdstad

(Ingediend door de heer Bert Anciaux c.s.)


TOELICHTING


Voorliggend wetsvoorstel beoogt de samensmelting van de zes politiezones in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad tot één politiezone.

Ook in de Kamer van volksvertegenwoordigers legde collega Renaat Landuyt een gelijkaardig voorstel neer (stuk Kamer, nr. 53-43/1 - BZ 2010).

Het is voor iedereen duidelijk dat er zich een veiligheidsprobleem voordoet binnen het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Het bestaan van zes verschillende politiezones op het grondgebied van wat sociologisch één stad is, kan echt niet verantwoord worden. Het bemoeilijkt de samenwerking over de grenzen heen van de verschillende politiezones en verzwakt de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Anderzijds is Brussel-19 nu ook weer niet zo verschrikkelijk groot dat er een gebrek zou ontstaan aan democratische controle.

De oprichting van één politiezone voor het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad zou de bevolking enkel maar ten goede komen.

De artikelen 2 en 3 beogen een wettelijke verankering van de nieuwe politiezone « Brussel-Hoofdstad », die de politiezones Brussel/Elsene, Sint-Jans-Molenbeek/Koekelberg/Jette/Ganshoren/Sint-Agatha-Berchem, Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst, Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem, Etterbeek/Sint-Pieters-Woluwe/Sint-Lambrechts-Woluwe en Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node vervangt.

In tegenstelling tot hetgeen het geval is voor de provincies, is de Koning niet langer bevoegd voor de indeling in politiezones van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. Bijgevolg dient het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad in politiezones te worden opgeheven.

Artikel 4 heft de bestaande politiezones in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad op.

Artikel 5 regelt de inwerkingtreding.

Bert ANCIAUX
Bart TOMMELEIN
Dirk CLAES
Karl VANLOUWE
Ludo SANNEN
Huub BROERS.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 9, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus vervallen de woorden « en van het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad, ».

Art. 3

In dezelfde wet wordt een artikel 9/1 ingevoegd, luidend als volgt :

« Art. 9/1. Het grondgebied van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad vormt één politiezone, « Brussel-Hoofdstad ». Deze politiezone strekt zich uit over het grondgebied van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. »

Art. 4

De politiezones Brussel/Elsene, Sint-Jans-Molenbeek/Koekelberg/Jette/Ganshoren/Sint-Agatha-Berchem, Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst, Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem, Etterbeek/Sint-Pieters-Woluwe/Sint-Lambrechts-Woluwe en Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node worden opgeheven.

Art. 5

Met uitzondering van artikel 1 en dit artikel, die in werking treden op de dag waarop zij bekendgemaakt worden in het Belgisch Staatsblad, treden de bepalingen van deze wet in werking op een door de Koning te bepalen datum en ten laatste twaalf maanden na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

1 maart 2011.

Bert ANCIAUX
Bart TOMMELEIN
Dirk CLAES
Karl VANLOUWE
Ludo SANNEN
Huub BROERS.